Reklamsız Sözcü
UĞUR DÜNDAR

AKP’yi kızdıran anket!..

6 Ekim 2012

Sev­gi­li okur­la­rım,
Bu­gün si­ze yak­la­şık bir bu­çuk ay ön­ce ya­pı­lan bir ka­mu­oyu yok­la­ma­sı­nın so­nuç­la­rı­nı su­nu­yo­rum.
Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti ta­ra­fın­dan Tür­ki­ye'nin 18 yaş üs­tü seç­men nü­fu­su­nu tem­sil eden 3 bin 230'u ka­dın, top­lam 6 bin 460 ki­şiy­le yüz yü­ze gö­rü­şü­le­rek ya­pı­lan araş­tır­ma, il­ginç so­nuç­lar içe­ri­yor.
Ör­ne­ğin AKP seç­me­ni­nin yüz­de 28,7'si, hü­kü­me­tin Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı­nı be­ğen­mi­yor. Bu oran, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de yüz­de 64'ü bu­lu­yor.
“A­pay­dın kam­pın­da Su­ri­ye­li mu­ha­lif­le­re si­lah­lı eği­tim ve­ri­li­yor mu?” so­ru­su­na, seç­men­le­rin ya­rı­dan faz­la­sı (yüz­de 56,3'ü) “e­ve­t” ce­va­bı­nı ve­ri­yor. AK­P'­yi des­tek­le­yen­le­rin yüz­de 35,7‘si de, bu ki­şi­le­rin Tür­ki­ye­‘de si­lah­lı eği­tim al­dık­la­rı­na ina­nı­yor.
Seç­men nü­fu­sun yüz­de 78,6'sı, Su­ri­ye­li mu­ha­lif­le­rin Ada­na, Ha­tay ve Ga­zi­an­te­p'­te­ki kamp­la­ra yer­leş­ti­ril­me­le­ri sı­ra­sın­da, de­ne­tim ve kon­tro­lün sı­kı bi­çim­de ya­pıl­dı­ğı­na inan­mı­yor. AKP seç­me­ni­nin yüz­de 70'i, kon­trol ve de­ne­tim­le­rin en üst dü­zey­de ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yor.
Gö­rül­dü­ğü gi­bi ül­ke ge­ne­lin­de tep­ki gö­ren hü­kü­me­tin Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı, AKP seç­me­nin­ce de onay­lan­mı­yor.

* * *

İk­ti­da­rın Kürt Açı­lı­mı da hem ül­ke ge­ne­li, hem de AKP seç­me­nin­ce be­ğe­nil­mi­yor.
“Siz ön­ce Kürt Açı­lı­mı, son­ra da Mil­li Bir­lik Pro­je­si adı al­tın­da baş­la­tı­lan sü­re­ci na­sıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz? Bu­gü­ne ka­dar ya­şa­nan ge­liş­me­le­re bak­tı­ğı­nız­da, açı­lı­mı ba­şa­rı­lı bu­lu­yor mu­su­nuz?” so­ru­su­nu seç­me­nin yüz­de 60'ı “Ha­yı­r” di­ye­rek ce­vap­lı­yor.
“Pe­ki siz bu açı­lı­mı des­tek­li­yor mu­su­nuz?” so­ru­su­na da yüz­de 59,3‘ü, “Ha­yır” ce­va­bı­nı ve­ri­yor.
“Ar­tan te­rör olay­la­rı­na bak­tı­ğı­nız­da siz­ce ge­nel bir is­tih­ba­rat za­fi­ye­ti var mı?” so­ru­su ise, yüz­de 62,8 ora­nın­da “e­ve­t” ce­va­bı­nı alı­yor.
An­ke­te gö­re, BDP seç­me­ni­nin yüz­de 60'ı bö­lün­me ve ba­ğım­sız Kür­dis­tan ku­rul­ma­sı­nı is­te­mi­yor.
Yi­ne BDP seç­me­ni­nin yüz­de 26,9'u, PKK'­nın bir te­rör ör­gü­tü ol­du­ğu­na ina­nı­yor.
“BD­Pye oy ve­re­ce­ği­m” di­yen­le­rin yüz­de 79,2'si, PKK‘­nın ya­rat­tı­ğı şid­de­ti kı­nı­yor.
Bir baş­ka il­ginç so­nuç da, BDP eş baş­kan­la­rıy­la il­gi­li…
An­ke­te gö­re, BDP seç­me­ni­nin yüz­de 46,7'si, BDP eş Baş­kan­la­rı Se­la­hat­tin De­mir­taş ve Gül­tan Kı­şa­nak isim­le­ri­ni söy­le­ye­mi­yor!
Şa­şır­tı­cı, hat­ta ez­ber bo­zu­cu de­ğil mi?
Ka­mu­oyu yok­la­ma­sı, ül­ke­miz­de­ki Kürt nü­fu­sun yüz­de 36,7'si­nin iş­siz ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor.

* * *

Araş­tır­ma­nın son so­ru­su “Bu­gün Mil­let­ve­ki­li Ge­nel Se­çim­le­ri ya­pıl­sa, ya­ni san­dık bu­gün önü­nü­ze gel­se, han­gi par­ti­ye oy ve­rir­si­niz?”
Seç­men­le­rin yüz­de 46,3'ü oyu­nu AK­P'­ye, yüz­de 26,4'ü CHP'­ye, yüz­de 17,7'si ise, MHP'­ye ve­re­ce­ği­ni söy­lü­yor.
Tab­lo ana­liz edil­di­ğin­de AKP ve BDP'­nin oy kay­bet­ti­ği gö­rü­lü­yor. AK­P'­nin oy­la­rı­nın MHP'­ye, BDP'­nin bir kı­sım oyu­nun da AK­P'­ye kay­dı­ğı an­la­şı­lı­yor.
Ar­tan te­rör olay­la­rı hem AK­P'­ye, hem de BDP'­ye oy kay­bet­ti­ri­yor.
AK­P'­nin kay­bı­nın Ba­tı böl­ge­le­rin­de, Do­ğu'­ya oran­la da­ha faz­la ol­du­ğu or­ta­ya çı­kı­yor.

* * *

Gö­rül­dü­ğü gi­bi AK­P'­nin Su­ri­ye Po­li­ti­ka­sı ve gi­de­rek tır­ma­nan te­rör, ik­ti­da­ra za­rar ve­ri­yor.
AKP seç­me­ni­nin kü­çüm­sen­me­ye­cek bir bö­lü­mü bi­le, hü­kü­me­tin Su­ri­ye Po­li­ti­ka­sı­nı des­tek­le­mi­yor.
Böy­le­ce baş­ta Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan ol­mak üze­re, AKP ön­de ge­len­le­ri­nin Su­ri­ye kri­zi ko­nu­sun­da ne­den söy­lem de­ğiş­tir­dik­le­ri da­ha iyi an­la­şı­lı­yor.
Gün­dem de­ğiş­tir­mek­te ra­kip ta­nı­ma­yan AKP, ya­kın­da Su­ri­ye'yi unut­tu­ra­cak gi­ri­şim­ler ya­par­sa, sa­kın şa­şır­ma­yın!

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Uğur Dündar
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more