Diktatör yetkileri!

Yıl­lar­dır ya­zıp çi­ze­ri­z… Tür­ki­ye'nin ger­çek an­lam­da de­mok­ra­si­ye ka­vu­şa­bil­me­si için ön­ce­lik­le iki ya­sa­nın he­men de­ğiş­ti­ril­me­si ge­re­kir.

1) Se­çim Ya­sa­sı, 2) Si­ya­si Par­ti­ler Ya­sa­sı.
Ke­nan Ev­re­n'­in Cum­hur­baş­ka­nı, Tur­gut Öza­l'­ın Baş­ba­kan ol­du­ğu dö­nem­de çı­ka­rı­lan bu iki ka­nun tam an­la­mıy­la an­ti­de­mok­ra­tik ya­sa­lar­dır.
İk­ti­dar, Ke­nan Ev­re­n'­i dar­be yap­tı di­ye yar­gı­la­tı­yor ama onun za­ma­nın­dan ka­lan ve de­mok­ra­si­nin önü­nü tı­ka­yan iki ya­sa­yı kal­dır­ma­ya ya­naş­mı­yor! Çün­kü işi­ne öy­le ge­li­yor! Bu du­rum, ül­ke­yi yö­ne­ten­le­rin ne ka­dar sa­mi­mi­yet­siz ol­du­ğu­nu gös­te­ren bir ay­na­dır!
Si­ya­si Par­ti­ler Ya­sa­sı, Ge­nel Baş­kan­la­ra “dik­ta­tör yet­ki­le­ri­” ta­nı­mak­ta­dır. Her şey par­ti li­de­ri­nin iki du­da­ğı ara­sın­da­dır. Ge­nel Baş­ka­n'­ın mil­let­ve­ki­li ada­yı ola­rak seç­ti­ği ki­şi­ler, onun emir er­le­ri ya da kur­şun as­ker­le­ri gi­bi­dir. Li­de­rin is­te­ği dı­şın­da ha­re­ket eder­ler­se ken­di­le­ri­ni bir an­da ka­pı dı­şın­da bu­lur­lar!
AK­P'­nin es­ki ge­nel baş­kan yar­dım­cı­la­rın­dan olan mil­let­ve­ki­li Den­gir Mir Meh­met Fı­rat bir te­le­viz­yon prog­ra­mın­da “Si­ya­set­çi­ler Baş­ba­ka­n'­ın hu­zu­run­da ne­den ağız­la­rı­nı aç­mı­yor­lar?” so­ru­su­na ba­kı­nız ne ce­vap ver­di?
“Bu, sis­tem me­se­le­si. Si­ya­si Par­ti­ler ya­sa­sı o ka­dar an­ti­de­mok­ra­tik ki, ge­len ve­kil­ler po­zis­yon­la­rı­nı hal­ka de­ğil, par­ti­ye borç­lu. Bu­na ben de da­hi­lim. Halk ta­ra­fın­dan se­çi­len ve­kil­ler de­ği­liz biz. Ge­nel Baş­ka­n'­ın ya da Par­ti Ge­nel Mer­ke­zi'nin iki du­da­ğı­nın ara­sın­da se­çi­len in­san­la­rız. Si­zi halk seç­me­di­ği­ne gö­re, hal­kın ta­lep­le­ri­ni ilet­me du­ru­mun­da de­ğil­si­niz!”

Loading...