Hukukun iflası!

 

Her­ke­sin “Ya­kın­da bi­te­ce­k” di­ye umut­la bek­le­di­ği “Er­ge­ne­kon Da­va­sı­”nın da­ha ço­ok uza­ya­ca­ğı an­la­şı­lı­yor.
Esas hak­kın­da­ki mü­ta­la­ası­nı oku­ma­sı bek­le­nen sav­cı­nın Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si'n­den “Dar­be Ra­po­ru­”nu is­te­me­si bu­nu gös­te­ri­yor.
Mec­li­s'­ten ra­por ge­le­cek de­… Sav­cı bu­nu oku­yup de­ğer­len­di­re­cek de… Esas hak­kın­da sunaca­ğı mü­ta­la­ayı ha­zır­la­yıp mah­ke­me he­ye­ti­ne arz ede­cek de… Sa­nık­la­rın sa­vun­ma­la­rı da alın­dık­tan son­ra ka­rar ve­ri­le­cek!
Hiç kim­se faz­la umut­lan­ma­sın. Bu pi­lav da­ha ço­ok su kal­dı­rır!
Bir me­se­le da­ha var: Baş­ba­kan Tay­yip Bey “Ben bu da­va­nın sav­cı­sı­yı­m” de­me­miş miy­di?
Baş­ba­ka­n'­ın sav­cı ol­du­ğu bir da­va­da ada­let na­sıl olur?
Du­ruş­ma­lar ile­ri ta­rih­le­re atıl­dık­ça top­lum­da, “İk­ti­da­rın la­ik cum­hu­ri­yet­çi ke­sim­le­ri ez­mek is­te­di­ği ve ha­pis­te çü­rü­tü­len in­san­la­ra ya­zık ol­du­ğu dü­şün­ce­si­” her ge­çen gün bi­raz da­ha güç­le­ni­yor.
Er­ge­ne­kon da­va­sı­nı iz­le­yen An­ka­ra Ba­ro­su Baş­ka­nı Prof. Dr. Me­tin Fey­zi­oğ­lu'nun ön­ce­ki gün söy­le­di­ği şu söz­ler ta­ri­hi bir tes­pit­tir:
“Si­liv­ri'de hu­kuk kal­ma­mış, ada­let if­las et­miş­tir. Bun­dan son­ra ya­pı­la­cak iş, hatt-ı mü­da­fa­a de­ğil, sath-ı mü­da­fa­adır. O sa­tıh ise bü­tün va­tan­dır!”
Bu söz­ler, Millî Kur­tu­luş Sa­va­şı sı­ra­sın­da Mus­ta­fa Ke­mal ta­ra­fın­dan söy­len­miş­ti­… Ba­ro Baş­ka­nı, bu­gün de ül­ke­de, 90 yıl ön­ce­ki ağır şart­la­rın ben­ze­ri­nin ya­şan­dı­ğı­nı ifa­de edi­yor!

Loading...