Adalet Ağaoğlu’ndan Başbakan Erdoğan’a “Titreyin ve kendinize gelin efendi!”

 

Müj­dat Ge­zen, Le­vent Kır­ca, Ta­rık Akan, Fa­zıl Say…
Dü­şün­ce­le­ri­ne pran­ga vur­dur­ma­dık­la­rı için he­def­tey­di­ler.
Linç edil­di­ler, if­ti­ra­ya uğ­ra­dı­lar, ama AK­P‘­nin bas­kı­cı gü­cü önün­de eği­lip bü­kül­me­di­ler.
Bin­di­ril­miş kı­ta­lar, son gün­ler­de lis­te­le­ri­ne ye­ni isim­le­ri ek­le­di­ler.
Ay­ten Gök­çer, Pı­nar Al­tuğ ve Ze­ki Alas­ya…
Şim­di on­la­rı yar­gı­sız in­faz edi­yor­lar!

* * * *

Eğer AK­P‘­yi övü­yor­san…
Ya­la­ka­lık ya­pı­yor­san…
Yan­daş­san…
Me­se­le yok!
Ra­hat­sın!
De­mok­rat­sın!
Am­maa…
AK­P'­yi eleş­ti­ri­yor­san…
İyi ni­yet­le yan­lış­la­rı gös­te­ri­yor­san…
Ül­ke­nin ya­ra­rı­na ola­ca­ğı­na inan­dı­ğın doğ­ru­la­rı söy­lü­yor­san…
Yaf­ta ha­zır;
Er­ge­ne­kon­cu­sun!
As­ke­ri ve­sa­yet­çi­sin!
Dar­be­ci­sin!
O hal­de içe­ri gir­me­li­sin!
Ol­ma­dı, re­zil edil­me­li­sin!

* * * * *

Med­ya­yı esir alan oto­san­sür yet­mi­yor­muş gi­bi…
Şim­di de “Zı­va­na Ya­sa­sı­” ha­zır­lı­yor­lar.
Akıl­la­rı sı­ra “Muh­te­şem Yüz­yı­l” gi­bi is­te­me­dik­le­ri di­zi­le­ri, bu ya­say­la ya­sak­la­ya­cak­lar.
Ya­ni res­men san­sür ya­pa­cak­lar.
Böy­le­ce bas­kı­dan bu­na­lan top­lu­mu zı­va­na­dan çı­ka­ra­cak­lar!

* * * * *

De­ğer­li ya­zar Ada­let Ağa­oğ­lu, şim­di­den zı­va­na­dan çık­mış du­rum­da.
O Ağa­oğ­lu ki, Ana­ya­sa re­fe­ran­du­mu­nun “yet­mez ama eve­t”­çi­le­rin­den­di!
AK­P'­yi Av­ru­pa Bir­li­ği yo­lun­da at­tı­ğı adım­lar ve ye­ni si­vil ana­ya­sa ko­nu­sun­da­ki gi­ri­şim­le­ri ne­de­niy­le des­tek­le­miş­ti.
Bas­kı­lar kar­şı­sın­da o bi­le is­yan edi­yor.
Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­a yaz­dı­ğı mek­tup­ta “Lüt­fen sil­ki­nin ve ken­di­ni­ze ge­lin efen­di!” di­yor.

* * * * *

Tür­ki­ye'ye ba­kın­ca…
Ef­la­tu­n'­un, er­dem­le­ri sı­ra­lar­ken ce­sa­re­ti ne­den so­na bı­rak­tı­ğı da­ha iyi an­la­şı­lı­yor.
Çün­kü ce­sa­ret, ce­ha­let­le bir­le­şin­ce er­dem ol­mak­tan çı­kı­yor.
Gü­ce hük­me­den­le­rin elin­de “si­vil ve­sa­ye­te­” dö­nü­şü­yor.
Gü­nü­mü­zün dün­ya­sın­da bu­na
“Fa­şizm” de­ni­li­yor.

Loading...