Topçu Hava Yolları (THY) sunar: İşte 2012 gurur listesi!..

Sev­gi­li okur­la­rım,
Türk Ha­va Yol­la­rı'nı (THY) ade­ta ba­ba­sı­nın çift­li­ği gi­bi kul­la­na­rak, Top­çu Ha­va Yol­la­rı'na dö­nüş­tü­ren Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ham­di Top­çu, ge­çen­ler­de çık­tı­ğı te­le­viz­yon prog­ra­mın­da, mil­yon­lar­ca se­yir­ci­nin gö­zü­nün içi­ne ba­ka ba­ka ya­lan söy­le­di.
THY'­nin ya­nı sı­ra, mil­li ha­va­yo­lu­mu­zun iş­ti­ra­ki­nin bu­lun­du­ğu 14 şir­ke­tin Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı olan Top­çu, “Ben sa­de­ce 9 ak­ra­ba­mı işe al­dım. Hep­si ha­mal ola­rak ça­lı­şı­yor. Üc­ret­le­ri de bin li­ra ci­va­rın­da! Ben bun­lar­dan baş­ka kim­se­yi işe yer­leş­tir­me­dim!” de­di.
De­ve­ye “Boy­nun ne­den eğ­ri?” di­ye sor­muş­lar. O da “Ne­rem doğ­ru ki!” de­miş.
Şim­di ben bu ya­la­nın ne­re­si­ni dü­zel­te­yim?

* * *

Ya­la­nın ha­ki­kat­le yer de­ğiş­tir­me­si­ne, CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Umut Ora­n'­ın ay­lar ön­ce ver­di­ği so­ru öner­ge­siy­le baş­la­ya­lım.
Umut Oran, Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n'­dan şu so­ru­la­rı ce­vap­la­ma­sı­nı is­te­miş­ti:
1- AKP es­ki İs­tan­bul Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Şe­nol Ka­zan­cı, Baş­ba­kan­lı­k'­ta da­nış­ma­nı­nız ola­rak gö­rev yap­tı mı?
2- Şe­nol Ka­zan­cı'nın kar­de­şi Şe­ref Ka­zan­cı'nın hiç­bir ha­va­cı­lık de­ne­yi­mi ol­ma­ma­sı­na kar­şın, THY'­nin yer hiz­met­le­ri şir­ke­ti olan TGS'­de (Tur­kish Gro­und Ser­vi­ce) kı­sa sü­re ön­ce Sa­tın Al­ma Mü­dü­rü ola­rak atan­dı­ğı doğ­ru mu­dur?
3- Oğ­lu­nuz Bi­lal Er­do­ğa­n'­ın eşi­nin 1 ve 2. de­re­ce­ye ka­dar her­han­gi bir ak­ra­ba­sı­nın kı­sa sü­re ön­ce TGS'­de, İn­san Kay­nak­la­rı Mü­dü­rü ola­rak işe baş­la­dı­ğı bil­gi­si doğ­ru mu­dur? Bu ki­şi­nin mes­le­ki de­ne­yi­mi ne­dir?
4- THY ve iş­ti­rak­le­rin­de, si­zin ve THY Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ham­di Top­çu'nun hem­şe­ri­si ol­ma­nın işe alın­may­la il­gi­li ola­rak bü­yük avan­taj sağ­la­dı­ğı id­di­ası doğ­ru mu­dur? THY ve iş­ti­rak­le­rin­de ha­len Ri­ze do­ğum­lu kaç ki­şi gö­rev yap­mak­ta­dır? Üst yö­ne­tim­de olan­la­rın isim­le­ri ne­ler­dir ve han­gi po­zis­yon­lar­da gö­rev yap­mak­ta­dır­lar?
Umut Ora­n'­ın so­ru­la­rı­na ne Baş­ba­kan Er­do­ğan, ne de Ham­di Top­çu, he­nüz bir ce­vap ve­re­bil­miş de­ğil­ler.

* * *

Umut Oran tor­pil­li eş, dost, ak­ra­ba lis­te­si­ni kı­sa kes­miş!
O hal­de biz ta­mam­la­ya­lım.
Ön­ce şu “Top­çu­” so­yad­lı­la­rı hep bir­lik­te oku­ya­lım:
Mu­sa Top­çu, Nec­mi Top­çu, Ya­şar Top­çu, Sa­lih Top­çu, Ya­vuz Top­çu, Ay­lin Top­çu, Dur­muş Top­çu, Duy­gu Top­çu, Ebu­be­kir Top­çu, Emi­ne Top­çu, Enes Top­çu, Hü­se­yin Top­çu, Ka­ti­be Top­çu…
Ham­di Top­çu'ya ay­lar ön­ce “TG­S'­de ça­lı­şan bu ki­şi­ler­le bir ak­ra­ba­lı­ğı­nız var mı, yok­sa so­yad­la­rı­nın Top­çu ol­ma­sı, sa­de­ce isim ben­zer­li­ğin­den mi iba­ret?” di­ye sor­dum.
Ama ce­vap ala­ma­dım!
Şim­di bir kez da­ha so­ru­yo­rum:
Sa­yın Top­çu “Ha­mal ola­rak işe al­dım!” de­di­ği­niz ak­ra­ba­la­rı­nız bun­lar mı?
Ay­lin, Duy­gu, Emi­ne ve Ka­ti­be Top­çu da, ay­da bin li­ra kar­şı­lı­ğın­da ba­vul mu ta­şı­yor?
Şim­di de “Bo­ğa­z” so­yad­lı­la­ra ge­li­yo­rum.
Ai­le­niz­den ev­li­lik ba­ğı ne­de­niy­le “Bo­ğa­z” so­ya­dı­nı ta­şı­yan­lar mev­cut mu?
Aca­ba Elif Bo­ğaz, Em­rah Bo­ğaz, Mi­ya­se Bo­ğaz, Mu­rat Bo­ğaz ve Ad­nan Bo­ğaz isim­li TGS ça­lı­şan­la­rıy­la bir ak­ra­ba­lık iliş­ki­niz ola­bi­lir mi? Yok­sa bun­lar da isim ben­zer­li­ğin­den mi iba­ret?
Bu ki­şi­ler de mi TGS'­de üç ku­ru­şa ha­mal­lık ya­pı­yor?

* * *

Du­run, du­run, lis­te­miz öy­le ko­lay ko­lay bi­te­cek gi­bi de­ğil.
Sı­ra­da “Öz­çe­li­k” so­yad­lı­lar var.
Çün­kü TGS Ge­nel Mü­dü­rü'nün adı Bay­ram Öz­çe­lik!
Bay­ram Bey de Ham­di Top­çu'nun Ri­ze­li hem­şe­ri­si.
İş­te o lis­te:
Tu­ran Öz­çe­lik, Can Öz­çe­lik, Ah­met Ke­mal Öz­çe­lik, Ali Hay­dar Öz­çe­lik, Ay­han Öz­çe­lik, Ay­şe Öz­çe­lik, Hü­se­yin Em­re Öz­çe­lik ve Re­cep Öz­çe­lik…
Ay­lar ön­ce bu ki­şi­le­rin Bay­ram Öz­çe­li­k'­le bir ak­ra­ba­lık ba­ğı bu­lu­nup bu­lun­ma­dı­ğı­nı sor­dum, hiç­bir ce­vap gel­me­di.
Şim­di bir kez da­ha so­ru­yo­rum.
TGS Ge­nel Mü­dü­rü Bay­ram Öz­çe­li­k'­in, ka­yın­bi­ra­de­ri ol­du­ğu öne sü­rü­len Meh­met Şiş­man ad­lı ki­şi, 2010 yı­lı Şu­bat ayın­da İda­ri İş­ler Me­mu­ru ola­rak gö­re­ve baş­la­yıp, kaş­la göz ara­sın­da Ge­nel Mü­dür­lük Özel Ka­lem Mü­dür­lü­ğü'ne ter­fi et­ti­ril­di mi?
Bi­li­şim Tek­no­lo­ji­le­ri Mü­dü­rü, Ri­ze­li Ka­mil Kar­tal, Öz­çe­li­k'­in ya­kın ak­ra­ba­sı mı?
Ka­mil Kar­ta­l'­ın kı­zı Hay­ri­ye Kar­tal, Yö­ne­tim Sis­tem­le­ri Mü­dür­lü­ğü'n­de ça­lı­şı­yor mu?
Eği­tim Mü­dü­rü Ba­rış Öz­türk, 23 ya­şın­da­ki Hu­kuk Mü­şa­vi­ri Öz­lem Mut­lu ve İn­san Kay­nak­la­rı Mü­dü­rü Me­tin Ma­ran­goz da TGS'­ye hem­şe­ri­lik kon­ten­ja­nın­dan mı gir­di?

* * *

Sor­ma­ya de­vam edi­yo­ruz:
AKP Ri­ze İl Baş­ka­nı Hik­met Aya­r'­ın oğ­lu Yu­suf Al­pe­ren Ayar ön­ce TGS'­ye alı­nıp, ora­dan da THY'­ye kay­dı­rıl­dı mı?
TGS'­de ça­lı­şan Ka­ti­be ve Enes Top­çu'nun da­yı­la­rı Meh­met De­mir­ka­pu, THY'­de mü­dür­lük ya­pı­yor mu?
AKP İs­tan­bul İl Baş­ka­nı Aziz Ba­buş­çu'nun ye­ğe­ni Ka­dir Ba­buş­çu, yak­la­şık 2 yıl ön­ce, TGS'­ye mu­ha­se­be me­mu­ru ola­rak alı­nıp, jet hı­zıy­la Mu­ha­se­be Şe­fi ya­pıl­dı mı?

* * *

Eş, dost, ak­ra­ba ve yan­daş kad­ro­laş­ma­sıy­la il­gi­li en çar­pı­cı bil­gi­ler­den bi­ri de THY Lon­dra Mü­dür­lü­ğü'y­le il­gi­li.
Bu­na gö­re, Lon­dra Mü­dü­rü Nec­det Şark, 1975 do­ğum­lu. Ham­di Top­çu gi­bi, o da Ça­ye­li­li!
Nec­det Bey, 2004 yı­lı Ocak ayın­da şir­ke­te gir­miş. Ka­de­me­le­ri at­la­ya­rak, 2 yıl son­ra Ba­kü THY Mü­dür­lü­ğü'ne atan­mış! Ora­dan da Lon­dra'ya uç­muş!
Oy­sa da­ha ön­ce­ki uy­gu­la­ma­la­ra gö­re, yurt dı­şın­da mü­dür­lük yap­mak için üni­ver­si­te me­zu­nu ol­mak, şir­ket­te en az 5 yıl ça­lış­mak ve ya­ban­cı dil bil­mek ge­rek­li.
Mü­dür Şar­k'­ın ay­da 4 bin Po­und (yak­la­şık 12 bin TL) ma­aş al­dı­ğı, tüm mas­raf­la­rı şir­ket­çe kar­şı­la­nan bir araç kul­lan­dı­ğı ve evi­nin ki­ra­sı­nın da THY ta­ra­fın­dan öden­di­ği öne sü­rü­lü­yor.
Ge­le­lim Lon­dra'da­ki bir baş­ka Top­çu'ya… Eyüp Sul­tan Top­çu'nun ise Lon­dra THY Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de Ti­ca­ret Şe­fi ola­rak gö­rev yap­tı­ğı id­di­a edi­li­yor. Eyüp Sul­tan, ay­da 3 bin Po­und ci­va­rın­da ma­aş alı­yor, ev ki­ra­sı­nın ya­rı­sı­nı da THY ödü­yor.
Ham­di Bey, şir­ket ça­lı­şan­la­rıy­la yap­tı­ğı top­lan­tı­lar­da sık sık “Biz bir ai­le­yiz!” di­yor.
Doğ­ru sö­ze ne bu­yu­ru­lur!

* * *

Eş, dost, ak­ra­ba ve yan­daş kon­ten­ja­nın­dan THY ve iş­ti­rak­le­ri­ne tor­pil­le gi­ren­le­rin lis­te­si uza­yıp gi­di­yor.
Ben sa­de­ce ays­ber­gin su üs­tün­de gö­rü­nen kü­çü­cük bir bö­lü­mü­nü göz­ler önü­ne ser­dim.
Ham­di Top­çu'dan tor­pil id­di­ala­rı­na ce­vap ver­me­si­ni is­te­dim.
Bu­na kar­şı­lık o, mil­yon­lar­ca te­le­viz­yon se­yir­ci­si­nin gö­zü­nün içi­ne ba­ka ba­ka “Ben sa­de­ce 9 ak­ra­ba­mı işe al­dım. Hep­si de bin li­ra­ya ha­mal ola­rak ça­lı­şı­yor!” de­di.
Ya­lan söy­le­di.
Ne di­ye­yim?
Tür­ki­ye'de ya­şı­yor­sa­nız hiç­bir ya­la­na şa­şır­ma­ya­cak­sı­nız!..

* * *

Uğur Dün­da­r'­ın No­tu: Bu lis­te­de yer alıp da “Ha­yır ben ak­ra­ba fa­lan de­ği­lim! Lüt­fen bu yan­lı­şı dü­zel­tin!” di­ye­cek ça­lı­şan­la­rın be­ni ara­ma­la­rı­nı bek­le­dim. Ama Şiş­man so­yad­lı bir ki­şi ha­riç, kim­se ara­ma­dı. Onu da bu lis­te­den çı­kart­tım. He­nüz umu­du­mu kes­miş de­ği­lim. Var­sa bir ha­tam, dü­zelt­me­ye ha­zı­rım.

Loading...