Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Baklavalar börekler korumalar!..

25 Aralık 2013 Yazarlar

İki ba­kan ço­cu­ğu ve bir do­lar mil­yar­de­ri ce­za­evin­de!..
Bir gün son­ra ce­za­evi­nin önün­de araç­lar du­ru­yor, için­den bak­la­va­lar bö­rek­ler çı­kı­yor!..
Ve Eko­no­mi Ba­ka­nı'nın eşi ko­ru­ma­lar ne­za­re­tin­de araç­tan ini­yor, oğ­lu­nu gör­mek için ce­za­evi­ne gi­ri­yor!..
Bak­la­va bö­rek pa­ket­le­ri ce­za­evi­ne so­ku­lu­yor, ko­ru­ma araç­la­rı ve ko­ru­ma­lar çev­re­de va­zi­yet alı­yor…
Ba­ka­nın eşi içe­ri­de 2.5 sa­at oğ­luy­la gö­rü­şü­yor…
Baş­ka bir man­za­ra…
Lüks bir cip ce­za­evi­ne ge­li­yor, için­den şar­kı­cı Eb­ru Gün­deş çı­kı­yor ve tu­tuk­lu do­lar mil­yar­de­ri genç ko­ca­sı­nı gör­me­ye gi­di­yor…
Eb­ru Gün­deş içe­ri­de 1.5 sa­at ka­lı­yor!..

* * *

Her iki sah­ne de kuş­ku­suz in­sa­ni bir du­ru­mu yan­sı­tı­yor!..
Bir an­ne­nin ev­la­dı­nı, bir ka­dı­nın ko­ca­sı­nı gör­mek için ce­za­evi­ne koş­ma­sın­dan da­ha ta­bi­i bir şey ola­maz!..
An­cak…
Bu iki man­za­ra baş­ka bir du­ru­mu ha­tır­la­tı­yor!..
Tu­tuk­lu ge­ne­ral­ler, ami­ral­ler, seç­kin su­bay­lar ve on­la­rın eş­le­riy­le ev­lat­la­rı…
Va­ta­nın bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü için dağ­lar­da te­rö­rist­ler­le çar­pı­şan, kan­la­rı­nı akı­tan va­tan­se­ver­ler…
Tu­tuk­lu­luk sü­re­sin­ce çek­tik­le­ri…
Kuv­vet ko­mu­tan­la­rı­nın, or­du ko­mu­tan­la­rı­nın, fi­lo ko­mu­tan­la­rı­nın gün­gör­müş eş­le­ri­nin Si­liv­ri ka­pı­la­rın­da acı do­lu bek­le­yiş­le­ri…

* * *

Ki­mi Si­liv­ri'de, ki­mi Met­ri­s'­te, ki­mi Has­da­l'­da, ki­mi Sin­ca­n'­da!..
Ay­lar­ca, yıl­lar­ca çe­ki­len çi­le!..
İs­tan­bu­l'­un öbür ucun­da­ki Si­liv­ri'ye gi­diş ge­liş­ler…
Ne ma­kam araç­la­rı, ne ko­ru­ma­lar var!..
Har­ca­nan kıt pa­ra­lar!..
An­ka­ra'dan, Göl­cü­k'­ten eş­le­ri­ni, ba­ba­la­rı­nı gör­mek için ora­la­ra gi­den eş­ler, ço­cuk­lar ve on­la­ra re­va gö­rü­len kü­çül­tü­cü dav­ra­nış­lar…
Her sa­at, her da­ki­ka ya­şa­nan acı­nın üze­ri­ne on­la­ra gös­te­ri­len mu­ame­le…
Ce­za­evi­ne her gi­riş­te ya­pı­lan aşa­ğı­la­yı­cı ara­ma­lar, çı­ka­rı­lan zor­luk­lar in­sa­nı in­san­lı­ğın­dan utan­dı­ran yön­tem­ler!..

* * *

Es­ki 1. Or­du Ko­mu­ta­nı emek­li Or­ge­ne­ral Çe­tin Do­ğa­n'­ın eşi Nil­gül Do­ğa­n'ın yaz­dı­ğı “A­dı­nı Siz Ko­yu­n” ad­lı ki­ta­bın­da bu acı olay­lar son de­re­ce çar­pı­cı bir şe­kil­de an­la­tıl­mış­tı…
Çek­tik­le­ri acı­lar, hor­lan­ma­lar!..
Bi­ri ba­kan ve­sa­ire…
Gel­miş, gi­de­cek, unu­tu­la­cak!..
Öte­ki­ler 40-50 yıl ül­ke­si­ne şe­ref­le hiz­met et­miş, or­du­la­rı, kuv­vet­le­ri yö­net­miş son­ra de­mir par­mak­lık­lar ar­ka­sı­na atıl­mış!..
On­la­rın pe­ri­şan olan ai­le­le­ri­ne hiç­bir im­ti­yaz ta­nın­ma­dı!..
En kü­çük il­gi gös­te­ril­me­di!..
Ak­si­ne, bü­tün im­kan­lar kı­sıt­lan­dı acı­la­rı ar­tı­rıl­dı!..

* * *

Ama söz ko­nu­su ik­ti­da­rın önem­li bir ki­şi­siy­se, ba­kan­sa her yol ser­best!..
Bak­la­va­lar, bö­rek­ler, ko­ru­ma­lar…
Mah­dum be­yin ağ­zı­nın ta­dı bo­zul­ma­sın, ce­za­evin­de za­yıf­la­ma­sın, bak­la­va­la­rı bö­rek­le­ri afi­yet­le ye­sin, çev­re­sin­de­ki­le­re de ik­ram et­sin!..
Şar­kı­cı da, ko­ca­sı da im­ti­yaz­lı!..
İs­te­di­ği za­man ge­lir, is­te­di­ği za­man gö­rü­şür, ce­za­evin­de 1.5 sa­at ka­lır, her yol ser­best!..
Mah­du­ma bak­la­va­lar bö­rek­ler, ko­mu­tan­la­ra kur­şun­lar…
Tür­ki­ye'nin şu ha­li­ne ba­kı­nız!..
Ya­zık ki ne ya­zık!..

Or­du­ya kum­pas ku­rul­muş!..

Tay­yip Be­y'in da­nış­ma­nı (akıl ho­ca­sı), Tay­yip Be­y'­den da­ha öf­ke­li!..
Dev­let ida­re­si­ni ara­la­rın­da pay­laş­tık­la­rı ce­ma­ate ver­yan­sın edi­yor!..
Ya­hu dü­ne ka­dar can­ci­ğer ku­zu sar­ma­sıy­dı­nız!..
Ül­ke­yi al tak­ke ver kü­lah yö­ne­ti­yor, ok­ya­nus öte­si­ne say­gı­lar yol­lu­yor­du­nuz!..
Ha­ni ko­lu­nuz ora­ya ka­dar uza­na­bil­se, her gün eği­lip eli­ni öpe­cek­ti­niz!..
Ay­nı za­man­da AKP Mil­let­ve­ki­li olan Da­nış­man Yal­çın Ak­do­ğan Fet­hul­la­h'­a, Fet­hul­lah­çı­la­ra bin­di­rir­ken, on­lar için il­ginç bir ifa­de kul­la­nı­yor:
“Ken­di ül­ke­si­nin mil­li or­du­su­na kum­pas ku­ran­lar!”

* * *

De­mek, mil­li or­du­ya kum­pas ku­rul­muş!..
Ne kum­pa­sı bu?..
Kum­pas ku­rul­duy­sa, Er­ge­ne­kon, Bal­yoz, 28 Şu­bat da­va­la­rı ve hü­küm gi­yen ko­mu­tan­lar kum­pas mağ­du­ru mu?..
Ko­mu­tan­lar kum­pas yü­zün­den mi ce­za­ev­le­rin­de ömür tü­ke­ti­yor­lar?..
Kum­pas ise da­va­la­rın da çök­me­si ge­rek­mi­yor mu?..
Bu sö­zü her­han­gi bi­ri de­ğil, AKP mil­let­ve­ki­li ve Baş­ba­ka­n'­ın akıl ho­ca­sı söy­lü­yor!..
Da­nış­man efen­di­nin bu kum­pa­sı açık­la­ma­sı ge­re­kir!..
He­men, şim­di, mut­la­ka!..

YAZARIN TÜM YAZILARI