Bu saçmalığa nasıl inanıyorlar?

 

1 Ara­lı­k'­ta kı­ya­met ko­pa­cak mı?
Ba­zı açık­göz­ler, Ma­ya Tak­vi­mi'ne gö­re 2012'yi fe­lâ­ket yı­lı ilân ede­rek saf in­san­la­rı şüp­he­ye ve kor­ku­ya sü­rük­le­di.
Haf­ta­lar­dır ya­zı­lı ve gör­sel ba­sın­da bu ko­nu iş­le­ni­yor… Mil­let işi­ni gü­cü­nü bı­rak­mış, “Dün­ya­nın so­nu mu ge­li­yor?” di­ye saf saf tar­tı­şı­yor.
Efen­dim, ney­miş? Ma­ya Tak­vi­mi'­ne gö­re 21 Ara­lık 2012'de kı­ya­met ko­pa­cak­mış…
Bu­na gö­re 12 gü­nü­müz kal­dı, öy­le mi?
Ma­ya Tak­vi­mi kay­nak gös­te­ri­le­rek böy­le bir ke­ha­net ya­pı­la­bi­lir mi? Te­le­viz­yon­lar­da bil­giç bil­giç ko­nu­şu­la­bi­lir mi? Al­lah bun­la­rın ta­ma­mı­na akıl fi­kir ver­sin!
Bir Or­ta Ame­ri­ka ül­ke­si olan Gu­ate­ma­la'nın yağ­mur or­man­la­rın­da bu­lu­nan an­tik Ma­ya ken­ti Xul­ta­n'­da­ki ka­zı­lar­da ele ge­çi­ri­len bir tak­vim­de 2012'nin fe­lâ­ket yı­lı ola­ca­ğın­dan bah­se­di­li­yor.
Ar­ke­olog­lar, bir du­va­ra ka­zı­nan hi­ye­rog­lif ya­zı­lı renk­li tak­vim­de­ki çi­zim­le­rin Mi­lat­tan Son­ra 800 yı­lın­da (gü­nü­müz­den 1212 yıl ön­ce) ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor.
Böy­le il­kel bir uy­gar­lı­ğın du­va­ra çiz­di­ği ese­re ina­nıp da “Dün­ya­nın so­nu ge­li­yo­r” yay­ga­ra­sı ya­pan­la­ra (ap­tal de­me­ye di­li­miz var­mı­yor ama) ina­nın ne di­ye­ce­ği­mi­zi bi­le­mi­yo­ruz!

Loading...