Dış basın Türkiye’deki rezaletlerle dalga geçiyor…

 

Pa­zar­te­si sa­ba­hı… Sa­at 9.43…
Reu­ters Ha­ber Ajan­sı, Ka­sım ayı enf­las­yon ve­ri­le­ri­ni Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu'n­dan (TU­İK), tam 17 da­ki­ka ön­ce açık­lı­yor.
Enf­las­yo­nun bek­le­nen­den da­ha dü­şük çık­ma­sı, fa­iz­le­rin de dü­şe­ce­ği­ni gös­te­ri­yor.
Bu çok önem­li sin­yal üze­ri­ne ha­re­ke­te ge­çen uya­nık­lar, fa­iz­ler düş­me­den mil­yon­lar­ca li­ra­lık bo­no sa­tın alı­yor.
Ra­kam ko­nu­sun­da ri­va­yet­ler muh­te­lif.
Ki­mi 100 mil­yon di­yor, ki­mi 170, ki­miy­se 200…
Ama bi­ri­le­ri­nin kö­şe­yi dön­dük­le­ri, müt­hiş bir vur­gun yap­tık­la­rı mu­hak­kak.
CHP'­nin eko­no­mi ko­nu­sun­da yet­ki­li Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Fa­ik Öz­trak, hak­lı ola­rak soru­yor:
1- Reu­ter­s'­ın enf­las­yon ra­kam­la­rı­nı açık­la­dı­ğı 9.43 ile 10.00 ara­sın­da ne ka­dar­lık bo­no satıldı?
2- Bu bo­no­la­rı kim­ler al­dı?
TU­İK Baş­ka­nı Bi­rol Ay­de­mir ko­nu­yu araş­tır­dık­la­rı­nı, TÜ­Bİ­TA­K'­tan ge­len uz­man­la­rın tes­pit­le­ri­ni ka­mu­oyuy­la “sa­mi­mi bi­çim­de­” pay­la­şa­cak­la­rı­nı söy­lü­yor!
Baş­kan Ay­de­mi­r'­in “sa­mi­mi­” söz­cü­ğü­nü kul­lan­mış ol­ma­sı bi­le so­ruş­tur­ma­nın sa­mi­mi­ye­ti ko­nu­sun­da so­ru işa­ret­le­ri ya­ra­tı­yor. Ay­rı­ca Baş­ka­n'­ın sa­mi­mi yak­la­şı­mı, o tat­lı Pa­zar­te­si sa­ba­hı 17 da­ki­ka bo­yun­ca ya­şa­nan vur­gun ger­çe­ği­ni or­ta­dan kal­dır­mı­yor.

* * *

Fi­nans çev­re­le­ri bu re­za­le­ti ko­nu­şur­ken, Rus­ya Dev­let Baş­ka­nı Vi­la­di­mir Pu­tin, Tür­ki­ye'ye ge­le­rek, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­la gö­rüş­tü.
Top­lan­tı­nın ar­dın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­lar­da eko­no­mik iş­bir­li­ği­nin ar­ta­ca­ğı, özel­lik­le Ak­ku­yu Nük­le­er San­tra­li'nin 20 mil­yar do­lar­lık bir ya­tı­rım ola­ca­ğı be­lir­til­di.
Sev­gi­li okur­la­rım, ha­tır­la­ya­cak­sı­nız, Ak­ku­yu Nük­le­er San­tra­li yıl­lar ön­ce de gün­de­me gel­miş, iha­le­yi ka­za­nan Ka­na­da fir­ma­sı­nın ANAP yö­ne­ti­min­de­ki Ener­ji Ba­kan­lı­ğı'n­da 50 mil­yon do­lar rüş­vet da­ğıt­tı­ğı id­di­ala­rı or­ta­ya atıl­mış­tı. İha­le, dö­ne­min Baş­ba­ka­nı Bü­lent Ece­vit ta­ra­fın­dan 2000 yı­lın­da ip­tal edil­miş­ti.
Ay­nı Ak­ku­yu, şim­di Rus­ya ta­ra­fın­dan ya­pı­lı­yor. Oy­sa tüm dün­ya nük­le­er ener­ji­den vaz­ge­çe­rek, rüz­gar ve gü­neş ener­ji­si­ne dö­nü­yor.
Gü­neş ve rüz­gar ül­ke­si ol­du­ğu ka­dar bir dep­rem ül­ke­si de olan Tür­ki­ye­‘nin nük­le­er ener­ji­de ıs­rar et­me­si, ta­raf­sız uz­man­lar­ca eleş­ti­ri­li­yor.

* * *

Tür­ki­ye ih­ti­ya­cı olan do­ğal­ga­zı Rus­ya ve İra­n'­dan alı­yor, bu­nun kar­şı­lı­ğın­da İra­n'­a do­lar ye­ri­ne al­tın ve­ri­yor. Bu­nun da ne­de­ni İra­n'­a, baş­ta ABD ol­mak üze­re Ba­tı'­nın uy­gu­la­dı­ğı ambargo.
Res­mi ku­rum­la­rın açık­la­ma­la­rın­da bu öde­me, uzun sü­re “al­tın ih­ra­ca­tı­” ola­rak gös­te­ril­di. Böy­le­ce san­ki bir al­tın ül­ke­siy­mi­şiz gi­bi bir iz­le­nim ya­ra­tıl­dı. Oy­sa Tür­ki­ye, al­tı­nın yüz­de 60'ı­nı it­hal edi­yor, yüz­de 30'u­nu stok­lar­dan kar­şı­lı­yor, sa­de­ce yüz­de 10'luk bö­lü­mü­nü üretebi­li­yor.
Al­tın yo­luy­la İra­n'­a ya­pı­lan öde­me­nin bu yıl 11 mil­yar do­la­rı geç­ti­ği öne sü­rü­lü­yor. Ta­raf­sız uz­man­lar, ör­ne­ğin Cum­hu­ri­ye­t'­ten Mus­ta­fa Sön­mez, al­tın­la do­ğal­gaz alış ve­ri­şi­nin ih­ra­cat­mış gi­bi gös­te­ril­me­si­nin, ih­ra­ca­tın ya­nı sı­ra, ca­ri açık ve bü­yü­me ra­kam­la­rı­nı da mak­yaj­la­dı­ğı­nı öne sü­rü­yor. Bu­nun dev­let cid­di­ye­tiy­le bağ­daş- ma­dı­ğı­nı ve ra­kam­la­rın mak­yaj­dan arın­dı­rıl­ma­sı­nın zo­run­lu ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor.

* * *

İçe­ri­de bu mak­yaj­la­ma fa­ali­ye­ti sü­rer­ken, AB­D‘­den sert uya­rı gel­di. Was­hing­ton yö­ne­ti­mi Tür­ki­ye'den, İra­n'­a al­tın gön­der­me­yi dur­dur­ma­sı­nı is­te­di. Ak­si tak­dir­de yap­tı­rım uy­gu­la­na­ca­ğı­nı söy­le­di.
Baş­ba­kan Er­do­ğan, Pu­ti­n'­le gö­rüş­me­si­nin ar­dın­dan dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da Ame­ri­ka'­nın uya­rı­la­rı­na uy­ma­ya­cak­la­rı­nı ve do­ğal­gaz alı­mı kar­şı­lı­ğın­da ta­kas (al­tın) ge­re­ki­yor­sa, onu ay­nen de­vam et­ti­re­cek­le­ri­ni açık­la­dı.
Baş­ba­kan böy­le­ce al­tı­nın ih­raç edil­me­di­ği­ni, ta­kas­ta kul­la­nıl­dı­ğı­nı res­men ka­bul et­miş ol­du.

* * *

TU­İK enf­las­yon ra­kam­la­rı­nı saa­tin­den ön­ce açık­lı­yor, bi­ri­le­ri kö­şe­yi dö­nü­yor.
Kos­ko­ca Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti, ta­kas­ta kul­la­nı­lan al­tı­nı ih­ra­cat­mış gi­bi gös­te­rip, res­mi ra­kam­la­rı mak­yaj­lı­yor!
Bi­zim muh­te­şem ba­sın su­sar­ken, dış ba­sın bu re­za­let­le­ri di­li­ne do­lu­yor ve Baş­ba­ka­n'­ın açık­la­ma­la­rıy­la dal­ga ge­çi­yor.

Loading...