Sözcü Plus Giriş

Veli TOPRAK / SÖZCÜ

Ahmet Da­vu­toğ­lu bur­su ka­bul et­ti, “Biz is­te­me­dik okul ver­di­” de­di. Ço­cuk­la­rı sı­na­va gi­ren ve burs ala­ma­yan ve­li­ler tep­ki­li: “Hak­kı­mı­zı he­lal et­me­ye­ce­ği­z”

SÖZ­CÜ'nün Tür­ki­ye Eği­tim Der­ne­ği (TED) An­ka­ra Ko­le­ji, Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ah­met Da­vu­toğ­lu'nun 12'n­ci sı­nı­fa ge­çen oğ­lu Meh­me­t'­e sa­de­ce yok­sul ve ba­şa­rı­lı öğ­ren­ci­le­re ve­ri­len yüz­de 100 burs ver­di­ği ha­be­ri gün­de­me bom­ba gi­bi düş­tü. Ba­kan Da­vu­toğ­lu, ba­kan­lı­ğın res­mi in­ter­net si­te­si üze­rin­den SÖZ­CÜ'nün man­şe­ti­ne ce­vap ver­di.

Ha­be­ri yok­muş!

Da­vu­toğ­lu­ “Ha­ber­de adı ge­çen bur­sun kul­la­nı­mı söz ko­nu­su de­ğil­dir. Meh­met Da­vu­toğ­lu'nun yeni eği­tim öğ­re­tim yı­lı için kay­dı he­nüz ye­ni­len­me­miş­tir” dedi.

Meh­me­t'­e gö­re sı­nav yok

Oy­sa ki oku­lun in­ter­net si­te­sin­de burs şart­la­rı çok açık bir şe­kil­de ta­rif edi­li­yor. Tam burs­lu oku­mak için ön­ce­lik­le baş­vu­ru­da bu­lun­mak, oku­lun ger­çek­leş­tir­di­ği sı­na­va gir­mek ge­re­ki­yor. 12'n­ci sı­nı­fa ge­çen Da­vu­toğ­lu, bu sı­na­va ka­tı­la­mı­yor. Ayrıca okul yö­ne­ti­mi, burs ve­re­ce­ği ki­şi­nin evi­ni de zi­ya­ret ede­rek bur­sa uy­gun olup ol­ma­dı­ğı­nı kon­trol edi­yor.

Ve­li­ler is­yan edi­yor

TE­D'­de ço­cuk­la­rı­nı oku­tan ve­li­ler, ha­be­ri­miz üze­ri­ne SÖZ­CÜ'yü ara­ya­rak şun­la­rı söy­le­di: “Keş­ke ba­kan da Baş­ba­kan gi­bi ço­cuk­la­rı­na bir işa­da­mı­nı spon­sor bul­say­dı! Bi­ze ve ço­cuk­la­rı­mı­za hak­sız­lık ya­pıl­dı. Hakkımızı helal etmiyoruz. Bi­zim hak­kı­mı­zı ihtiyacı olmayan kişilere ve­ri­yor­lar.”

Okul bursu iptal etmeye karar verdi

Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ah­met Da­vu­toğ­lu'nun oğ­lu­na burs ve­ren Tür­ki­ye Eği­tim Der­ne­ği An­ka­ra Ko­le­ji, bu lis­te­nin ba­sı­nın eli­ne geç­me­siy­le il­ginç bir yön­te­me baş­vur­du. İlk lis­te der­nek ve okul­da­ki tüm bi­rim­ler­den top­la­tıl­dı. Meh­met Da­vu­toğ­lu'nun is­mi çı­kar­tıl­dı. Ye­ni bir lis­te da­ha ya­pıl­dı. İkin­ci lis­te­de Da­vu­toğ­lu'nun adı yer al­mı­yor.