Sözcü Plus Giriş

ABD Kanser Araştırma Laboratuvarı'nda yapılan yeni bir araştırmaya göre yüzde yüz doğal çörek otu yağı, tümörün büyümesini yüzde 50 oranında azaltıyor

Bu­gü­ne ka­dar üze­rin­de en çok araş­tır­ma ya­pı­lan tıb­bi bit­ki­ler ara­sın­da yer alan çö­rek otu­nun ya­rar­la­rı­nı sı­nır­lı bir alan­da be­lirt­mek ola­nak­sız… Ni­te­kim, bu ge­niş kul­la­nım ala­nı çö­rek otu­na “ö­lüm­den baş­ka her der­de de­va­” ya­kış­tır­ma­sı­nın ya­pıl­ma­sı­na ne­den ol­muş­tur. Çö­rek otu ya­ğı bün­ye­sin­de ta­şı­dı­ğı, Ome­ga-3 ve Ome­ga-6 yağ asit­le­ri, ele­ment­ler, en­zim­ler ve vi­ta­min­ler gi­bi 100'den faz­la öğey­le bu ya­kış­tır­ma­yı faz­la­sıy­la hak et­mek­te­dir… Di­ye­tis­yen Cenk Öz­yıl­maz, çö­rek otu ya­ğı üze­ri­ne ya­pıl­mış bi­lim­sel araş­tır­ma­lar­la il­gi­li şu bil­gi­le­ri ver­di:

Şe­keri dü­şü­rü­yor

Son za­man­lar­da ya­pı­lan birçok ça­lış­ma, çö­rek otu­nun sa­vun­ma sis­te­mi üze­rin­de mey­da­na ge­tir­di­ği şa­şır­tı­cı et­ki­le­ri­ni peş pe­şe or­ta­ya koy­mak­ta­dır. Ame­ri­ka'da şim­di­ye ka­dar ya­pı­lan en kap­sam­lı bir araş­tır­ma (Gü­ney Ca­ro­li­na Hil­ton He­ad Is­land, Kan­ser Araş­tır­ma La­bo­ra­tu­arı), yüz­de 100 do­ğal çö­rek otu ya­ğı­nın (Ni­gel­la Sa­ti­va) ke­mik ili­ği bü­yü­me ora­nı­nı yüz­de 250 gi­bi bir ra­ka­ma çı­kar­dı­ğı ve tü­mö­rün bü­yü­me­si­ni yüz­de 50 ora­nın­da azalt­tı­ğı­nı ile­ri sür­mek­te­dir. Araş­tır­ma­cı­lar, Ni­gel­la Sa­ti­va'nın an­ti bak­te­ri­yel ve an­ti­mi­ko­tik et­ki­le­ri­ni onay­la­mış ve di­ya­bet te­da­vi­sin­de esas olan şe­ker se­vi­ye­si­ni dü­şür­mek­te de fay­da­lı ol­du­ğu­nu tes­pit et­miş­ler­dir.

As­tım­ has­ta­la­rı­na ilaç gi­bi

Ara­la­rın­da po­len ve toz aler­ji­si, as­tım ve de­ri il­ti­hap­la­rı gi­bi has­ta­lık­la­rın bu­lun­du­ğu aler­jik du­rum­la­rın yüz­de 70'inin çö­rek otu (Ni­gel­la Sa­ti­va) ya­ğıy­la te­da­vi edil­di­ği söy­le­ni­yor… İn­sü­lin di­ren­ciy­le ge­li­şen ça­ğın sal­gı­nı “o­be­zi­te ve Tip 2 di­ya­bet” ne­de­niy­le te­da­vi gö­ren ki­şi­ler­de çö­rek otu­nun in­sü­lin di­ren­ci­ni azal­ta­rak has­ta­la­rı an­ti­vi­ral te­da­vi­nin yan et­ki­le­rin­den ko­ru­ya­bil­di­ği or­ta­ya kon­mak­ta­dır (An­tal­ya Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Tıb­bi Bi­yo­kim­ya Kli­nik Şe­fi Prof. Dr. Ne­cat Yıl­maz…)

Çe­ne ke­mik­le­ri­nin dos­tu

Çö­rek otu ya­ğı­nın, baş­ta çe­ne ke­mi­ği eri­me­si ve dö­kül­me ol­mak üze­re te­da­vi­si zor bir­çok so­ru­na, ağız­da ya­ra ve du­dak­ta uçuk­la­ra ya­rar­lı ol­mak­ta­dır. (Dr. İ. Öz­kan­lı)
Çö­rek otu ya­ğı­nın al­ko­lün se­bep ol­du­ğu mi­de tah­riş­le­ri­ne kar­şı et­kin ko­ru­yu­cu bir et­ki­si ol­du­ğu, mi­de za­rı­nı tah­riş edi­ci et­ken­ler­den ve­ya mi­de­ye za­rar­lı ya­ra­lar­dan ko­ru­du­ğu bi­lim­sel de­ney­ler­le ka­nıt­lan­mış­tır. (İs­ken­de­ri­ye Üni­ver­si­te­si, Dr. Mu­ham­med ed-Da­ha­hı­ni) Çö­rek otu ya­ğı­nın kal­si­yum sal­gı­lan­ma­sı­nı en­gel­le­ye­rek ada­le­le­ri gev­şe­ti­ci (spas­moly­tic) ve ne­fes bo­ru­su­nu açı­cı bir et­ki­si ol­du­ğu or­ta­ya kon­muş­tur. (Dr.Ci­la­ni)

Has­ta ol­mak ge­rek­mi­yor

Son yıl­lar­da ya­pı­lan de­ney­ler, bit­ki­de bronş­la­rı ge­niş­le­ti­ci, an­ti bak­te­ri­yel, kan ba­sın­cı­nı kon­trol edi­ci ve saf­ra if­ra­za­tı­nı ar­tı­rı­cı özel­lik­ler ol­du­ğu­nu gös­ter­miş­tir. Kal­dı ki çö­rek otu ya­ğı kul­lan­mak için has­ta ol­mak da ge­rek­mi­yor. Ta­bi­a Çö­rek otu ya­ğı, vü­cu­du­nu­zun üre­te­me­di­ği do­la­yı­sıy­la dı­şa­rı­dan al­mak zo­run­da ol­du­ğu ome­ga yağ asit­le­ri­ni, B1, B2 ve B6 vi­ta­min­le­ri­ni, Fo­li­ka­si­di, be­ta ka­ro­tin, A, E ve C vi­ta­mi­ni gi­bi an­ti­ok­sit­le­ri ba­rın­dır­dı­ğı için sağ­lık­lı ya­şam için za­ten ge­rek­si­nim du­yu­lan bir ürün.

Sizin de göbek çevreniz kalınlaşıyor mu?

Yaş ilerleyince, alınan fazla kaloriler ve hareketsiz yaşam tarzı kanda şekeri düzenleyen insülin hormonunun giderek etkisizleşmesine yol açıyor. Etki edebilmek için daha fazla insülin pankreas bezinden salgılanıyor ve kanda insülin seviyesi artarak hiperinsülinemi (şeker metabolizması bozukluğu) oluşuyor. Hele bir de antiviral ilaçlar uzun süreli kullanılıyorsa hiperinsülinemi kaçınılmaz oluyor, kilo almak kolaylaşıyor, vermek ise zorlaşıyor. Göbek çevresindeki yağlanmanın çözümü kemerdeki deliklerin sayısını çoğaltmak değil. Tulane Üniversitesi' araştırmacılarının “Can J. Physiol Pharmacol dergisinde (Nisan)” yer alan çalışmalarına göre; çörek otu yağı insülin direnci gelişen kişilerin tedavilerinde yararı oluyor. Günde bir tatlı kaşığı çörek otu yağı bu etkiyi sağlıyor.