Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Esad’dan önce Tayyip gidecek!..

31 Aralık 2013

Dış ba­sın, baş­lık­ta­ki gi­bi ya­zı­yor!..
Da­ha doğ­ru­su, ya­ban­cı ba­sın Tay­yi­p'­le ka­fa bu­lu­yor!..
Esa­d'­ın ahı tut­tu!..
Tay­yip, es­ki ar­ka­da­şı sev­gi­li kar­de­şi, kan­ka­sı Esad için öy­le laf­lar söy­le­di ki sa­vaş çı­kar!..
Ney­se ki Esad, bi­zim ta­ra­fa bir­kaç ha­van mer­mi­si at­mak­la ye­tin­di, ama olan sı­nır boy­la­rın­da otu­ran ga­ri­ban va­tan­daş­la­rı­mı­za ol­du!..
Tay­yip ka­fa­yı Esa­d'­a tak­mış, her Al­la­h'­ın gü­nü bin­di­ri­yor­du:
“Ka­ti­l”, “Hal­kı­nı bom­ba­la­yan dik­ta­tö­r”, “Kit­le im­ha si­lah­la­rıy­la kat­li­am ya­pı­yo­r”

* * *

Son­ra Esa­d'­ı bı­rak­tı, Mı­sı­r'­da Si­si'ye sar­dı!..
Si­si'yi de­vi­re­cek, şe­ri­at­çı Mur­si'yi tek­rar kol­tu­ğu­na otur­ta­cak­tı!..
“Dar­be­ci­le­r”, “De­mok­ra­si düş­man­la­rı­”, “Meş­ru Cum­hur­baş­ka­nı­nı içe­ri at­tı­la­r”
“14 ya­şın­da­ki kı­zı öl­dür­dü­le­r”
Göz­yaş­la­rı ve…
Dört par­mak, Ra­bi­a!..
Ne ABD, ne AB, ne de Arap ül­ke­le­ri il­gi­liy­di!..
Dün­ya­da bir tek bi­zim Tay­yip “de­mok­ra­si­” için ağ­lı­yor­du!..
Ken­di ül­ke­sin­de de­mok­ra­si var­mış gi­bi!..
Dün­ya­da sa­de­ce bi­zim Tay­yip Mı­sı­r'­da­ki mü­da­ha­le için “dar­be­” di­yor­du!..
Şim­di ken­di der­di­ne düş­tü, Su­ri­ye'yi de, Mı­sı­r'­ı da unut­tu!..
Ma­hal­le ma­hal­le do­la­şıp der­di­ni an­la­tı­yor!..

* * *

Al­la­h'­ın to­ka­dı yok!..
Şu sı­ra­lar Su­ri­ye'de Esad, Mı­sı­r'­da Si­si bi­zim­ki­nin ha­li­ne ba­kıp kıs kıs gü­lü­yor­dur!..
Ta­ri­hin en bü­yük yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yon­la­rıy­la be­şik gi­bi sal­la­nan Tür­ki­ye'de Tay­yip üf­le­sen gi­de­cek ha­le düş­tü!..
Düş­tü de, he­nüz üf­le­ye­cek ka­dar ne­fe­si kuv­vet­li bir mu­ha­le­fet yok!..
Fet­hul­la­h'­ın ne­fe­si de ok­ya­nus öte­sin­den an­cak bu ka­dar ye­ti­yor!..
Hal­kı­mı­zın ta­ma­mı uya­na­bil­se on­la­rın ne­fe­si ye­te­cek de ar­ta­cak; ama bir bö­lüm hâ­lâ din-iman, bul­gur-no­hut, kö­mür çu­val­la­rı nar­ko­zu­nun al­tın­da!..

* * *

Ca­mi bal­ko­nun­dan si­ya­set ya­pan Ha­ri­ci­ye Na­zı­rı Ah­met, de­rin­lik­li stra­te­ji­nin üs­ta­dı aza­mı!..
Stra­te­ji­si o ka­dar de­rin ki için­de kay­bol­du ve kom­şu­lar­la sı­fır so­run­dan, so­run­lu ol­ma­dı­ğı­mız kom­şu­muz kal­ma­dı!..
Ve o de­rin ve müt­hiş ön­gö­rü­süy­le “E­sad haf­ta­lar, ay­lar için­de dev­ri­lip gi­de­ce­k” de­di!..
Haf­ta­lar, ay­lar bit­me­di, bu la­fı söy­le­di­ği­nin üze­rin­den iki yıl geç­ti Esad ka­zık çak­tı git­me­di, dev­ril­me­di!..
Üs­te­lik ABD, AB ve Arap ül­ke­le­ri ar­tık sö­zü­nü bi­le et­mi­yor…
Bu kar­şı­lık onu de­vi­re­cek tek kud­ret (!) şim­di uzat­ma­la­rı oy­nu­yor!..
Ba­ğır­mak­tan se­si kı­sıl­dı!..

* * *

Al­la­h'­ın şu işi­ne ba­ka­nız!..
Yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yon­la­rı­nı “ka­ran­lık odak­la­ra, dış güç­le­re­” yük­le­yen Tay­yip, mey­dan­lar­da “Aa­ahhh be­nim kar­deş­le­ri­m” de­yip hız­lı tre­ni an­la­tır­ken, Es­ki­şe­hi­r'­de hız­lı tren hat­tı çök­tü!..
“E­sad, Si­si, Ra­bi­a” der­ken, şim­di oğ­lu sa­kal­lı Bi­la­l'­i sa­vun­mak zo­run­da ka­lı­yor!..
Evin­de­ki ayak­ka­bı ku­tu­la­rın­dan 4.5 mil­yon do­lar çı­kan Kos­ko­ca Halk­ban­k'­ın tu­tuk­lu Ge­nel Mü­dü­rü “sa­f”, şar­kı­cı­nın pa­ra ba­ba­sı tu­tuk­lu ko­ca­sı “ha­yır­se­ve­r” ol­du!..
Ya­ban­cı ba­sın şim­di “E­sa­d'­dan ön­ce Tay­yip gi­de­ce­k” di­ye ya­zı­yor!..
Esad da Tay­yi­p'­e ba­kıp ba­kıp gü­lü­yor­dur!..

Rıd­van had­di­ni bil­sin!..

Tür­ki­ye'de 12 gün­dür kı­ya­met ko­pu­yor, fut­bol yo­rum­cu­su es­ki top­çu Rıd­van sev­gi­li Baş­ba­ka­nı­nı ko­ru­yup kol­la­ma pe­şin­de!..
Ön­ce­ki ak­şam oy­nan Fe­ner­bah­çe-Kay­se­ris­por ma­çın­da Fe­ner­bah­çe­li ta­raf­tar­lar yol­suz­luk ve rüş­vet olay­la­rı­nı pro­tes­to edi­yor, “Hü­kü­met is­ti­fa­”, “Her yer rüş­vet, her yer yol­suz­lu­k” di­ye ba­ğı­ra­rak sta­dı in­le­ti­yor!..
Sev­gi­li Baş­ba­ka­nı için ya­pı­lan bu pro­tes­to gös­te­ri­le­ri top­çu Rıd­va­n'­ı acı­tı­yor ve ön­ce­ki ge­ce bir TV ka­na­lı­nın can­lı ya­yı­nın­da şun­la­rı söy­lü­yor:
“Baş­ba­ka­nı­mı­zın şah­sı­na ya­pı­lan te­za­hü­rat­la­rı kı­nı­yo­rum. 3 Tem­muz sü­re­cin­de (şi­ke da­va­sı) Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mız her­kes­ten faz­la Fe­ner­bah­çe­li­lik gös­ter­miş­tir. Bu ay­rın­tı­la­rı Aziz Yıl­dı­rım bi­li­yor­dur, ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma yap­ma­sı­nı bek­li­yo­ru­m”
Vay be­ee!..

* * *

Rıd­van hem uzay­da ya­şı­yor, hem de el­ma­lar­la ar­mut­la­rı top­lu­yor…
Tay­yip Bey na­sıl bir Fe­ner­bah­çe­li­lik gös­ter­miş, ne yap­mış?..
Di­ye­lim ki çok bü­yük (!) Fe­ner­bah­çe­li, bu du­rum Tay­yi­p'­in yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yon­la­rı kar­şı­sın­da­ki tav­rı­nı, tu­tu­mu­nu, or­ta­ya çı­kan so­nuç­la­rı ör­ter ve­ya or­ta­dan kal­dı­rır mı?..
Baş­ba­kan Fe­ner­bah­çe­li di­ye bu halk olan­la­rı gör­mez­den mi ge­le­cek?..
Rıd­van had­di­ni bil­sin, bo­yun­dan bü­yük iş­le­re kal­kış­ma­sın Tay­yi­p'­i pış­pış­la­ma­ya ça­lı­şır­ken ken­di­ni bi­tir­me­sin!..
——­——­——­——­——­——­——­—

Ye­ni yı­lı­nı­zı kut­lar, mut­lu ve hu­zur­lu gün­ler di­le­rim, sağ­lık­lı olun sağ­lık­lı ka­lın. (M.T.)