Sözcü Plus Giriş
AYŞE SUCU

O yaman aldatıcı, o gururlu sizi Allah ile aldatmasın!..

30 Aralık 2013

Aşa­ğı­da­ki söz­le­ri 17 Ara­lık yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­la­rı doğ­rul­tu­sun­da hü­kü­me­ti eleş­ti­ren, bir mu­ha­le­fet par­ti­si baş­ka­nı, bir STK baş­ka­nı, bir ga­ze­te­ci ve­ya halk­tan bi­ri söy­le­mi­yor.
Yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı ge­çi­ren, is­ti­fa eden, is­ti­fa eder­ken “Baş­ba­kan da is­ti­fa et­si­n” di­yen ba­ka­nın, ik­ti­da­rın ba­şı ya­ni yol­suz­luk­la suç­la­nan hü­kü­me­tin Baş­ba­ka­nı söy­lü­yor.
“Bi­li­yor­su­nuz, bi­zim gü­zel bir sö­zü­müz var: Mi­na­re­yi ça­lan, kı­lı­fı­nı ha­zır­lar. Bun­lar mi­na­re­yi çal­dı­lar, şim­di kı­lı­fı ha­zır­lı­yor. Bu­ra­da çok çir­kin, çok teh­li­ke­li, için­de iha­net olan son de­re­ce teh­li­ke­li ni­yet­ler va­r”, “… üzü­le­rek ifa­de edi­yo­rum, be­nim ül­ke­min va­tan­daş­la­rı­nı, be­nim ül­ke­min ku­rum­la­rı­nı, ül­ke­min po­li­si­ni, ha­ki­mi­ni, sav­cı­sı­nı, si­ya­set­çi­si­ni, med­ya­sı­nı, ser­ma­ye­si­ni kul­lan­dı­la­r”, “… Geç­miş­te iti­raz­la­rı bas­tı­rı­yor­lar­dı, fark­lı ses­le­ri sus­tu­ru­yor­lar­dı, ger­çek­le­ri mil­let­ten giz­li­yor­lar­dı ama şu an­da bu­nu ya­pa­mı­yor­lar. Gü­ne­şi bal­çık­la ar­tık sı­va­ya­mı­yor­la­r”, “… bu aziz mil­let, her za­man fe­ra­se­tiy­le ba­si­re­tiy­le ne­yin ne ol­du­ğu­nu çok iyi an­la­dı, ki­min ne ol­du­ğu­nu çok iyi gör­dü ama geç­miş­te bas­kı var­dı, sin­dir­me var­dı, teh­dit var­dı. Mil­let su­su­yor, içi­ne atı­yor, he­sa­bı­nı er­te­li­yor­du.”
Din­ler­ken Baş­ba­ka­nı, ken­di dö­ne­mi­ni mi eleş­ti­ri­yor aca­ba de­dim… Yok­sa gör­dük­le­ri­miz ha­lü­si­nas­yon mu? Mil­yon do­lar­lar, is­ti­fa­lar, tu­tuk­la­nan ba­kan ço­cuk­la­rı, üs­tü ka­pa­tıl­ma­ya ça­lı­şı­lan yol­suz­luk id­di­ala­rı­…
Kim­se bi­zi bun­lar­la suç­la­ma­dan, ben her­ke­si suç­la­ya­yım, al­tı­mız­dan kol­tuk git­me­sin di­yen, ken­di et­ra­fı­nı pi­ru­pak ilan edip ken­din­den ol­ma­yan­la­ra her tür­lü ha­ka­re­ti ve zul­mü re­va gö­ren bir zih­ni­yet ve bu­na al­kış tu­tan­lar… Al­lah şa­şırt­ma­sın.
Eko­no­mi­de­ki ge­liş­me­le­ri re­el de­ğer­ler­le de­ğil, no­mi­nal de­ğer­ler­le su­nan; her ve­ri­den geç­tim; 330 mil­yar do­lar­lık dış bor­cu­mu­zu yok sa­yıp, dış bor­cu sı­fır­la­dı­ğı­nı söy­le­yen, dü­ne ka­dar tüm da­va­lar­da sav­cı mil­let için var­dır de­yip, bu­gün ha­ki­mi­yet hu­ku­kun de­ğil­dir di­yen; yar­gı­yı ken­di­ne bağ­la­ma­ya ça­lı­şan bir zih­ni­yet ve bu­na al­kış tu­tan­lar… Al­lah şa­şırt­ma­sın.
Yol­suz­luk id­di­ala­rıy­la ken­di­ne yö­ne­len kol­luk kuv­vet­le­ri­ni ve yar­gı men­sup­la­rı­nı ale­la­ce­le gö­rev­den alan ve hiç­bir şey ol­ma­mış gi­bi dav­ra­nan bir zih­ni­yet ve bu­na al­kış tu­tan­lar… Al­lah şa­şırt­ma­sın.
Top­ra­ğı, na­mu­su, di­ni, eme­ği için, ka­na su­sa­mış Av­ru­pa­lı­la­ra göğ­sü­nü si­per eden bu onur­lu mil­le­tin İs­tik­lal Sa­va­şı'nı; Al­la­h'­ın el­çi­si, ya­ra­tıl­mış­la­rın en gü­ze­li­nin İs­lam için mü­ca­de­le­si­ni; ken­di yol­suz­luk da­va­la­rı­na ben­ze­ten bir zih­ni­yet ve bu­na al­kış tu­tan­lar… Al­lah şa­şırt­ma­sın.
Ne­fes al­dı­ğı­mız Cum­hu­ri­ye­t'­in baş mi­ma­rı Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­tür­k'­ün, mil­le­tin hak­kı­nı mil­le­te tes­lim için ta­ri­he düş­tü­ğü “ha­ki­mi­yet ka­yıt­sız şart­sız mil­le­tin­di­r” sö­zü­nü, mil­le­tin hak­kı ça­lın­dı­ğı için açı­lan da­va­yı pe­çe­le­mek için di­li­ne pe­le­senk eden bir zih­ni­yet ve bu­na al­kış tu­tan­lar… Al­lah şa­şırt­ma­sın.
Hır­sı­za la­net ede­ni ken­din­ce afo­roz eder­ken, Müs­lü­man Müs­lü­ma­n'­a bed­du­a et­mez de­yip hır­sız­lı­ğı zım­nen ka­bul eden (kim ya­pı­yor­sa so­nu­na ka­dar amin de­rim di­ye­me­yen) bir zih­ni­yet ve bu­na al­kış tu­tan­lar… Al­lah şa­şırt­ma­sın.
Ül­ke­sin­de gi­ye­cek ikin­ci çift kış­lık ayak­ka­bı­sı ol­ma­yan mil­yon­lar var­ken, mil­yon­la­rı ayak­ka­bı ku­tu­sun­da sak­la­yan, üze­ri­ne Müs­lü­man­lık­tan dem vu­ran zih­ni­yet ve bu­na al­kış tu­tan­lar… Al­lah şa­şırt­ma­sın.
Bu ül­ke­ye gö­nül ver­mek­ten, mil­le­te hiz­met­kar ol­mak­tan bah­se­dip, her ik­ti­da­rı kay­bet­me kor­ku­sun­da dev­let yö­ne­ti­mi­ni bı­ra­kıp, par­ti yö­ne­ti­mi­ni önem­se­yen, il il ge­zip on­lar­ca mi­ting­de ül­ke kay­nak­la­rı­nı ve za­ma­nı­nı zi­yan eden, si­ya­se­ti mil­le­tin re­fa­hı için de­ğil par­ti­nin ik­ti­da­rı için kul­la­nan bir zih­ni­yet ve bu­na al­kış tu­tan­lar… Al­lah şa­şırt­ma­sın.
Otuz yıl ön­ce­siy­le bu­gü­nün Tür­ki­ye­si­ni tek­nik, eko­no­mik yön­den kar­şı­laş­tır­ma­nın baş­lı ba­şı­na bir ha­ta ol­du­ğu yer­de, bu kar­şı­laş­tır­ma­yı yol­suz­luk id­di­ala­rı­na ce­vap ola­rak kul­la­nan bir zih­ni­yet ve bu­na al­kış tu­tan­lar… Al­lah şa­şırt­ma­sın.
Ken­di­si­ne ta­bi olur­ken ve­ya ken­di­si­nin ha­ta­la­rı­na göz yu­mar­ken “be­ni­m” de­di­ği po­li­si, sav­cı­yı, par­ti­si­nin mil­let­ve­ki­li­ni ve hat­ta ba­ka­nı­nı, ken­di kar­şı­sın­da gör­dü­ğü an­da gö­rev­den alan, ih­raç eden, ye­tin­me­yip ha­ka­re­te ma­ruz bı­ra­kan bir zih­ni­yet ve bu­na al­kış tu­tan­lar… Al­lah şa­şırt­ma­sın.
“Ey in­san­lar, Al­la­h'­ın vaa­di hak­tır! O hal­de iğ­re­ti dün­ya ha­ya­tı si­zi sa­kın al­dat­ma­sın! O ya­man al­da­tı­cı, o çok gu­rur­lu, si­zi sa­kın Al­lah ile al­dat­ma­sın.” FâTIR/5
Pa­ra ve ma­kam uğ­ru­na şa­şı­ran, yol­dan çı­kan, si­zi Al­lah ile şa­şırt­ma­sın!

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more