Sözcü Plus Giriş

TED, Mehmet Davutoğlu'na yüzde 100 burs verdi. Mehmet'in servis, yemek, eğitim, kitap, kırtasiye tüm ihtiyaçları okuldan

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Türkiye Eğitim Derneği (TED) Koleji son sınıf öğrencisi olan oğlu Mehmet Davutoğlu'na fakirlik bursu çıktı.
ANAP'lı eski yönetici Selçuk Pehlivanlıoğlu'nun başkanlığını yaptığı TED Koleji, önümüzdeki eğitim döneminde tam burs kazanan isimleri belirledi. 28 Haziran tarihli yazıda, başarılı ve fakir olan 5 kişinin ismi yer aldı. Tam Eğitim Bursu kazanan isimler Ö.Doğan, M.Koçak, E.Göndür, O. Yavuz ve Mehmet Davutoğlu olarak açıklandı.

5 kriterden 2'si tutmuyor

Bursu kazanan öğrencinin eğitim ücreti, servis ücreti, yemek gideri, giyim gideri, kitap-kırtasiye harcama ve harçlıkları kolej yönetimi tarafından karşılanıyor. TED'in 2003-2004 yılından itibaren başlattığı tam eğitim bursunu alabilmek için 5 ana kriter var: “1- T.C vatandaşı olmak, 2- 5,6,7,8, 9. sınıflara devam ediyor olmak 3- öğrencinin en son aldığı karne not ortalamasının 85-100 arasında olması 4- Gelir durumu itibariyle maddi desteğe kesinlikle ihtiyaç duyması 5- Başka kurum ve kuruluşlardan burs, ücret, kredi vb yardım alıyor olması.”

Babasının maaşı 20 bin lira

Bu kritere göre 12. sınıf öğrencisi burs alamaz. Ayrıca 4. kriter olan ‘kesinlikle ihtiyaç sahibi olması' şartı da bakan oğlu için geçerli olmasa gerekir. Çünkü, Mehmet Davutoğlu'nun babası Ahmet Davutoğlu, bakan, vekil ve emekli maaşı olarak ayda yaklaşık 20 bin lira kazanıyor. Ayrıca yayınlanmış kitapları olan Davutoğlu'nun bu kitaplardan kazandığı yüklü bir telif geliri de mevcut.

Oturduğu konutun kirası 49 bin lira

Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ah­met Da­vu­toğ­lu, 2013 ba­kan­lık büt­çe­si gö­rü­şü­lür­ken otur­du­ğu ko­nut ne­de­niy­le mu­ha­le­fe­tin sert eleş­ti­ri­si­ni al­dı. Otur­du­ğu ko­nu­ta ay­lık 49 bin li­ra­dan 3 yıl­da 1 mil­yon 769 bin 450 TL ki­ra öden­di­ği­ni ha­tır­la­tan CHP'­li Mah­mut Ta­na­l'­ın eleş­ti­ri­si­ne Da­vu­toğ­lu şu ce­va­bı ver­miş­ti: “Bu ko­nut be­nim şah­si ko­nu­tum de­ğil. Bir dam­la su­yun pa­ra­sı dev­let ka­sa­sın­dan çık­maz. Bu bo­ğaz­dan ha­ram ge­çe­ce­ği­ne, Al­lah bu bo­ğa­zı, bu ca­nı al­sın.”

Bakan oğluna burs inceleniyor

TÜRK Eği­tim Der­ne­ği Ge­nel Baş­ka­nı Sel­çuk Peh­li­van­lı­oğ­lu, Ba­kan Da­vu­toğ­lu'nun oğ­lu­na önü­müz­de­ki yıl tam eği­tim bur­su ve­ril­me­siy­le il­gi­li “Ge­nel Mü­dü­rüm şu an­da AB­D'­de, okul­la da ko­nuş­tum, ev­rak­la­rı in­ce­le­ti­yo­ru­m” de­di. SÖZ­CÜ'ye açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Peh­li­van­lı­oğ­lu, şun­la­rı söy­le­di: “Bel­ge­le­ri in­ce­le­ti­yo­rum. Ge­nel Mü­dü­rüm şu an­da AB­D'­de bu­lu­nu­yor. Hem biz­de­ki hem de okul­da­ki ev­rak­la­rı in­ce­le­ti­yo­rum. Bir yer­de tah­ri­bat fi­lan var mı, bak­tı­rı­yo­rum. Ek­len­di di­ye dü­şü­nü­yo­rum. Burs ve­re­cek ol­sam YÖK Baş­ka­nı'nın ço­cu­ğu da biz­de ona ve­ri­rim.”

DAVUTOĞLU: BİZE FAKİRLİK ŞARTINDAN BAHSEDİLMEDİ

İddialarla ilgili Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde bir açıklama yapıldı.

Açıklamada “Bugün bazı basın yayın organlarında yayınlanan ‘Bakan oğlu fakirlik bursuyla okuyor' başlıklı haberler hiç bir şekilde gerçekleri yansıtmamaktadır. Söz konusu haberlerde yer aldığı şekilde Sayın Bakan'ın oğluna bir burs verilmesi, ‘Bakanın oğlunun fakirlik bursu ile okuması’ kesinlikle söz konusu değildir. Haberlerde geçen ‘Mehmet Davutoğlu’na yüzde 100 burs verdi’, ‘torpilin belgesi’, ‘Mehmet’in servis, yemek, eğitim, kitap, kırtasiye tüm ihtiyaçları okuldan’ ibarelerinin tümü asılsızdır.
Mehmet Davutoğlu 4 yıldır aynı okula devam etmektedir ve okulca belirlenen ücreti düzenli olarak Sayın Bakan tarafından ödenmiştir. Bugüne kadar hiç bir şekilde bir burs talebi olmamıştır ya da burs almamıştır. Bu durum gelecek eğitim-öğretim yılı için de aynen geçerlidir.

Okul yönetimi, her hangi bir burs talebi olmamasına rağmen, Mehmet Davutoğlu’nun gösterdiği başarı sebebiyle burs almaya hak kazandığını bildirmiş, ancak bunun için gelir seviyesi ile ilgili bir şarttan bahsetmemiştir. Bu konuda okul tarafından nihai bir bildirimde ya da aile tarafından kabulde de bulunulmamıştır. Haberde adı geçen bursun kullanımı söz konusu değildir. Mehmet Davutoğlu’nun 2013-2014 eğitim-öğretim yılı için de okul kaydı henüz yenilenmemiştir.

Sayın Bakan’ın ikisi yüksek lisansta olmak üzere dört çocuğu eğitim görmektedir. Sayın Davutoğlu, bugüne kadar hiç bir çocuğu için hiç bir dönemde hiç bir şekilde eğitim yardımı ya da burs talep etmemiş, böyle bir başvuruda bulunmamıştır.

Bu tür etik konularda son derece hassas olan Sayın Bakan’ı yıpratmaya yönelik bu tür çarpıtma ve yalan haberler her şeyden önce basın ahlakına aykırıdır. Bu yayınlarla ilgili hukuki haklar sonuna kadar kullanılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

Yayınlanma Tarihi:07:17,