Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Dershane değil iktidar kavgası!..

22 Kasım 2013 Yazarlar

İki­si de İs­la­mi dü­zen­den ya­na!..
Bi­ri “si­ya­set dı­şı­” ol­du­ğu­nu id­di­a et­se de si­ya­se­tin tam gö­be­ğin­de!..
Te­mel ay­nı…
Si­ya­set­le­ri din te­me­li üze­rin­de yük­se­li­yor!..
İk­ti­da­ra bir­lik­te gel­di­ler!..
Bi­ri, di­ğe­ri­ni oy de­po­su ola­rak gö­rü­yor­du…
Di­ğe­ri ise dev­let ida­re­sin­de ha­ki­mi­yet ku­ra­rak ge­liş­mek, yay­gın­laş­mak ve pa­ra­nın gü­cü­nü kul­la­na­rak ik­ti­da­ra or­tak ol­mak ama­cın­day­dı…
Tah­min et­ti­ği­niz gi­bi bi­ri AKP, di­ğe­ri Fet­hul­lah­çı­lar!..

* * *

Şim­di ders­ha­ne­ler üze­rin­den ka­pış­mış du­rum­da­lar!..
Ders­ha­ne­ler bü­yük bir pa­ra­sal güç kay­na­ğı!..
İk­ti­dar ise dev­let­te bu ka­dar bü­yü­me­nin ve pa­ra­ya ha­kim ola­rak et­kin­leş­me­nin ken­di­le­ri için risk ha­li­ne gel­di­ği­ni, çı­kar­la­rı­na za­rar ver­di­ği­ni gö­rü­yor!..
Bu­nun ço­cuk­la­rın eği­ti­miy­le fi­lan zer­re ka­dar il­gi­si yok!..
Fet­hul­lah­çı­lar ön­ce mül­ki­ye (va­li, kay­ma­kam ve di­ğer ida­re­ci­ler) ile ad­li­ye­ye (ge­nel ola­rak yar­gı) son­ra da as­ke­ri­ye­ye (Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri) ha­kim ol­ma pe­şin­de…
Bu­nu za­ten Fet­hul­lah da açık açık ifa­de edi­yor!..

* * *

Ken­di­le­ri­ni “Hiz­me­t” di­ye ad­lan­dı­ran Fet­hul­lah­çı ha­re­ket, tah­te­re­val­li­nin bir ucun­da ağır­lı­ğı­nı ar­tı­rıp AK­P'­yi ha­fif­let­me­ye baş­la­dı­ğın­da, ik­ti­dar bu ağır­lı­ğı ders­ha­ne­le­re bal­yoz in­di­re­rek kır­ma­ya ka­rar ver­di!..
Man­za­ra çok açık!..
Bu­nun “zen­gin ço­cuk­la­rı ders­ha­ne­le­re gi­di­yor, fa­kir ço­cuk­la­rı gi­de­mi­yor, eşit­siz­lik
olu­yo­r” di­ye­rek, “e­ği­tim­de fır­sat eşit­li­ği­ni­” sa­vun­ma gi­bi bir ma­sal­la da il­gi­si yok!..
Fet­hul­lah med­ya­sı ik­ti­da­ra ateş püs­kü­rü­yor, da­ha bir­kaç haf­ta ön­ce­si­ne ka­dar can ci­ğer ku­zu sar­ma­sı, bal­lı bö­rek olan ya­zar­lar bir­bir­le­ri­ne ha­ka­ret­ler yağ­dı­rı­yor, Fet­hul­lah AB­D'­den bi­ri­le­ri­ne “Fi­ra­vu­n” di­yor!..

* * *

Me­se­le­nin esa­sı, ders­ha­ne­le­rin Tür­ki­ye için tam bir yüz­ka­ra­sı ol­du­ğu­dur!..
Bu­nu ders­ha­ne­le­ri suç­la­mak için de­ğil, uy­gu­lan­mak­ta olan eği­tim sis­te­mi için söy­lü­yo­rum!..
Eğer bir ül­ke­de ders­ha­ne ih­ti­ya­cı doğ­muş­sa, o ül­ke­de eği­tim sis­te­mi ber­bat de­mek­tir!..
Tür­ki­ye'nin en bü­yük ayı­bı ders­ha­ne­ler de­ğil ders­ha­ne­le­re ih­ti­yaç du­yul­ma­sı­dır!..
Çok açık ki, dev­le­tin eği­tim sis­te­mi, yi­ne dev­le­tin üni­ver­si­te sı­nav­la­rın­da sor­du­ğu so­ru­la­ra ce­vap ve­re­mi­yor!..
Ya­ni, dev­le­tin öğ­ret­tik­le­ri, dev­le­tin sor­duk­la­rı­na yet­mi­yor!..
Böy­le bir eği­tim dü­ze­yi ola­bi­lir mi?..

* * *

Son 11 yıl­da dört eği­tim ba­ka­nı git­ti gel­di, her ba­kan eği­tim sis­te­mi­ni de­ğiş­ti­rip al­lak bul­lak et­ti, son ola­rak da 4+4+4 di­ye bir ucu­be­de ka­rar kıl­dı­lar!..
Oku­la baş­la­ma ya­şı­nın 5 ol­ma­sı da tam bir fi­yas­koy­la so­nuç­lan­dı!..
Ders­ha­ne­ye gi­de­me­yen ço­cuk­la­rın üni­ver­si­te sı­nav­la­rın­da ba­şa­rı­lı ol­ma şan­sı he­men hiç yok!..
Böy­le bir eği­tim re­za­le­ti ola­bi­lir mi?!.
Şim­di tut­tur­muş­lar “ders­ha­ne­le­ri ka­pa­ta­ca­ğı­z” di­ye…
Pe­ki ye­ri­ne ne­yi ko­ya­cak­sın?..

* * *

Es­ki­den li­se me­zu­nu ol­mak önem­liy­di, dev­let me­mur­lu­ğun­da, ban­ka­lar­da ve­ya baş­ka yer­ler­de iş bul­mak için ye­ter­liy­di!..
Li­se me­zu­nu ye­dek su­bay olu­yor­du!..
Şim­di ise, üni­ver­si­te­yi bi­ti­ri­yor, yü­zü­ne ba­kan yok; in­şa­at iş­çi­li­ği, gar­son­luk ya­pı­yor, ya da hiç iş bu­la­mı­yor!..
Tay­yip için ders­ha­ne­ler ola­yı bir eği­tim me­se­le­si de­ğil­dir, Fet­hul­lah­çı­lar­la ik­ti­dar kav­ga­sı­dır!..
Ara­la­rın­da­ki çat­lak bu yüz­den­dir!..
An­cak, çı­kar or­tak­lık­la­rı ko­lay ko­lay bo­zul­maz; se­çim­ler ge­li­yor, ik­ti­dar da oy de­po­su­nu kay­bet­mek is­te­mez…
Ba­kar­sı­nız ya­kın­da bun­lar yi­ne sar­maş do­laş olur­lar, yan ya­na na­ma­za du­rur­lar!..

Kar­ma eği­ti­me son!..

AK­P'­li Mec­lis Baş­kan­ve­ki­li Sa­dık Ya­ku­t'­un “kız­lı er­kek­li eği­tim yan­lış. Bu yan­lı­şı önü­müz­de­ki dö­nem dü­zel­te­ce­ği­z” sö­zü sa­de­ce ken­di fik­ri de­ğil­dir!..
Bu ay­nı za­man­da Tay­yip Be­y'­in, Çan­ka­-ya'nın 11'in­ci­si Ab­dul­lah Be­y'­in de ha­ya­li­dir!..
Çün­kü ay­nı zih­ni­yet­ten ge­li­yor­lar!..
Za­ten on­la­rın da ha­ya­li ol­ma­sa, Sa­dık Ya­kut bu­nu Ulu­sal Ço­cuk Fo­ru­mu'n­da söy­le­ye­bi­lir miy­di?!.
Kız er­kek öğ­ren­ci­le­rin ay­nı ev­de ba­rın­ma­la­rı­na ka­fa­yı ta­kan­la­rın kar­ma eği­ti­me şa­şı bak­ma­la­rı nor­mal­dir…
Ar­ka­dan kız üni­ver­si­te­le­ri, er­kek üni­ver­si­te­le­ri de ge­lir­se şaş­ma­yın!..
Hat­ta “Kız­lar ay­rı ga­lak­si­de, er­kek­ler ay­rı ga­lak­si­de ya­şa­sın­la­r” da di­ye­bi­lir­ler!..

 

YAZARIN TÜM YAZILARI