Sözcü Plus Giriş

Gezi olay­la­rı baş­la­dı­ğın­da “Bu işin ar­ka­sın­da fa­iz lo­bi­si var. Ku­su­ra bak­ma­sın­lar, he­def­le­ri­ne ula­şa­ma­ya­cak­la­r” di­yen, fa­iz­le­ri dü­şür­mek­le övü­nen Baş­ba­kan Er­do­ğan, çark edi­yor.

Merkez Ban­ka­sı dün, fa­iz­le­rin önü­müz­de­ki haf­ta artı­rı­la­ca­ğı­nın sin­ya­li­ni ver­di. Böy­le­ce, Er­do­ğa­n'­ın sü­rek­li di­li­ne do­la­dı­ğı, suç­lu ilan et­ti­ği fa­iz lo­bi­si pa­ra­sı­na pa­ra ka­ta­cak.

Merkez faiz silahını çekti, tansiyon düştü

Merkez'in piyasaları rahatlatmak için faiz silahına sarılmak zorunda kalması Erdoğan'ın suçladığı ‘faiz lobisi'yle yakınlaşma çabası olarak gösteriliyor…

Merkez Ban­ka­sı'n­dan dün ya­pı­lan açık­la­ma­da, fa­iz­ler çift ha­ne­li se­vi­ye­le­re yak­la­şır­ken bir sü­re­dir sa­de­ce re­zerv­le­ri erit­me pa­ha­sı­na dö­viz sa­ta­rak mü­da­ha­le et­mek­le ye­tin­di­ği pi­ya­sa­lar­da kon­tro­lü sağ­la­mak için bu kez ‘fa­iz si­la­hı'nı çe­ke­ce­ği sin­ya­li­ni ver­di. Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Er­dem Baş­çı'nın ya­zı­lı açık­la­ma­sın­da, 23 Tem­muz 2013 ta­rih­li Pa­ra Po­li­ti­ka­sı Ku­rul top­lan­tı­sın­da fa­iz ko­ri­do­run­da ge­niş­le­ti­ci yön­de öl­çü­lü bir adı­mın gün­de­me ge­le­ce­ği­ni söy­le­di.
Baş­cı'nın ya­zı­lı açık­la­ma­sı Baş­ba­kan­lı­k'­tan dün sa­bah pi­ya­sa­lar­da­ki ge­liş­me­ler doğ­rul­tu­sun­da TCMB da­hil ol­mak üze­re il­gi­li ku­rum­la­rın ge­re­ken adım­la­rı za­ma­nın­da, eş­gü­düm için­de ve ka­rar­lı­lık­la at­tı­ğı yö­nün­de ya­pı­lan açık­la­ma­nın ar­dın­dan gel­me­si dik­kat çe­ker­ken Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ın da bir sü­re­dir “fa­iz lo­bi­si­” ola­rak suç­la­dı­ğı ke­sim­ler­le ba­rış­ma gi­ri­şi­mi ola­rak da de­ğer­len­di­ri­li­yor.

Do­lar ini­şe geç­ti

Mer­kez Ban­ka­sı'nın açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan, do­lar ini­şe ge­çer­ken, bor­sa hız­lı yük­sel­di. Baş­çı'nın açık­la­ma­sı pi­ya­sa­la­rın to­par­lan­ma­sı­na yol aç­tı. Pi­ya­sa­lar Mer­ke­z'­in söz ko­nu­su açık­la­ma­sı­nı, fa­iz­de ar­tış me­sa­jı ola­rak al­gı­la­dı. Açık­la­ma­nın ar­dın­dan 1.95 TL'­nin üze­rin­de sey­re­den do­lar­da dü­şüş baş­la­dı. Öğ­le sa­at­le­rin­de 1.93 TL se­vi­ye­si­ne ka­dar inen do­lar, gü­nün ikin­ci ya­rı­sın­da bi­raz to­par­la­na­rak 1.94 TL sı­nı­rı­na yük­sel­di. Do­lar gü­nü 1.9355 TL'­den ta­mam­la­dı. Mer­kez Ban­ka­sı, do­la­ra son haf­ta­lar­da ek dö­viz sa­tım iha­le­le­riy­le mü­da­ha­le eder­ken, fa­iz ko­ri­do­run­da ge­niş­let­me ham­le­si­ni gün­de­me ge­tir­me­miş­ti.

Bor­sa 76 bi­nin üze­rin­de

Baş­çı'nın açık­la­ma­la­rı­nın ar­dın­dan Bor­sa İs­tan­bul (BIST), hız­lı dü­şen ban­ka his­se­le­ri­ne ge­len alım­lar­la yük­se­li­şe geç­ti. Haf­ta­ya kü­çük çap­lı alım­lar­la ar­tı­da baş­la­yan BIST 100 en­dek­si, ilk se­an­sın or­ta­la­rın­da ge­len Baş­çı'nın açık­la­ma­la­rı­nın ar­dın­dan yüz­de 2'nin üze­rin­de prim­le 76 bin pua­nın da üze­ri­ne çık­tı. İlk se­an­sı 75 bin pua­nın üze­rin­de ta­mam­la­yan en­deks, ikin­ci se­ans­ta da ar­tış tren­di­ni ko­ru­du ve gü­nüyüzde 3.12 prim­le 76 bin 228 pu­an­dan ta­mam­la­dı. Er­dem Baş­çı'nın açık­la­ma­la­rı sa­de­ce dö­viz ve bor­sa cep­he­sin­de de­ğil fa­iz cep­he­sin­de de et­ki­si­ni gös­ter­di. Ge­çen haf­ta so­nu­na doğ­ru yüz­de 9'un da üze­ri­ne çı­kan ve yüz­de 9.5 se­vi­ye­le­ri­ne da­ya­nan gös­ter­ge ka­ğı­dın fai­zi, dün ini­şe geç­ti ve yüz­de 9'un al­tı­na ge­ri­le­di.

Baş­ba­ka­n'­ın ça­ba­sı

Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı'nın fa­iz me­sa­jı, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ın Ge­zi Par­kı ey­lem­le­rin­de biz­zat ‘fa­iz lo­bi­si' di­ye­rek suç­la­dı­ğı ke­sim­le­re bo­yun eğ­me ça­ba­sı ola­rak da ni­te­len­di­ri­li­yor. Ke­za Er­do­ğa­n'­ın eko­no­mi kur­may­la­rı ile 14 Tem­muz Pa­zar gü­nü yap­tı­ğı top­lan­tı­nın ar­dın­dan, hü­kü­met ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Son 10.5 yıl­lık dö­nem­de ül­ke­mi­ze da­ha çok ya­tı­rım ya­pıl­ma­sı için bü­yük bir ça­ba için­de ol­duk. Ül­ke­miz­de ya­tı­rım­la­rı olan tüm ya­tı­rım­cı­la­ra her tür­lü des­te­ği ver­dik, bun­dan son­ra da ver­me­ye de­vam ede­ce­ği­z' de­nil­di.

Gözler 23 Temmuz'da

Mer­kez Ban­ka­sı, hü­kü­me­tin açık­la­ma­sı­nın he­men ar­dın­dan bu kez Mer­kez Ban­ka­sı'nın 23 Tem­mu­z'­da ya­pa­ca­ğı Pa­ra Po­li­ti­ka­sı Ku­ru­lu (PPK) top­lan­tı­sın­da fa­iz ar­tı­rı­mı­na gi­de­ce­ği sin­ya­li ver­me­si an­lam­lı bu­lu­nu­yor. Baş­ba­ka­n'­ın ‘fa­iz lo­bi­si' ile ba­rış­ma ça­ba­sı­nın so­nu­ca ula­şıp, ulaş­ma­ya­ca­ğı önü­müz­de­ki günler­de gö­rü­le­cek.

100 baz puan artar

Merkez Ban­ka­sı'nın ‘ko­ri­dor­da öl­çü­lü adı­m” açık­la­ma­sı son­ra­sı, fai­zin üst ban­dın­da 50-100 baz pu­an ci­va­rın­da ar­tış bek­le­ni­yor. Tem­muz ayı Pa­ra Po­li­ti­ka­sı Ku­ru­lu (PPK) top­lan­tı­sı 23 Tem­muz Sa­lı gü­nü ya­pı­la­cak. JPMor­gan Eko­no­mis­ti Yar­kın Ce­be­ci, bu açık­la­ma­nın ne­de­ni­nin PPK top­lan­tı­sı ön­ce­si pi­ya­sa­da da­ha faz­la vo­la­ti­li­te­nin önü­ne geç­mek ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ce­be­ci, açık­la­ma­da sa­de­ce ko­ri­dor­dan bah­se­dil­me­si ne­de­niy­le ko­ri­do­run üst ban­dın­da ar­tı­şın gün­dem­de ola­ca­ğı­nı, po­li­ti­ka fa­izi­ne ise do­ku­nul­ma­ya­ca­ğı­nı ve ar­tı­şın 50-100 baz pu­an ci­va­rın­da ola­ca­ğı­nı be­lirt­ti.

AKP faiz lobisi ile barışmaya çalışıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, hafta sonunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın koordinasyonunda yapılan ekonomi toplantısından çıkan kararların “Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında paniğe düşen AKP'nin faiz lobisi diye suçladığı kesimlerle barışma ve güven tazeleme çabası olduğunu” söyledi. Ekonominin yelkenlerinin yıllardır sıcak para rüzgarı ile dolduran hükümetin bu tatlı rüzgarların kesilmesi ile okyanus ortasında kalmanın şaşkınlığını yaşadığını belirten Öztrak şunları söyledi:
Eyleme dönüştü
“Pazar günü Başbakan koordinasyonunda yapılan ekonomi toplantısı hükümetin içine düştüğü panik ve şaşkınlığı açıkça gösteriyor.”
Öztrak şu değerlendirmede bulundu: “Yapılan toplantı hükümetin geçmişte yürüdüğü bugün ise Başbakan'ın ‘faiz lobisi' diyerek suçladığı kesimlerle güven tazeleme ve mümkünse barışma çabasıdır. Bu çaba Merkez Bankası tarafından yapılan faiz artırma sinyali ile de eyleme dökülmüştür.”