Her şey türban için!

 

Okul­lar­da kı­lık kı­ya­fet yö­net­me­li­ğin­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le kı­ya­fe­tin ser­best bı­ra­kıl­ma­sı­nı ba­zı saf çev­re­ler olum­lu kar­şı­la­dı!
İlk ba­kış­ta “Ser­best kı­ya­fet” ko­nu­su man­tık­lı gi­bi gö­rü­nü­yor ama ger­çek amaç baş­ka!
İk­ti­dar, kı­ya­fe­ti ser­best bı­ra­ka­rak il­köğ­re­tim­de de “Tür­ban­lı kı­ya­fet­”-in önü­nü açı­yor!
Tek kı­ya­fet­le eşit­lik sağ­la­nı­yor, okul­lar­da zen­gin-yok­sul ay­rı­mı faz­la gö­ze bat­mı­yor­du.
Şim­di kı­ya­fet ser­best­li­ği ile var­lık­lı ai­le­le­rin ço­cuk­la­rı pa­ha­lı cins­ten mar­ka­lı giy­si­ler­le do­na­nır­ken, ge­li­ri az olan ai­le­le­rin ço­cuk­la­rı, ar­ka­daş­la­rı gi­bi şık gi­yi­ne­me­me­nin ezik­li­ği­ni his­se­de­cek.
Öğ­ren­ci­ler ara­sın­da­ki eşit­li­ğin bo­zu­la­ca­ğı ve birta­kım kıs­kanç­lık­la­rın, ba­zı psi­ko­lo­jik ra­hat­sız­lık­la­rın or­ta­ya çı­ka­ca­ğı ke­sin!
CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ha­lûk Ko­ç'­un de­di­ği gi­bi “A­maç la­ik eği­ti­mi yok et­mek” ola­bi­lir.
İk­ti­dar, ço­cuk­lar ara­sın­da­ki eşit­li­ğin bo­zu­la­ca­ğı­nı, bu­nun öğ­ret­men­le­rin üze­rin­de de ba­zı olum­suz et­ki­ler ya­ra­ta­ca­ğı­nı dü­şün­mü­yor.
On­lar için tür­ba­nın yo­lu açıl­sın, ge­ri­si­nin öne­mi yok!
Tür­ki­ye'de ge­lir da­ğı­lı­mı ada­let­siz­li­ği ol­duk­ça, kı­ya­fet­ler ara­sın­da da bir uçu­rum ola­cak­tır.
Ge­li­ri dü­şük ai­le­le­rin ço­cuk­la­rı ken­di­le­ri­ni mağ­dur his­se­de­cek, okul ha­yat­la­rı bel­ki de bu­nun ya­ra­ta­ca­ğı bo­zuk bir ruh ha­li için­de ge­çe­cek­tir.
Fa­kat ik­ti­dar için bun­lar önem­siz! Tür­ban ser­best ka­la­cak ya­… Din ti­ca­re­ti ya­pan AKP için ge­ri­si hiç önem­li de­ğil!

Loading...