Zorba yönetim nasıl olur?

Bir­çok en­te­lek­tü­el okur­la­rı­mız­dan me­saj­lar gel­di.
“Kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğın­dan şi­kâ­yet eden Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mı­z'ın, Mon­tes­qu­ie­u'­den ha­be­ri yok mu?” di­ye so­ru­yor­lar.
De­mok­ra­si­nin te­me­li olan “Kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı­” il­ke­si, 1689-1755 yıl­la­rı ara­sın­da ya­şa­yan bü­yük Fran­sız dü­şü­nü­rü Mon­tes­qu­ie­u'­nun fel­se­fe­si­dir.
Tüm dün­ya­yı et­ki­le­yen si­ya­set bil­gi­ni Mo­ntes­qu­ie­u di­yor ki:
“Zor­ba­lık, ken­di­ni her şe­yin sa­hi­bi sa­nan bir ki­şi­nin ya­sa­la­ra uy­ma­dan keyfî yö­ne­ti­mi­dir. Zor­ba­lı­ğın te­mel il­ke­si kor­ku­dur. Bu kor­ku, ce­sa­re­ti kı­ran ve gi­ri­şi­mi en­gel­le­yen bir kor­ku olup, şan ve şe­re­fe yö­ne­lir­se, is­yan­la­ra se­bep ola­bi­lir. Bo­zu­lan her yö­ne­tim, is­ter is­te­mez zor­ba­lı­ğa yö­ne­lir. Zor­ba yö­ne­tim­ler­de tar­tış­ma­sız, özür­süz ve mut­lak bir ita­at zo­run­lu­lu­ğu var­dır. Bu­ra­da­ki mut­lak ita­at bi­rey­le­rin bil­gi­siz­li­ğin­den doğ­muş­tur. Kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı, des­pot­lu­ğu ön­ler.”
Mon­tes­qu­ie­u de­mek is­ti­yor ki, bir ül­ke­de bi­rey­le­rin hak ve öz­gür­lü­ğü­nü ko­ru­mak, an­cak kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı pren­si­bi­ne uyu­la­rak sağ­la­na­bi­lir.
Ya­sa­ma, yü­rüt­me ve yar­gı gü­cü bir el­de top­lan­mış­sa ve yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­na uyul­ma­mış­sa ora­da si­yasî öz­gür­lük­ler yok­tur.
De­mok­ra­si­de, yar­gı ba­ğım­sız ve si­ya­se­tin dı­şın­da ola­cak. Baş­ba­kan ve ba­kan­lar­dan olu­şan yü­rüt­me gü­cüy­le, Mec­li­s'­in yet­ki­sin­de bu­lu­nan ya­sa­ma gü­cü ve yar­gıç­la­ra ta­nı­nan yar­gı­la­ma yet­ki­si bir­bir­le­rin­den mut­la­ka ay­rı­la­cak. Bu güç­le­rin her bi­ri ken­di yet­ki­le­ri­ni kul­la­na­rak bir­bir­le­ri­ni de­net­le­ye­cek. De­mok­ra­si, hak ve ada­let, an­cak böy­le sağ­la­nır!

Loading...