Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Demokrasi dersi verene bak!..

21 Temmuz 2013

Her­hal­de hep­si­nin ağ­zı açık kal­mış­tır, “Bu adam ne di­yo­r” di­ye…
Bi­zim ile­ri de­mok­rat Tay­yip Bey, An­ka­ra'da­ki bü­yü­kel­çi­le­re if­tar ye­me­ği ve­ri­yor, çık­mış nu­tuk atı­yor!..
Dün­ya­ya de­mok­ra­si der­si ve­ri­yor!..
Ko­nuş­ma mı ya­pı­yor, bü­yü­kel­çi­le­ri azar­lı­yor mu bel­li de­ğil!..
Su­ri­ye ve Mı­sı­r'­da­ki olay­lar kar­şı­sın­da baş­ta Ba­tı­lı ül­ke­ler ol­mak üze­re dün­ya­da­ki bü­tün ül­ke­le­ri “o­mur­ga­lı­” ol­ma­ya ça­ğı­rı­yor!..
Ken­di­si med­ya­da ne ka­dar omur­ga­sız var­sa et­ra­fı­na top­la­mış, el ale­me
“o­mur­ga der­si­” ve­ri­yor!..

* * *

Adam­lar ye­me­ğe gel­miş, lok­ma­lar bo­ğaz­la­rı­na di­zi­li­yor!..
Tay­yip Be­y'­in de­mok­ra­si der­si ver­di­ği, omur­ga­sız ol­mak­la suç­la­dı­ğı, ağır eleş­ti­ri­ler­de bu­lun­du­ğu ül­ke­ler, da­vet et­ti­ği adam­la­rın ken­di ül­ke­le­ri!..
Böy­le bir ne­za­ket­siz­lik kar­şı­sın­da kı­za­rı­yor­lar, bo­za­rı­yor­lar, lok­ma­lar ağız­la­rın­da bü­yü­yor!..
Da­yak ye­mek­ten be­ter olu­yor­lar!..
Bir­bir­le­ri­ne so­ru­yor­lar­dır:
“Biz bu­ra­ya ye­mek ye­me­ğe mi gel­dik, da­yak ye­me­ğe mi?”

* * *

Uzun uzun Su­ri­ye'yi an­la­tı­yor, sı­ra Mı­sı­r'­a ge­lin­ce “Bu ka­dar da ol­ma­z” de­ni­le­cek laf­lar et­me­ye baş­lı­yor!..
Tak­sim Ge­zi ey­lem­le­rin­de “po­li­se şid­det (!) uy­gu­la­yan­lar­dan iki­si, üçü, dör­dü öl­müş, dün­ya aya­ğa kalk­mış…
Ama Mı­sı­r'­da 300 ki­şi na­maz kı­lar­ken öl­dü­rül­müş, dün­ya­dan ses çık­ma­mış…
Ne­yi ney­le mu­ka­ye­se edi­yor!..
Baş­ka bir ül­ke­de ölen­ler­le, ken­di ül­ke­sin­de bah­şiş ve­re­rek şid­de­ti­ni teş­vik et­ti­ği po­li­sin aşı­rı gü­cü­nü ve so­pa­lı, pa­la­lı sal­dı­rı­la­rı, genç in­san­la­rın ölü­mü­nü ha­fif­let­me­ye ça­lı­şı­yor!..

* * *

Tak­sim Ge­zi Par­kı ey­le­mi Tür­ki­ye sı­nır­la­rı­nı aş­mış, dün­ya­ya taş­mış…
Ge­zi par­kı­na çak­ma kış­la yap­ma hır­sı­nın te­tik­le­di­ği da­yat­ma­cı, bas­kı­cı, ha­yat tar­zı­na mü­da­ha­le edi­ci ce­be­rut yö­ne­ti­me genç­le­rin baş­kal­dı­rı­sı po­lis şid­de­tiy­le bas­tı­rıl­ma­ya ça­lı­şıl­mış, gen­ce­cik in­san­lar ha­ya­tı­nı kay­bet­miş, gö­zün­den ol­muş, sa­kat kal­mış, Mı­sı­r'­da­ki olay­lar­la kar­şı­laş­tı­rı­yor!..
Ha­le ba­kın:
Tür­ki­ye'de­ki AKP re­ji­mi de­mok­ra­si­nin ır­zı­na geç­miş;
Ha­va­da, ka­ra­da, de­niz­de her şe­yi bi­len, her sö­zü ka­nun ye­ri­ne ge­çen, de­di­ğim de­dik­çi Tay­yip dün­ya­ya de­mok­ra­si öğ­re­ti­yor!..

* * *

Be­ye­fen­di ile­ri de­mok­rat (!), kü­re­sel li­der, ama gı­cık ol­du­ğu için İs­ra­il ile Su­ri­ye mis­yon şef­le­ri­ni if­ta­ra da­vet et­mi­yor!..
Mı­sı­r'­ın bü­yü­kel­çi­si ise da­ve­ti eli­nin ter­siy­le ge­ri çe­vi­ri­yor!..
Her ha­re­ke­ti fal­so!..
Dış po­li­ti­ka fi­yas­ko!..
Ama is­ter ina­nın is­ter inan­ma­yın…
Tay­yip Bey dün­ya­ya de­mok­ra­si der­si ve­ri­yor!..

San­dal­la sen geç!..

Be­le­di­ye baş­ka­nıy­ken “Ü­çün­cü köp­rü ci­na­yet­ti­r” di­yen şa­hıs, bu­gün pla­ğın ter­si­ni koy­du…
“Bun­la­r” di­yor; “Bi­rin­ci, ikin­ci köp­rü­ye de kar­şıy­dı… Ama şim­di üze­rin­den ge­çi­yor­lar… Ma­dem kar­şı­sın, o za­man san­dal­la ge­ç”
San­ki bu köp­rü­ler ça­kıl ta­şıy­la ya­pıl­dı, üçün­cü köp­rü de Tay­yip Be­y'­in ba­ba­sı­nın pa­ra­sıy­la ya­pı­la­cak!..
Köp­rü­le­re doğ­ru ve­ya yan­lış kar­şı çık­mak baş­ka, in­san­la­rın öde­di­ği ver­gi­ler­le ya­pıl­dık­tan son­ra köp­rü­ler­den geç­mek baş­ka…
“Ü­çün­cü köp­rü ci­na­yet­ti­r” di­yor­dun, o hal­de san­dal­la sen geç!..

* * *

Fi­ya­kan­dan ge­çil­mi­yor ama, Tür­ki­ye dün­ya­nın en borç­lu 5 ül­ke­sin­den bi­ri…
Ben­zin ol­du 5 li­ra, bu­nun yüz­de 65'i ver­gi!..
Do­lar 1.95'e ka­dar çık­mış, fa­iz ar­tı­şı ve ABD Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı'nın açık­la­ma­la­rın­dan son­ra, ya­ni şey zo­ruy­la 1.92'ye an­cak ge­ri­le­miş, T.L. yer­ler­de sü­rü­nü­yor, Tay­yip Be­y'­in kib­ri bit­mi­yor!..
İk­ti­da­ra ge­le­li 11 yıl ol­du, bir köp­rü ya­pa­cak ha­va­sın­dan ge­çil­mi­yor!..