Sözcü Plus Giriş

Ethem Sarısülük’ün annesi konuştu!

Polis kurşunuyla ölen Ethem Sarısülük’ün annesi, Başbakan’a tepki gösterdi: Gezi protestolarında sakat kalanlar, ölenler oldu... Hangisinin hesabını nasıl verecek?

Güncellenme: 08:30, 02/07/2013
Ethem Sarısülük’ün annesi konuştu!

Et­hem Sa­rı­sü­lük (26), An­ka­ra'da Ge­zi pro­tes­to­la­rın­da po­lis kur­şu­nuy­la ya­şa­mı­nı yi­tir­di. Ai­le­si pe­ri­şan ol­du. Et­he­m'­in ar­dın­dan bin­ler­ce ki­şi Sa­rı­sü­lük Ai­le­si'ne des­tek için ev­le­ri­ne git­ti. “Bi­zi yal­nız bı­rak­ma­yan her­kes­ten Al­lah ra­zı ol­sun. Bi­zim des­te­ği­miz halk ol­du. Ama­cı­mız ise tek. Ada­let is­ti­yo­ru­z” di­yen ai­le, ev­le­ri­nin ka­pı­sı­nı SÖZ­CÜ'ye aç­tı. An­ne Say­fı Sa­rı­sü­lük, Ethem'in ölü­mü­ne se­bep olan po­li­sin ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­nı is­ti­yor.
Baş­ba­ka­n'­a kız­gın­lar
Ev­lat acı­sıy­la yü­re­ği ya­nan an­ne, Baş­ba­kan'a olan kız­gın­lı­ğı­nı ise “Her şe­yin üs­tü­nü ör­tü­yor. Onun da yü­re­ği yan­sı­n” söz­le­riy­le an­la­tı­yor. Ağa­bey Mus­ta­fa Sa­rı­sü­lük ise “Ha­pis­ler­de çü­rü­sem de pe­şi­ni bı­rak­ma­ya­ca­ğım. Yurt dı­şı­na gi­de­ce­ğim bu­ra­da­ki ada­let­siz­li­ği an­la­ta­ca­ğı­m” di­yor. İş­te Et­he­m'­i yi­ti­ren Sa­rı­sü­lük Ai­le­si'nin fer­ya­dı:
“Oğlumun ka­ti­li­ni ver­sin­le­r”
An­ne Say­fı Sa­rı­sü­lük: Be­nim oğ­lu­mun ka­ti­li­ni ver­sin­ler. On­dan son­ra be­nim içim ra­hat­lar. Be­nim oğ­lum yan­dı, baş­ka­la­rı­nın ço­cu­ğu yan­ma­sın. Her şe­yin üs­tü­nü ka­pa­tı­yor, yap­tı­ğı ya­nı­na kâr ka­lı­yor. Bi­zim ço­cuk­la­rı­mız ana ku­zu­su de­ğil mi?
Ken­di­si ko­ru­ma­lar­la ge­zi­yor. Bi­zim­ki­le­re her şey ser­best. Bi­zim ço­cuk­la­rı­mız ta­şın al­tın­dan mı çık­tı­lar? Çi­çek­le­r su­suz kal­dı­ğın­da kı­ya­mı­yor­sun. Ço­cuk­la­rı­mız da ay­nı. Ki­minki da­ha kıy­met­li di­ye bir şey yok.

“Na­sıl he­sap ve­re­cek?”
Ço­cu­ğum ka­rın­ca­yı bile in­cit­mez­di.  Yok­sul­luk­la bü­yüt­tüm onları. Yağ­lı de­ğil ku­ru ek­mek ye­dik. Onun da ci­ğe­ri yan­sın… O za­man ne ol­du­ğu­nu gö­rür. Bir sü­rü sa­kat ka­lan, ölen ol­du. Han­gi­si­nin he­sa­bı­nı na­sıl ve­re­cek? Müs­lü­man­lık tas­lı­yor. Böy­le Müs­lü­man olur mu? Ek­mek al­ma­ya gi­den 14 ya­şın­da­ki ço­cu­ğun ne su­çu var­dı?
“Bü­yük ada­let­siz­lik va­r”
Ağa­bey Mus­ta­fa Sa­rı­sü­lük: Karşı karşıya olduğumuz ada­let­siz­li­ğin bi­lin­cin­de­yiz. Dev­let in­san­la­rı­na böy­le yak­la­şı­yor­sa, per­va­sız­ca öl­dü­rül­me­si­nin meş­ru­lu­ğu­nun tar­tı­şıl­dı­ğı bir sis­tem­de bu­nun te­şhi­ri için so­nu­na ka­dar gi­de­ce­ğim. Bi­rey­sel ola­rak yurt­ dı­şı­na gi­de­ce­ğim ve bu ül­ke­de­ki ada­let­siz­li­ği, hu­kuk­suz­lu­ğu te­şhir et­mek için elim­den ge­len ça­ba­yı sarf ede­ce­ğim.


“Bel­ki ma­dal­ya ta­kar­la­r”
Fo­toğ­raf­lar kul­la­nı­la­rak olayı sap­tır­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Evet, doğ­ru biz mar­ji­na­liz. Ama bun­lar mar­ji­na­lin ne de­mek ol­du­ğu­nu da bil­mi­yor­lar. Biz top­lu­mun vic­da­nı­yız. Bi­zim geç­miş­ten be­ri kay­be­de­cek bir şe­yi­miz za­ten yok­tu. Sol ya­nı­mı­zı kay­bet­tik ama sağ ya­nı­mız hâ­lâ di­ri. Ha­pis­ler­de çü­rü­sem de so­nu­na ka­dar gö­tü­re­ce­ğim bu davayı. De­mok­ra­tik tep­ki­le­ri­mi­zi ve­re­ce­ğiz. Vic­dan­sız­lar­dan vic­dan bek­le­mek as­lın­da an­lam­sız… Biz, bu süreçte ken­di­mi­zi de kan­dır­mı­yo­ruz. Üst mah­ke­me­de bel­ki o po­lis tu­tuk­la­na­cak. Tu­tuk­la­ma ol­sa bi­le üç ay son­ra ser­best bı­ra­kı­la­cak ve bel­ki de ma­dal­ya ile ödül­len­di­ri­le­cek.

“Ni­yet­le­ri­ni gös­ter­di­le­r”
Po­lis, gü­cü­nü mevcut si­ya­sal ik­ti­dar­dan alı­yor. Ken­di ka­nun­la­rı ile çe­li­şi­yor­lar. Po­li­se ağır si­lah al­ma kararlarıyla da ni­yet­le­ri­ni gös­te­ri­yor­lar za­ten. Sa­na­yi­de özel bir şir­ket­te ça­lı­şı­yo­rum. Yıl­lar­dır as­ga­ri üc­ret­le ça­lı­şan in­san­la­rız. Bun­dan son­ra su da sa­ta­rız. Taş da ta­şı­rız. Yap­ma­dı­ğı­mız bir şey de­ğil. İş­siz kal­mak gi­bi bir kay­gım yok. Ku­ru ek­me­ği de pay­la­şı­rız.
“K­ral­dan çok kral­cı­”
Sa­rı­sü­lük Ai­le­si, Et­he­m'­in pro­vo­ka­tör­le­rin ba­şı­na at­tı­ğı taş so­nu­cu öl­dü­ğü id­di­ası­nı or­ta­ya atan An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Me­lih Gök­çe­k'­e de tep­ki gös­ter­di.
Mus­ta­fa Sa­rı­sü­lük, “K­ral­dan çok kral­cı olan Me­lih Gök­çek ile is­te­di­ği plat­form­da yüz yü­ze gel­mek is­ti­yo­rum. Kral hal­kın kar­şı­sı­na çı­ka­mı­yor ta­ti­le gi­di­yor, Gök­çek ko­nu­şu­yor. Onun üze­ri­ne va­zi­fe de­ğil. Ka­rış­ma­sı­n” dedi.

Savcı itiraz etmedi!

Soruşturmayı yürüten Savcı Veli Dalgalı, Ethem Sarısülük'ü vuran ve sevk edildiği mahkemece serbest bırakılan polis memuru A. Ş'nin serbest bırakılmasına, 7 günlük sürenin dolmasına karşın itiraz etmedi. Soruşturma kapsamında savcılık, 4 polis memurunun tanık sıfatıyla ifadelerine başvurdu.
Tanıkları dinleyecek
Savcılığın, soruşturma kapsamında bir ya da 2 tanığın daha ifadesini aldıktan sonra iddianame yazımına başlayacağı öğrenildi. Sarısülük Ailesi'nin, şüpheli polis memurunun serbest bırakılma kararına karşı yaptığı itirazı ise Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi değerlendirecek. (SÖZCÜ)

Yayınlanma Tarihi:08:26,