Başbakan, yolsuzlukla mücadelede ne kadar samimi?

 

Bi­zim Baş­ba­kan ha­ri­ka­dır!.. Yol­suz­luk­la­rın üze­ri­ne gi­der, mil­le­tin tek kör ku­ru­şu­nu kap­tır­maz, öy­le mi?
Böy­le ol­say­dı biz de onu gö­nül­den al­kış­lar­dık. Fa­kat ger­çek öy­le gö­rün­mü­yor!
Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar
“KC Gru­p” ad­lı bir şir­ke­tin yol­suz­luk ya­pıp, TO­Kİ'-nin 55-60 mil­yon li­ra­sı­nı gö­tür­dü­ğü­nü açık­la­dı.
Dü­rüst­çe bir iti­raf­tı bu… Fa­kat…
Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ın, ga­ze­te­ler­de bu açık­la­ma­yı gör­dü­ğü za­man, Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Bay­rak­ta­r'­ı “Ni­ye açık­lı­yor­sun, ni­ye açık ve­ri­yor­sun?” di­ye fır­ça­la­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.
Bu­nu, ba­sın top­lan­tı­sın­da Ba­kan biz­zat açık­la­dı.
Ha­ni Baş­ba­kan yol­suz­luk­la­rın üze­ri­ne gi­di­yor­du, ne ol­du?
SÖZ­CÜ ya­za­rı Say­gı Öz­tür­k'­ün il­ginç ha­be­rin­den, ola­yın ge­ri­si­ni öğ­ren­dik.
Ba­kan Bay­rak­tar, ba­sın top­lan­tı­sın­da Baş­ba­ka­n'­ın ken­di­si­ne kız­dı­ğı­nı açık­la­yın­ca, Ba­ka­n'­ın da­nış­man­la­rı “Baş­ba­kan si­ze yi­ne kı­za­cak. Ne­den Tay­yip Be­y'­in si­ze kız­dı­ğı­nı söy­le­di­niz? Yi­ne zor du­rum­da ka­la­cak­sı­nız!” di­ye onu uyar­mış­lar.
Ba­kan Bay­rak­tar bu­nun üze­ri­ne, top­lan­tı­ya ka­tı­lan ga­ze­te­ci­le­ri bir bir ara­tıp, Baş­ba­ka­n'­la il­gi­li söz­le­ri­nin ya­zıl­ma­ma­sı­nı is­te­miş. İk­ti­dar ya­la­ka­sı mes­lek­taş­lar Ba­ka­n'­ın bu ta­le­bi­ni ye­ri­ne ge­tir­miş­ler ta­bi­i ki…
Top­lan­tı­da ol­ma­yan Say­gı Öz­türk, güç­lü is­tih­ba­ra­tı sa­ye­sin­de ola­yı öğ­re­nip SÖZ­CÜ'de ya­yın­la­dı.
Bu olay, Baş­ba­ka­n'­ın “Yol­suz­luk­la­rın üze­ri­ne git­me­k” id­di­asın­da ne de­re­ce sa­mi­mi ol­du­ğu­nu gös­ter­me­si ba­kı­mın­dan önem­li­dir.
Yol­suz­luk­lar­la mü­ca­de­le eden bir Baş­ba­kan bu­nu ya­par mı?

Loading...