Kim korkar soruşturmacı gazeteciden?.

 

Sev­gi­li okur­la­rım,
Hiç kuş­ku­nuz ol­ma­sın, AKP ik­ti­da­rı ta­ri­he “3Y” ile ge­çe­cek.
İle­ri­de AKP de­nil­di­ğin­de ak­la he­men yol­suz­luk, yok­sul­luk ve ya­sak­lar ge­le­cek…
Tür­ki­ye çok ya­sak­çı gör­dü ama böy­le­si­ni ilk kez gö­rü­yor.
Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­a ba­kar­sa­nız, bu ik­ti­dar ya­sak­lar­la mü­ca­de­le edi­yor!
Ama ge­lin gö­rün ki ya­sak­lar­la mü­ca­de­le eden Baş­ba­kan, bir te­le­viz­yon di­zi­si­nin ya­sak­lan­ma­sı için yar­gı­ya emir ve­ri­yor!
Bu­nun­la da ye­tin­mi­yor, ka­mu­oyu önün­de ağ­zı­na ge­le­ni söy­le­ye­rek yar­gı­sız in­faz ya­pı­yor.
Böy­le­ce “3Y”­ye, bir ye­ni­si­ni, yar­gı­sız in­fa­zın “Y”­si­ni de ila­ve et­miş olu­yor!

* * * * *

Yok­sul­luk­la mü­ca­de­le­ye ge­lin­ce…
İk­ti­da­rın yok­sul­luk­la mü­ca­de­le­de ne ka­dar ba­şa­rı­lı (!) ol­du­ğu­nu an­la­mak için, pek uzak­la­ra git­me­ye ge­rek yok.
Baş­ba­kan­lık bi­na­sı­nın önüy­le, Mec­li­s'­in bah­çe­si­ne bak­mak ye­ter­li.
Zi­ra Baş­ba­kan­lı­k'­ın önüy­le Mec­li­s'­in bah­çe­si, gi­de­rek yok­sul­lu­ğun pe­ri­şan et­ti­ği va­tan­daş­la­rın uğ­rak ye­ri ha­li­ne ge­li­yor.
Ki­mi ey­lem ya­pı­yor, ki­mi 700 li­ra için ağa­ca tır­ma­nı­yor!
Araş­tır­ma­lar da yok­sul­luk ora­nı­nın art­tı­ğı­nı ve yüz­de 20'le­re da­yan­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor.
Her 5 ki­şi­den bi­ri­nin res­men yok­sul ola­rak ta­nım­lan­dı­ğı ül­ke­de­ki bu ha­zin tab­lo­ya, sa­de­ce yan­daş ba­sın­la li­boş­lar al­kış tu­tu­yor!

* * * * *

Yol­suz­luk­la mü­ca­de­le­de ise ka­fa ka­rış­tı­rı­cı bir du­rum var.
Yol­suz­luk ha­ber­le­ri­ni hiç çe­kin­me­den ve­ren SÖZ­CÜ'yü oku­ma­yan­lar, Tür­ki-
­ye'nin gül­lük gü­lis­tan­lık bir ül­ke ol­du­ğu iz­le­ni­mi­ne ka­pı­la­bi­lir­ler.
Te­le­viz­yon­la­rın ana ha­ber bül­ten­le­ri­ni sey­re­den­ler ise bu ko­ca ül­ke­de sa­de­ce mu­ha­lif be­le­di­ye­le­rin yol­suz­luk yap­tı­ğı­nı dü­şü­ne­bi­lir­ler.
Çün­kü an­lı şan­lı ba­zı ha­ber su­nu­cu­la­rı bi­le ik­ti­dar­dan kor­ku­yor, An­ka­ra'yı kız­dı­ra­cak ha­ber­le­ri el­le­ri­nin ter­siy­le iti­yor.
Ba­zı­la­rıy­sa bu­nun­la da ye­tin­mi­yor, her fır­sat­ta AK­P'­ye yağ üs­tü­ne yağ çe­ki­yor.
Ama bu yağ­dan­lık­la­rın ön­le­ri­ne mu­ha­lif be­le­di­ye­ler­le il­gi­li bir yol­suz­luk ha­be­ri gel­di­ğin­de, en ufak araş­tır­ma­ya bi­le ge­rek gör­me­den he­men ek­ra­na yan­sı­tı­lı­yor.
Böy­le­ce yar­gı­sız in­faz­la­ra kat­kı­da bu­lu­nu­lu­yor.

* * * * *

Bü­yük med­ya pat­ron­la­rı­nın ik­ti­dar­ca re­hin alın­ma­sı ve çe­şit­li bas­kı­lar ne­de­niy­le, yol­suz­luk­la­rı or­ta­ya çı­ka­ran so­ruş­tur­ma­cı ga­ze­te­ci­ler de ne ya­zık ki ka­lem­le­ri­ni oy­na­ta­mı­yor.
Her tür­lü teh­li­ke­yi gö­ze ala­rak top­lu­mun ger­çek­le­ri öğ­ren­me hak­kı doğ­rul­tu­sun­da so­ruş­tur­ma­cı ga­ze­te­ci­lik yap­ma­ya ça­lı­şan Ne­dim Şe­ner, Ah­met Şık ve So­ner Yal­çın gi­bi mes­lek­taş­la­rı­mız da ken­di­le­ri­ni zin­dan­da bu­lu­yor.
De­ğer­li dos­tum Prof. Dr. Ha­luk Şa­hin, ye­ni ya­yım­la­nan “Kim Kor­kar So­ruş­tur­ma­cı Ga­ze­te­ci­den?” ad­lı ki­ta­bın­da “Med­ya­da gö­rül­me­di­ği­ne gö­re Tür­ki­ye'de ar­tık yol­suz­luk ya­pıl­mı­yor mu?” so­ru­su­na, bel­ge­ler­le ce­vap ve­ri­yor.
Ha­luk Şa­hi­n'­e gö­re med­ya, yol­suz­lu­ğu öl­çen ra­dar­lar­dan sa­de­ce bi­ri. Şu an­da o ra­da­rın gö­rün­tü al­ma­sı, bü­yük çap­ta en­gel­le­ni­yor.
Pe­ki öbür ra­dar­lar, ör­ne­ğin yol­suz­luk ko­nu­sun­da uz­man bir ku­ru­luş olan Ulus­la­r-
a­ra­sı Say­dam­lık Ör­gü­tü ya da Dün­ya Ban­ka­sı'nın ra­dar­la­rı ne gös­te­ri­yor?
He­men be­lir­te­yim, bu ra­dar­lar Tür­ki­-
ye'nin hâ­lâ bir yol­suz­luk­lar ül­ke­si ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor.
İha­le ayar­la­ma, zim­met, rüş­vet, ka­yır­ma ar­ta­rak de­vam edi­yor.
Ra­dar­lar, Tür­ki­ye'nin te­miz­lik sı­ra­la­ma­sın­da 56'n­cı­lık­tan 61'in­ci­li­ğe in­di­ği­ni işa­ret edi­yor.
Yol­suz­luk ko­nu­la­rı­na ve ga­ze­te­ci­li­ğe il­gi du­yan her­ke­se Prof. Dr. Şa­hi­n'­in “Kim Kor­kar So­ruş­tur­ma­cı Ga­ze­te­ci­den?” (Say Ya­yın­la­rı, 200 sa­hi­fe) ad­lı ki­ta­bı­nı ha­ra­ret­le tav­si­ye edi­yo­rum.

Loading...