Sözcü Plus Giriş

BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, “gizli tanıklık” konusunun yargı sisteminde yarattığı aksaklık ve sorunları tespit etmek gerekçesiyle Meclis araştırması açılmasını istedi.

Baluken ve arkadaşları tarafından TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, “gizlik tanıklık” konusunda Meclis'te araştırma komisyonu kurulması talep edilerek şöyle denildi:
“Gizli tanıklık, kapalı bir yargılamadan mütevellit olup Anayasa'nın 36. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesi ile güvence altına alınan adil yargılanma ilkesine aykırılık teşkil etmekte, savunma hakkına halel getirip silahların eşitliği prensibini sanık aleyhine bozmaktadır. Yine mahkemeye tanığın anlattıklarını doğrulama/denetleme imkânı tanımadığından, ispat faaliyetinin psikolojik dinamikleri dikkate alındığında, aleniyeti kısmen ortadan kaldıran ve kapalı yargılama getiren bu düzenlemenin tarafların katılımına imkân vermeyecek şekilde mahkemeyi etkilemeye elverişli olduğundan maddi gerçeğe ulaşmaya hizmet ettiği açıkça kuşkuludur. Elbette en sıkıntılı hal ise yargılamanın üç unsurundan iddia ve savunma makamlarının tanık dinlenme aşamasında yer almamasıdır. Hâlihazırda hukuka aykırı bir rol oynayan ‘gizli tanıklık' kurumunun yarattığı tüm sakıncaların giderilmesi gayesiyle bir araştırma komisyonu kurulmasını talep etmek zaruri olmuştur.”