Sözcü Plus Giriş

SÖZ­CÜ Ga­ze­te­si'nin İş­let­me Mü­dü­rü olan da­mat Ak­gül ile özel bir şir­ke­tin ih­ra­cat de­part­ma­nın­da gö­rev ya­pan ge­li­nin ni­ka­hı­nı Şiş­li Bele­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Sa­rı­gül kıy­dı…

Mut­lu­luk­ dile­di

Ün­lü ga­ze­te­ci Er­tuğ­rul Ak­bay ile ge­li­nin ba­ba­sı­nın am­ca­sı Feh­mi Dağ­lı'nın şa­hit­lik yap­tı­ğı tö­ren­de Sa­rı­gül, genç çif­te ömür bo­yu mut­lu­luk­lar di­le­di. Ge­ce­de sah­ne­ye çı­kan ün­lü tür­kü­cü Ha­san Yıl­dı­rım, söy­le­di­ği bir­bi­rin­den gü­zel tür­kü­le­riy­le da­vet­li­le­re unu­tul­maz bir ge­ce ya­şa­tır­ken, dan­söz Nu­ran Sul­tan da kıv­rak dans­la­rıy­la her­ke­si coş­tur­du.

Yayınlanma Tarihi:19:09,