Ergenekon günü!

 

Ya­rın Tür­ki­ye'nin kal­bi Si­liv­ri'de ata­ca­k. İs­tan­bu­l'­un her il­çe­sin­den kal­dı­rı­la­cak oto­büs­ler­le va­tan­daş­lar, sa­nat­çı­lar ve si­vil top­lum ör­güt­le­ri Si­liv­ri'ye aka­cak.
2007 yı­lın­da Üm­ra­ni­ye'de­ki bir ge­ce­kon­du­da bu­lu­nan el bom­ba­la­rıy­la baş­la­yan so­ruş­tur­ma so­nun­da açı­lan Er­ge­ne­kon da­va­sın­da ar­tık so­na ge­lin­di.
Sav­cı ya­rın esas hak­kın­da­ki mü­ta­la­ası­nı oku­ya­rak sa­nık­lar için is­te­ye­ce­ği ce­za­la­rı açık­la­ya­cak.
6'n­cı yı­lı­na gi­ren da­va­da id­di­ana­me 17 bin say­fa­yı bu­lu­yor. Sa­nık­la­rın avu­kat­la­rı­nın açık­la­ma­la­rı­na gö­re Er­ge­ne­kon sü­re­cin­de 100 bin­den faz­la te­le­fon iz­len­di, 60 bin te­le­fon din­len­di, 3 bin ki­şi hak­kın­da ta­kip ya­pıl­dı. Ha­len, 65'i tu­tuk­lu, 287 sa­nık yar­gı­la­nı­yor.
Da­va­nın avu­kat­la­rı mah­ke­me he­ye­ti­nin sa­vun­ma hak­la­rı­nı kı­sıt­la­dı­ğı­nı, ken­di ça­ğır­dı­ğı ta­nık­la­rı bi­le din­le­mek­ten vaz geç­ti­ği­ni be­lir­te­rek “Da­va­yı bir­den­bi­re bi­tir­me­ye ka­rar ver­me­le­ri biz­de de­rin kuş­ku­lar uyan­dır­dı­” di­ye­rek Hâ­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu'na şi­kâyet di­lek­çe­si ver­di­ler.
Da­va­da sa­vun­ma sü­re­le­ri 15'er da­ki­ka ile sı­nır­lan­dı­rıl­dı. Bir avu­kat 15 sa­nı­ğın ve­ki­li de ol­sa 15 da­ki­ka sa­vun­ma ya­pa­bi­le­cek ve her sa­nık için bir da­ki­ka ko­nu­şa­bi­le­cek. Bu du­rum, adil sa­vun­ma hak­kı­nın kı­sıt­lan­ma­sı an­la­mı­na ge­li­yor!
Er­ge­ne­kon da­va­sın­da sa­nık­la­rın ta­ma­mı ör­güt men­su­bu ola­rak yar­gı­lan­dı ama tüm uğ­raş­ma­la­ra rağ­men her­han­gi bir ör­güt bu­lu­na­ma­dı!
5 yı­la ula­şan uzun tu­tuk­lu­luk sü­re­le­ri top­lum­da kor­ku ve üzün­tü ya­rat­tı!
Da­va­nın so­nu­cu ne olur­sa ol­sun, bü­yük tar­tış­ma­lar ya­ra­ta­ca­ğı ve top­lum üze­rin­de de­rin iz­ler bı­ra­ka­ca­ğı an­la­şı­lı­yor!

Loading...