Bozulma

Ki­şi­sel ni­te­lik­le­rin ba­şın­da ah­lak­lı ol­mak ge­lir. Ira (ka­rak­ter) bo­zuk­lu­ğu, gü­ve­ne ve say­gı­ya ya­ra­şır ol­ma­ma­nın baş­lı­ca ne­de­ni­dir. Ya­la­na-do­la­na, çı­kar­cı­lı­ğa, oyu­na, de­ği­şik bi­çim­ler­de in­san­lık de­ğer­le­ri­ne sırt çe­vi­rip du­dak bü­ken­le­re yi­ne de­ği­şik tep­ki­ler­le kar­şı­lık ve­ri­lir. Top­lum­sal ya­şam­da bu öl­çü­ler gi­de­rek de­ğiş­mek­te, bir ge­nel bo­zul­ma­nın be­lir­ti­le­ri­ne sık sık rast­lan­mak­ta­dır. Ga­ze­te­le­rin du­yur­du­ğu suç olay­la­rı­nın bo­yut­la­rı ne du­rum­da ol­du­ğu­mu­zun gös­ter­ge­si­dir. Suç­lu­la­rı ve so­rum­lu­la­rı kı­na­ma­yı, yal­nız, güç­süz, yet­ki­siz ve et­ki­siz bı­rak­ma­yı bil­di­ği­mi­zi sa­vu­na­ma­yız. Özel­lik­ler si­ya­sal ya­şam­da ço­ğun­luk oy­la­rıy­la al­dık­la­rı yet­ki­le­ri kö­tü­ye kul­la­nan­la­ra, ba­şa­rı­sız­la­ra kar­şı an­lam­sız bir hoş­gö­rü, al­dı­rış­sız­lık ve tep­ki­siz­lik için­de ol­du­ğu­muz ger­çe­ği yad­sı­na­maz.

Se­çim­ler­de bu du­ru­mu da­ha ko­lay sap­tı­yo­ruz. So­nuç­lar­dan ya­kı­nan­lar, oy ver­me­di­ği­ni söy­le­yen­ler, se­çim gün­le­rin­de süs­lü ya­lan­la­ra ina­na­rak, ken­di­le­ri­ne dev­let ola­nak­la­rıy­la ve­ri­len pa­ra­la­ra, yar­dım­la­ra, ba­ğış­la­ra, pa­ket­le­re ka­na­rak ön­ce­den suç­la­dık­la­rı­na yi­ne oy ver­mek­te, oy­la­rı­nı bir ka­se çor­ba­ya, bir pa­ket çay ya da no­hu­ta, bir göm­lek ve ço­ra­ba sat­mak­ta­dır. Se­çim­ler, bir tür de­mok­ra­si alış-ve­ri­şi ol­mak­ta­dır.

Ya­ra­lar ka­nı­yor

İk­ti­dar, yan­daş ku­ru­luş ve ku­rum­la­rın ba­ğım­sız­lık ve yan­sız­lı­ğı­nı kal­dı­ra­rak ken­di adam­la­rıy­la do­na­tı­yor. Yan­daş sen­di­ka­lar gi­de­rek ar­tı­yor ve güç­le­ni­yor. Yan­daş­lık yal­nız bir ko­nu­da, bir alan­da de­ğil, yar­gı da­hil her alan­da baş­lı­ca ter­cih ve da­ya­nak olu­yor.
Ör­güt­len­me öz­gür­lü­ğü de­mok­ra­si­nin ke­sin­ti­ye uğ­ra­dı­ğı dö­nem­le­ri ara­tır du­ru­ma ge­ti­ril­di. Ka­mu Gö­rev­li­le­ri Sen­di­ka­la­rı ve Top­lu Söz­leş­me Ya­sa­sı'y­la ge­ti­ri­len top­lu söz­leş­me dü­ze­ni­nin hiç­bir gü­cü kal­ma­dı. Grev­siz, yap­tı­rım­sız, ad­dan öte­ye geç­me­yen bir yön­tem. İş­siz­lik, iş ka­za­la­rı, sa­kat­lık, ölüm­ler, ge­re­ken önem ve il­gi­nin dı­şın­da çö­züm­len­me­ye ça­lı­şı­lı­yor.
Ba­ğım­sız ol­ma­sı ge­re­ken “BA­RO­”la­rı da­ha ba­ğım­lı du­ru­ma ge­tir­mek için kol­la­rı­nı sı­va­yan ik­ti­dar mil­let­ve­ki­li­nin ver­di­ği ya­sa öne­ri­si gö­rü­şül­me­yi bek­li­yor. Tıp­kı is­ten­me­yen film­le­ri ya­sak­la­ma ha­zır­lı­ğı gi­bi. Ama ik­ti­dar, is­ten­me­yen tu­tum ve dav­ra­nış­la­rın­dan vaz­ge­çi­yor.
Eği­tim ve öğ­re­tim, üni­ver­si­te yö­ne­tim­le­ri­ni ele ge­çir­me ve 4+4+4 uy­gu­la­ma­sıy­la gi­de­rek din­sel­le­şi­yor. İl­le­rin yö­ne­tim­le­ri­nin na­sıl ol­du­ğu­nu söy­le­me­ye ge­rek yok. Bi­li­nen ya­sak­lar­la tab­lo iyi­ce net­leş­ti. Si­ya­set­çi­ler­den hu­ku­ka, hu­kuk­tan hu­kuk­çu­la­ra dal-bu­dak sa­lan bo­zul­ma­nın be­de­li­ni hal­kı­mız ödü­yor. Rek­tör Meh­met HA­BE­RAL, Mus­ta­fa BAL­BAY, Tun­cay ÖZ­KAN, Yal­çın KÜ­ÇÜK, Er­gun POY­RAZ, Do­ğu PE­RİN­ÇEK, So­ner YAL­ÇIN, bir­çok ga­ze­te­ci, emek­li ko­mu­tan­lar Çe­tin DO­ĞAN, Hur­şit TO­LON, Nus­ret TAŞ­DE­LER, İb­ra­him FIR­TI­NA, Öz­den ÖR­NEK, En­gin ALAN bir­çok su­bay, ast­su­bay ve si­vil me­mur, yi­ne rek­tör Fa­tih HİL­Mİ­OĞ­LU, Mus­ta­fa YURT­KU­RAN, bi­lim adam­la­rı, ay­dın­lar, ce­za­ya dö­nü­şen tu­tuk­lu­luk­la ka­ran­lık­ta ada­let bek­li­yor.

Umut

Bal­yoz Da­va­sı'nın, Er­ge­ne­kon Da­va­sı'nın ha­ber­ci­si ol­du­ğu en­di­şe­le­ri yay­gın, Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si ka­rar­la­rı­na ay­kı­rı­lı­ğın çok be­lir­gin ol­du­ğu adı ge­çen mah­ke­me­nin ka­rar­la­rıy­la or­ta­da. Ama ge­rek yar­gı­la­ma ev­re­le­rin­de, ge­rek­se ara ka­rar­la­rın­da ya­kın­ma ko­nu­su olan du­rum­lar da açık. Ses­siz üni­ver­si­te­ler, bek­le­nen et­ki­yi gös­te­re­me­yen, bu ko­nu­da ol­duk­ça za­yıf ka­lan mu­ha­le­fet de so­rum­lu. Ada­let umu­du­nun ver­di­ği ya­şam gü­cü­nü ko­ru­mak ge­re­ki­yor. Ada­let ol­ma­dan, ada­le­te gü­ven­me­den ya­şa­na­maz. Ada­let da­ğı­tan­la­rın, ulus adı­na gö­rev yap­tık­la­rı bi­lin­ciy­le vic­dan te­ra­zi­si­nin den­ge­si­ni boz­ma­dan in­san­lı­ğa hiz­met ede­cek­le­ri­ni, ulu­sal ya­şa­ma kat­kı­da bu­lu­na­cak­la­rı­nı ge­çen ki­mi olum­suz­luk­la­ra kar­şın umut edi­yo­ruz.

Loading...