Reklamsız Sözcü

Tayyip’in ‘Başkanlık Sarayı’ için!

Başbakan’ın sarayı için ağaç katliamı yapılıyor

android-time 08:46
Tayyip’in ‘Başkanlık Sarayı’ için!
Başbakan’ın sarayı için ağaç katliamı yapılıyor

Ankara'daki Atatürk Orman Çiftliği'nde yükselen yeni Başbakanlık binasına bağlantı yolu için 10 bin ağaç söküldü. Belediye yine gece ağaç söküyor, gündüz yol kazıyor

Başbakanlık ye­ni bi­na­sı ve 8 şe­rit­li yol ça­lış­ma­sı ne­de­niy­le 10 bin­den faz­la ağa­cın ‘ta­şın­dı­ğı' Ata­türk Or­man Çift­li­ği'n­de (AOÇ) ye­ni bir gü­zer­gah açı­lı­yor. An­ka­ra tra­fi­ği­ni ‘ra­hat­lat­ma­k' üze­re plan­la­nan 8 şe­rit­li yol için AO­Ç'­de bin­ler­ce ağaç sö­kül­dü, ke­sil­di, ta­şın­dı. Yak­la­şık 12 ki­lo­met­re ola­rak plan­la­nan yol gü­zer­ga­hı Ce­lal Ba­yar Bul­va­rı'n­dan baş­la­ya­rak Eti­mes­gu­t'­a ka­dar uza­na­cak. Yo­lun bir bö­lü­mü çift­li­ğin için­den ge­çi­yor. Bu ne­den­le AO­Ç'­de bu­lu­nan bin­ler­ce ağaç sö­kül­dü.
Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­kir Boz­dağ, CHP'­li Se­la­hat­tin Ka­ra­ah­me­toğ­lu'nun so­ru öner­ge­si­ne ver­di­ği ce­vap­ta, yol ça­lış­ma­sı için 10 bin ağa­cın sö­kül­dü­ğü­nü açık­la­mış­tı. Bu bil­gi­le­rin üze­rin­den 4 ay geç­ti. Şim­di An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ye­ni­den çift­lik­te yol aç­ma ça­lış­ma­sı na baş­la­dı.

Ka­ba in­şa­at bit­ti
Ge­ce-gün­düz ça­lı­şan ekip­ler hem ağaç­la­rı sö­kü­yor hem de haf­ri­ya­tı ta­şı­yor. Ye­ni yol ça­lış­ma­sı­nın he­men ya­nı ba­şın­da ise Baş­ba­kan­lık Ye­ni Bi­na­sı'nın in­şa­atı hız­la sü­rü­yor. AOÇ ara­zi­sin­den 60 dö­nüm ay­rı­la­rak ya­pı­lan bi­na­nın ka­ba in­şa­atı ta­mam­lan­dı. Baş­ba­kan­lık kay­nak­la­rı, Şu­bat 2014'e ye­tiş­ti­ril­me­si için ta­li­mat ve­ril­di­ği­ni be­lir­ti­yor. An­cak binanın bu ta­ri­he kadar ye­tiş­me­si­nin müm­kün ol­ma­dı­ğı öğ­re­nil­di.

Büyükşehir gece-gündüz çalışıyor…
An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Ce­lal Ba­yar Bul­va­rı'n­dan Eti­mes­gu­t'­a ka­dar uza­na­cak yol için ge­ce-gün­düz ça­lı­şı­yor. 8 şe­rit­lik yol için çift­lik­te bu­lu­nan bin­ler­ce ağaç sö­kül­dü. Be­le­di­ye ekip­le­ri sö­kü­len ağaç­la­rın ye­rin­de yol ka­zı­yor.
‘Be­yaz Sa­ra­y' ola­rak ad­lan­dı­rı­lan ye­ni Baş­ba­kan­lık bi­na­sı Sö­ğü­tö­zü'n­de ya­pı­lı­yor.

İşte binanın özellikleri:
Yeni Başbakanlık yerleşkesi üç bloktan oluşacak.
Toplam alanı 150 bin metrekare olacak.
Binanın eksi ikinci katında ‘Hükümet Harekat Merkezi' olacak. Çelik destekli özel beton kullanılacak.
Harekat Merkezi, bom­ba, fü­ze, kim­ya­sal ve nük­le­er sal­dı­rı­la­ra kar­şı ko­ru­nak­lı ola­cak.
Merkezde 24 sa­at ke­sin­ti­siz ile­ti­şi­m sağ­la­na­cak.
Baş­ba­kan, kriz du­ru­mun­da ko­mu­tan­la­rı, ba­kan­lık­la­rı ve il­gi­li bi­rim­le­ri bu­ra­ya top­la­yacak.
Yerleşke içinde bir helikopter pisti bulunacak.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Son güncelleme: android-time 08:4713.08.2013
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more