Sözcü Plus Giriş

Suat Kılıç için 2012'de, özel kalem müdürlüğüyle kendisine bağlı Yurt-Kur, Spor Toto
ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinden 577 bin lira temsil ve tanıtım harcaması yapıldı
Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Su­at Kı­lıç (41), gö­re­ve gel­di­ği Tem­muz 2011'de ba­kan­lı­ğından yapılacak harcamalarla ilgili ola­rak, “Har­ca­ma­lar ti­tiz­lik­le ve has­sa­si­yet­le ya­pıl­mak­ta, ta­sar­ruf il­ke­le­ri­ne aza­mi özen gös­te­ril­mek­te­di­r” dedi.

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sez­gin Tan­rı­ku­lu da görevinde 2. yılını geride bırakan Su­at Kı­lı­ç'­a, ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı ku­rum­lar­da ken­di­si­nin ka­tı­la­ca­ğı top­lan­tı­lar­da ya­pı­lan har­ca­ma­la­rı sor­du.
Kı­lıç, özel ka­lem mü­dür­lü­ğü, Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Spor To­to Teş­ki­la­tı Baş­kan­lı­ğı ve Yurt-Ku­r'­da­ki ta­nı­tım ve tem­sil gi­der­le­ri­ni şöyle açık­la­dı:
Özel ka­lem mü­dür­lü­ğü: 2012 yı­lın­da 125 bin 387 TL, 2013'te bu­gü­ne ka­dar 36 bin 877 TL.
Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü: 2012'- de 350 bin 739 TL, bu yı­lın ma­yıs ayı so­nu iti­ba­rıy­la 153 bin 930 TL.
Yurt-Kur: 2012'de 79 bin 824 TL.
Spor To­to Teş­ki­lat Baş­kan­lı­ğı: 2012'de 21 bin 72 TL.
Bu ve­ri­ler ışı­ğın­da Su­at Kı­lıç için ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı olan ku­rum­la­rın 2012 yı­lın­da yap­tı­ğı har­ca­ma­lar top­lam­da 577 bin 22 TL'­yi bul­du. Ba­kan Kı­lıç bu ra­kam­la, ba­kan­lar ara­sın­da konuklarını en iyi ağırlayan ol­du.

Ol­ma­yan olim­pi­ya­ta iha­le

Bu ara­da CHP'­li Tan­rı­ku­lu, Su­at Kı­lı­ç'­a İs­tan­bu­l'­un 2020 Olim­pi­yat aday­lı­ğı için de iha­le ya­pı­lıp ya­pıl­ma­dı­ğı­nı sor­du.
Kı­lıç, aday­lı­k için ih­ti­yaç du­yu­lan da­nış­man­lık hiz­met­le­ri­nin iha­le edi­ldiğini ve uz­man ku­ru­luş­lar­dan mal ve hiz­met alındığını söy­le­di. Sü­re­ci­n iki kı­sım­dan oluş­tu­ğu­nu kay­de­den Kı­lıç, bi­rin­ci saf­ha­nın 13 Ağus­tos 2011-23 Ma­yıs 2012 ara­sın­da, ikin­ci saf­ha­nın 24 Ma­yıs 2012-7 Ey­lül 2013 ara­sın­da ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Gençlik ve Spor Bakanı, “Bi­rin­ci saf­hanın iha­le­sini Con­cept Gru­bu İş Or­tak­lı­ğı kazanmıştır. Te­sis ya­tı­rım­la­rı İs­tan­bu­l'- ­un 7 Ey­lül 2013'te oyun­la­rı­n ev sa­hi­bi ola­rak se­çil­me­sin­den son­ra yapılacak. Da­nış­man­lık hiz­met­le­ri ile il­gi­li fa­li­yet­ler sürmekte ve söz­leş­me 30.9.2013 ta­ri­hin­de so­na ere­cek-­ti­r” de­di. SÖZ­CÜ / AN­KA­RA
Mersin'deki Akdeniz Oyunları'nda kim ne aldı?
Spor Bakanı Suat Kı­lıç, 20-30 Ha­zi­ran tarihleri arasında Mer­si­n'­de yapılan 17'n­ci Ak­de­niz Oyun­la­rı­ 'n­da han­gi tesisi hangi firmaya ihale ettiklerini de açıkladı. Toplam 382 milyon liralık ihalenin ana kalemleri şöyle paylaşıldı:
De­ka İn­şa­at: 10 milyon 607 bin liraya Atletizm Stadı'na tribün yaptı.
De­mars İn­şa­at: 43 milyon 662 bin liraya Atış Po­li­go­nu'nu yaptı.
Ha­şe­moğ­lu İn­şa­at: 24 milyon 986 bin liraya Te­nis Komp­lek­si'ni yaptı.
Kal­yon İn­şa­at: 79 milyon liraya Ak­de­niz Oyun­la­rı 2. Etap Kö­yü(nü yaptı.
Yıl­dız­lar İn­şa­at: 47 milyon liraya Spor Salonu'nu, 21 milyon 672 bin liraya Olimpik Yüzme Havuzu'nu, 8 milyon liraya da Antrenman Salonu'nu yaptı.
Özbaybil İnşaat: 4 milyon liraya Tarsus Spor Salonu'nun bakımını yaptı.
Ser­kan İn­şa­at: 26 milyon 992 bin liraya Jim­nas­tik Sa­lo­nu'nu, 4 milyon liraya da Bocce Spor Salonu'nu yaptı.
Bilgin İnşaat: 2 milyon 961 bin liraya Edip Buran Spor Salonu'nu onardı.
Erhat Yapı: 1 milyon 300 bin liraya Mezitli Spor Salonu'nun bakımını yaptı.
Güngen İnşaat: 2.3 milyon liraya Erdemli Salonu'nu onardı, 1.2 milyon liraya da 7'nci Spor Salonu'nun bakımını yaptı.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more