Ne günah işledik?

Bizim devletliler “yaanaarddöneer” oldu.
Bir şeyler söylüyorlar, tepki görünce çark ediyorlar!
Mesela Baaşbbaakkaan TTaayyiip EErddoğğaan… Demokrasinin
en önemli prensibinden şikâyet ederek “KKaarşıımmıızzaa heep kkuuvveetleer aayrıılıığğıı ddiikkiiliiyor” dedi ya… Sonradan dönüverdi. Neden? Çünkü CCuummhuurbbaaşkkaanıı AAbbdduullaah Güül haklı olarak onun sözlerine karşı çıkıp “KKuuvveetleer aayrıılıığğıı,
ddeemmokkraasiiniin een teemmeel iilkkeesiiddiir” dedi.
TTaayyiip Beey de hemen dönüş yaptı:
“TTüürkkiiyee'ddee kkuuvveetleer aayrıılıığğıı preensiibbiinii een ggüüçlüü saavuunaan paartiiniin liiddeeriiyiimm. KKiimmsee saağğaa solaa çeekkmmeesiin. Been ddee kkuuvveetleer aayrıılıığğıınddaan yaanaayıımm” dedi. Yerseniz tabii…
Ya Baaşbbaakkaan YYaarddıımmcıısıı Büüleent AArıınç'a ne demeli?
Hazret “Been ddee ddaağğaa çııkkaarddıımm” diyerek PPKKKK'lı teröristleri savunmuştu. Baaşbbaakkaan EErddoğğaan “Biizziimm yoluummuuzz bbuu ddeeğğiil. Been olsaamm ddaağğaa çııkkmmaamm” deyince Büüleent AArıınç keskin bir dönüş yaparak “Been ddee ddaağğaa çııkkmmaamm. PPaartiileeriimm kkaapaatıılddıı, eeşiimmiin, kkıızzıımmıın bbaaşörtüüsüünddeen ddolaayıı horlaanddıımm aammaa hiiçbbiir zzaammaan ddaağğaa çııkkmmaayıı ddüüşüünmmeeddiimm” demesin mi?
Büüleent AArıınç'ın söylediği bir lâf daha var:
“Raabbbbiimm şaaşıırtmmaazzsaa, bbiizzii bbiirbbiiriimmiizzee ddüüşüürtmmeezzsee
1133 ddöneemm ddaahaa bbuuraaddaayıızz iinşaallaah!” dedi. 1133 ddöneemm, yaanii 5522 yııl…
Aman AAllaahıımm! Ne günah işledik ki?

Sözcü

Loading...