Terbiyemizi bozmayalım!

Es­ki yı­lı uğur­la­mak üze­re­yi­z… Ye­ni yıl he­sap­la­rı çok­tan ya­pıl­dı­…
2013'te, kul­lan­dı­ğı­mız tüm te­mel mad­de­le­re zam­lar oluk gi­bi aka­cak, iş­çi, me­mur, emek­li ma­aş­la­rı ise ye­rin­de sa­ya­cak!
Biz­de, ge­lir da­ğı­lı­mın­da­ki ada­let ters oran­tı­lı iş­li­yor!
As­ga­ri Üc­ret Ko­mis­yo­nu'nun 2013 yı­lı için tes­pit et­ti­ği üc­ret zam­mı sa­da­ka dü­ze­yin­de bi­le de­ği­l…
739 li­ra olan as­ga­ri üc­re­te, ilk al­tı ay için yüz­de 4 zam uy­gun gö­rül­dü! Ya­ni gün­de 1 li­ra 17 ku­ruş! Ay­da top­lam 35 li­ra­… Boz­dur boz­dur har­ca!
Kriz için­de­ki Yu­na­nis­ta­n'­da bi­le as­ga­ri üc­ret Tür­ki­ye'de­ki­nin iki ka­tın­dan faz­la­… İn­gil­te­re, Al­man­ya gi­bi ül­ke­ler­de üç ka­tı­nı bu­lu­yor.
As­ga­ri üc­ret­le ge­çin­mek zo­run­da olan bir ki­şi, tek ba­şı­na ya­şa­sa, ev ki­ra­sı ver­me­se bi­le, gi­yim, gı­da, elek­trik, su, ya­ka­cak, ula­şım gi­der­le­ri­ni kar­şı­la­ya­maz! Bir de ev ki­ra­sı so­ru­nu var­sa, yan­dı de­mek­tir!
As­ga­ri üc­ret­li­nin ev­li ve ço­cuk sa­hi­bi ol­du­ğu­nu dü­şün­mek bi­le is­te­mi­yo­ruz. Bir as­ga­ri üc­ret­li eğer ya­nı­lıp ev­le­nir­se ve Baş­ba­ka­n'­ın tav­si­ye­si­ne uyup üç ço­cuk da ya­par­sa, Or­ta­çağ en­gi­zis­yon­la­rı­na ben­zer bir iş­ken­ce­nin için­de bu­lur ken­di­ni­…
Hal böy­le iken Sa­yın Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek “As­ga­ri üc­ret, re­ka­bet için­de ol­du­ğu­muz bir­çok ül­ke­nin as­ga­ri üc­re­tin­den kat kat yük­sek­tir.” de­mez mi?
Ah, ah! İçi­miz­den ge­çen duy­gu­la­rı söy­ler­sek suç ola­bi­lir!
Bu ne­den­le ter­bi­ye­li dav­ra­nı­yo­ruz!

Loading...