Mağduru mu oynuyor?

Baş­ba­kan Er­do­ğan “Be­ni de din­le­di­ler!” di­ye sız­la­nı­yor!
“Bu ül­ke­de Baş­ba­kan bi­le din­le­ni­yor­sa, ha­li­miz ni­ce olur?” di­ye dü­şü­nüp deh­şe­te dü­şen­ler var.
Bi­ri­le­ri Baş­ba­ka­n'­ın hem ma­ka­mı­na, hem ça­lış­ma ofi­si­ne “Bö­cek” de­ni­len mi­nik din­le­me ci­haz­la­rı koy­muş! Pe­ki, kim bun­lar?
De­rin dev­let mi? Po­lis kad­ro­la­rın­da pek çok ada­mı ol­du­ğu bi­li­nen Ce­ma­at mı?
Ame­ri­kan ca­sus­luk ör­gü­tü CI­A mı? Yok­sa İs­ra­il ajan­la­rı mı?
Kim koy­muş ola­bi­lir bö­cek­le­ri? Ni­ye koy­muş ola­bi­lir­ler? Kim Baş­ba­ka­n'­ın ba­zı sır­la­rı­nı öğ­re­nip ona şan­taj ya­pa­cak?
Baş­ba­kan “De­rin dev­le­ti ta­ma­men sil­dik, bi­tir­dik, yok et­tik id­di­ası için­de ol­mam müm­kün de­ğil. De­rin dev­let vi­rüs gi­bi­dir, uy­gun za­man­da or­ta­ya çı­kar. Mü­ca­de­le­miz de­vam ede­cek­tir.” di­yor.
Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ın “De­rin dev­let” de­di­ği, dev­let ya­pı­sı için­de ör­güt­le­nen ve hu­kuk dı­şı yol­lar­la ka­ran­lık iş­ler ya­pan bir çe­te­dir.
De­rin dev­let ge­nel­lik­le Mil­li İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı'nın, po­lis ör­gü­tü­nün ve Si­lah­lı Kuv­vet­le­r'­in için­de yu­va­la­nır.
Er­do­ğan 10 yıl­dır ik­ti­dar­da­… Dev­le­tin bü­tün güç­le­ri onun elin­de­… Bu­na rağ­men “Be­ni de din­li­yor­lar” di­ye ya­kın­ma­sı doğ­ru mu?
Ken­di­ni mağ­dur ve maz­lum gi­bi gös­ter­mek sık sık uy­gu­la­nan si­yasî bir tak­tik­tir.
Baş­ba­kan, CHP'­li Mu­har­rem İn­ce'nin de­di­ği gi­bi mağ­du­ru oy­nu­yor ol­ma­sın?
Ken­di­ni ko­ru­ya­ma­yan Baş­ba­kan, mil­le­ti na­sıl ko­ru­ya­cak?

Loading...