Sözcü Plus Giriş
AYŞE SUCU

YÖK’te akıl tutulması!..

9 Eylül 2013

1640'lı yıl­lar­da Ka­tip Çe­le­bi “Mi­za­n'­ül Ha­k” ki­ta­bın­da, ma­te­ma­tik bi­len müf­tü­yü, ma­te­ma­tik bil­me­yen müf­tüy­le kı­yas­lar.
Der ki: “Bir iş­çi bir çar­pı bir çar­pı bir yer ka­zı­yor. Bir di­ğer iş­çi ise, iki çar­pı iki çar­pı iki yer ka­zı­yor. Ma­te­ma­tik bil­me­yen ikin­ci­si­ni, bi­rin­ci­si­nin iki ka­tı zan­ne­der, hal­bu­ki se­kiz ka­tı­dır.”
Her­hal­de il­min ol­ma­dı­ğı yer­de inan­cın na­sıl boş­luk­ta ka­la­ca­ğı­nı an­lat­ma­ya ça­lış­mış Ka­tip Çe­le­bi. Ni­ye ver­dim şim­di bu ör­ne­ği:
YÖK Ge­nel Ku­ru­lu'nun 15.08.2013 ta­rih­li otu­ru­mun­da oy çok­lu­ğuy­la ka­bul et­ti­ği ye­ni ila­hi­yat müf­re­da­tı, bü­yük tar­tış­ma­la­rı be­ra­be­rin­de ge­tir­di.
Ne ya­zık ki ak­li ilim­ler­de ders kre­di­le­ri­ni azalt­ma, fel­se­fe baş­ta ol­mak üze­re ba­zı ana­bi­lim dal­la­rı­nı ka­pat­ma, ba­zı­la­rı­nı da bir­leş­tir­me yo­lu­na gi­dil­miş. Yük­sek Din Eği­ti­mi ve­re­cek fa­kül­te­le­re böy­le bir müf­re­da­tın uy­gun gö­rül­me­si­nin man­tı­ğı­nı an­la­mak müm­kün de­ğil.
Bu ders­le­ri kal­dır­mak, Ebu Ha­ni­fe'yi, Ma­tu­ridî'yi, Kin­di'yi, Fa­ra­bi'yi, İbn Si­na'yı, Ga­za­li'yi, İbn Ara­bi'yi, Fah­red­din Ra­zi'yi, Mev­la­na'yı, Yu­nu­s'­u, Ha­cı Bek­taş Ve­li'yi kı­sa­ca İs­lam me­de­ni­ye­ti­ni, ilim ve hik­met ge­le­ne­ği­ni yok say­mak de­mek­tir.
Bu ders­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı de­mek, El-Kai­de, Hiz­bul­lah, Ha­mas gi­bi ra­di­kal grup­la­rın
neşv-ü ne­ma bul­ma­sı de­mek­tir. Ya da Suu­di Ara­bis­ta­n'­da ol­du­ğu gi­bi Se­lefîli­ği can­lan­dır­mak de­mek­tir. Se­le­fi­lik ise ak­li ilim­le­rin dış­lan­dı­ğı bir an­la­yı­şın ürü­nü.
An­la­şı­lan İh­van ben­ze­ri Se­le­fi an­la­yı­şa men­sup ne­sil­ler ye­tiş­ti­ril­mek is­te­ni­yor.
Hü­la­sa, 21. yy.'da ila­hi­yat fa­kül­te­le­rin­den fel­se­fe baş­ta ol­mak üze­re ak­li ilim­le­ri ra­fa kal­dı­rı­yor bi­zim YÖK. Ey Ka­tip Çe­le­bi şim­di ya­şa­say­dın ne der­din acep!

OD­TÜ ve ba­şör­tü­sü

Üç ba­şör­tü­lü OD­TÜ öğ­ren­ci­si, “ce­ma­at­çi­” ol­duk­la­rı ge­rek­çe­siy­le, bir­kaç di­ğer OD­TÜ'lü ta­ra­fın­dan söz­lü ta­ci­ze uğ­ra­dı. Bu ey­lem biz­zat ger­çek­leş­ti­ren­ler ta­ra­fın­dan ka­me­ra­ya kay­de­di­lip, sos­yal med­ya­da ya­yın­lan­dı. Ün­lü bir de­yiş­le “de­zen­for­mas­yon­la­rı­mız var.”
Bi­rin­ci­si, ba­şör­tü­lü ol­duk­la­rı için de­ğil “ce­ma­at­çi­” ol­duk­la­rı ge­rek­çe­siy­le okul­dan çı­kar­tıl­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor­lar.
İkin­ci­si, OD­TÜ Ba­sın Mer­ke­zi'nin de­di­ği­ne gö­re ola­yın ka­yıt yap­tır­mak is­te­yen öğ­ren­ci­ler­le bir il­gi­si yok.
Üçün­cü­sü, İHA'­nın ha­be­ri­ne gö­re olay DHKP-C ta­ra­fın­dan üst­le­nil­miş, ya­ni tüm OD­TÜ'ye mal et­mek yer­siz.
Ba­na gö­re;
Bir, eği­tim te­mel bir hak­tır, en­gel­le­ne­mez!
İki, üni­ver­si­te­ler­de han­gi grup­la­rın fa­ali­yet gös­te­re­bi­le­ce­ği­ne, ya­sa­lar ka­rar ve­rir.
Üç, hiç­bir ge­rek­çey­le, in­san onu­ru ayak­lar al­tı­na alı­na­maz, ki­şi­ler he­def gös­te­ri­le­mez.
Dört, ik­ti­da­rın bu ola­yı ba­şör­tü­sü me­se­le­si­ne çe­kip, oy dev­şir­me­ye ça­lış­ma­sı bir baş­ka pro­vo­kas­yon­dur.
Beş, OD­TÜ dik du­ru­şuy­la bir ekol­dür, fi­kir­le­ri tem­sil gü­cü var­dır. 5-6 ki­şi OD­TÜ'yü tem­sil ede­mez.

Ha­yır­dır İn­şal­lah

Rü­ya­dan uyan­dık… Olim­pi­yat­lar İs­tan­bu­l'­da ol­ma­ya­cak. İşin tek­nik, eko­no­mik, si­ya­si yön­le­ri bir ke­na­ra… Twit­te­r'­ı bir aç­tım üzü­len ol­du­ğu ka­dar se­vi­nen de var. Ya­hu biz de­ğil miy­dik mil­li maç de­yin­ce, tüm si­ya­si gö­rüş fark­lı­lık­la­rı­nı bir ke­na­ra iten, bü­tün­le­şen, tek yü­rek, tek ne­fes olan?
E sen, ver­gi­ler­le fi­nan­se edi­len ka­mu hiz­met­le­ri­ni ce­bin­den kar­şı­lı­yor­muş gi­bi, “bi­z” yap­tık di­ye an­la­tır­san, ma­aş al­ma se­be­bi­ni, gö­re­vi­nin ge­rek­li­lik­le­ri­ni, lü­tuf­muş gi­bi su­nar­san, iler­de de olim­pi­yat­la­rı İs­tan­bu­l'­a ge­tir­dik de­men bek­le­nir ki, za­ten “ba­zı­” mü­te­ah­hit­ler de bu iş­ten ne­ma­la­na­cak dü­şün­ce­le­ri de var­ken, or­tak bir he­def uğ­ru­na ke­net­len­mek pek müm­kün gö­zük­mü­yor!

Zor so­ru­lar

Za­lim zul­mü­nü Bes­me­le çe­ke çe­ke ya­pı­yor­sa zu­lüm or­ta­dan kal­kar mı?
Al­la­h'­ın adı anı­la­rak fark­lı mez­hep­ten bir Müs­lü­man öl­dü­rü­lü­yor ve sö­züm ona bu din adı­na ya­pı­lı­yor­sa, o din ih­ya olur mu?
“Bi­r”­e inan­dı­ğı­nı söy­le­yen­ler, on­lar­ca fır­ka­ya ay­rıl­mış­sa bir­lik olu­şur mu?

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more