Kuvvetler ayrılığı bahane rant projeleri şahane!..

 

Sev­gi­li okur­la­rım,
7 te­pe­siy­le ün­lü İs­tan­bu­l'­a bir ye­ni te­pe da­ha ek­len­di!
Ama bu te­pe, baş­ka te­pe!
Bu te­pe­nin adı, “Si­hir­li Rant Te­pe­si!..”
Hi­ka­ye­si çok il­ginç:
“Si­hir­li Rant Te­pe­si­”, Ana­do­lu ya­ka­sın­da Ka­va­cık Kav­şa­ğı ola­rak bi­li­nen mev­ki­de.
Asıl sa­hi­bi, Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü.
An­cak Ka­ra­yol­la­rı, 256 bin met­re­ka­re­den olu­şan al­tın de­ğe­rin­de­ki bu ar­sa­yı “yol dı­şı kal­dı­ğı ve ih­ti­ya­cı ol­ma­dı­ğı­” ge­rek­çe­siy­le Mil­li Em­la­k'­a dev­re­di­yor.
Ye­rin si­hir­li rant te­pe­si­ne dö­nüş­me sü­re­ci de, böy­le­ce baş­lı­yor.
Ay­rın­tı­ya geç­me­den ön­ce si­ze bu­ra­nın gör­ke­mi­ni an­lat­ma­lı­yım.
Gö­zü­nü­zün önü­ne Ka­ra­yol­la­rı ta­ra­fın­dan Zor­lu Hol­din­g'­e sa­tı­lan Zin­cir­li­ku­yu'da­ki 80 bin met­re­ka­re­lik ala­nı ge­ti­rin.
İş­te Ka­va­cı­k'­ta­ki ara­zi, bun­dan 3 mis­li da­ha bü­yük!
Mil­li Em­la­k'­a de­vir iş­le­mi ta­mam­la­nın­ca, o ta­ri­he ka­dar imar iz­ni bu­lun­ma­yan, ya­ni çi­vi bi­le ça­kı­la­ma­yan bu ar­sa için, “üst kul­la­nım hak­kı­” iha­le­si ya­pı­lı­yor.
Her ne hik­met­se iha­le­ye sa­de­ce bir va­kıf gi­ri­yor!
Böy­le­ce eş­siz de­ğer­de­ki ar­sa, bir mil­yon li­ra ci­va­rın­da bir be­del­le 49 yıl­lı­ğı­na bu yan­daş vak­fa ki­ra­la­nı­yor.
İş­te ho­kus po­kus­lar da bun­dan son­ra baş­lı­yor.
Dün­ya­nın en ün­lü si­hir­baz­la­rı­nı bi­le kıs­kanç­lık­tan çat­la­ta­cak bir be­ce­ri ve hız­la tüm imar pla­nı de­ği­şik­lik­le­ri peş pe­şe ya­pı­lı­yor.
Sih­rin gü­cü­ne ba­kın ki, ka­mu­nun ar­sa­sı, bir­kaç ay gi­bi kı­sa bir sü­re­de “Ö­zel Eği­tim Te­sis­le­ri Ala­nı­” ha­li­ne ge­ti­ri­li­ve­ri­yor!
Da­ha ön­ce çi­vi çak­tı­rıl­ma­yan ye­re, kot fark­la­rı­nın da ge­ti­re­ce­ği bod­rum ka­tı avan­taj­la­rıy­la 10 ka­ta ka­dar yük­se­le­bi­le­cek in­şa­at iz­ni çı­ka­rı­lı­yor.
Ge­rek Bü­yük­şe­hir, ge­rek­se Bey­koz Be­le­di­ye Mec­li­si'n­de bu de­ği­şik­lik­le­re ya­pı­lan tüm iti­raz­lar anın­da red­de­di­li­yor.
Vak­fın ar­ka­sın­da­ki des­tek öy­le­si­ne güç­lü ki, Baş­kan Ka­dir Top­ba­ş'­ın bi­le eli ko­lu bağ­la­nı­yor.

* * *

Bi­lin­di­ği gi­bi Bey­koz İl­çe­si'nin bü­yük bö­lü­mü do­ğal SİT ala­nı.
Bu ne­den­le Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Ku­ru­lu'nun ka­ra­rı önem ta­şı­yor.
An­cak bu ku­rul da onay­la­yın­ca, si­hir­li rant pro­je­si­nin önün­de hiç­bir en­gel kal­mı­yor.
Say­dı­ğı­mız ho­kus po­kus­lar yet­me­miş ola­cak ki, ran­tı do­ru­ğa çı­kar­ta­cak dü­zen­le­me­ler yapılı­yor.
Pro­je böl­ge­sin­de­ki mi­ni oto­gar kal­dı­rı­lı­yor, 25 bin met­re­ka­re­lik me­si­re ala­nı da ki­ra­la­nan ara­zi­ye da­hil edi­li­yor.
Ay­rı­ca mev­cut Ana­do­lu­hi­sa­rı-Ka­va­cık bağ­lan­tı yo­lu­nun 300 met­re­lik kıs­mı, bu ara­zi­ye da­hil edi­le­cek şe­kil­de 30 met­re öte­le­ni­yor.
Du­run da­ha bit­me­di.
Si­hir tüm hı­zıy­la sü­rü­yor!
Va­kıf, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'n­den ge­re­ken ona­yı al­ma­dan, ruh­sat dü­zen­len­me­den, inşaatla­ra baş­lı­yor.
Ar­sa­da tem­muz ayın­dan bu ya­na, ge­çi­ci ol­du­ğu dü­şü­nü­len 4'er kat­lı çe­lik kons­trük­si­yon bina­lar, hız­la yük­se­li­yor.
Pro­je ona­yı ar­ka­dan ge­li­yor.
Bey­koz Be­le­di­ye­si, in­şa­at­la­ra ruh­sa­tı, 26 Ey­lü­l'­de ve­ri­yor!
Bu ara­da ga­ze­te­ler­de çar­şaf çar­şaf ilan­lar ya­yım­la­na­rak, he­nüz or­ta­da bu­lun­ma­yan Tıp Fa­kül­te­si, Has­ta­ne ve Üni­ver­si­te Yer­leş­ke­si, san­ki hiz­me­te ha­zır­mış gi­bi gös­te­ri­li­yor. Oy­sa şu an­da bi­le öğ­ren­ci ka­bul ede­bi­le­cek tek bir bi­na var, o da Ec­za­cı­lık Fa­kül­te­si! Sa­de­ce Ec­za­cı­lık Fa­kül­te­si'n­de öğ­re­tim ya­pı­lı­yor.

* * *

Baş­ba­kan kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı­na kız­ma­sın da kim kız­sın!
Böy­le­si­ne pro­je­le­ri bir çır­pı­da ha­ya­ta ge­çir­mek var­ken, kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı da ne olu­yor­muş!
Yar­gı gö­re­vi­ni yap­sın, mu­ha­lif­le­ri zin­da­na at­sın!
Si­hir­li rant pro­je­le­ri­ni AK­P'­ye bı­rak­sın!

Loading...