Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Hırsızların imparatoru!..

22 Aralık 2013

Zekat hırsızlarını koruma altına alan bir güç var. Bu güce ‘hırsızların imparatoru' diyorum. Bu imparator hem altında yer alan figürleri koruyor, hem de kendisine ulaşılmasını engelliyor”
Bu sözler, Almanya'daki Deniz Feneri e. V. Davasının Türkiye'deki ayağının soruşturmasını yürütürken görevden alınan ve “usulsüzlükler” yaptığı iddiasıyla Yargıtay'da yargılanıp beraat eden Cumhuriyet savcısına ait!..

* * * * *

“Umuma ait şeyler çalınıp çırpılmışsa o mevzuda biri göz yumuyorsa, o da haramilerle müşterek demektir. Hırsızı görmeden, hırsızı yakalayanların üzerine gidenler… Allah onların evlerine ateşler salsın, yuvalarını yıksın”

Bu sözler de okyanus ötesinden mesaj yollayan iktidarın eski ortaklarından Fethullah Gülen'e ait!..

* * * * *

İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğulları ile Türkiye'nin en büyük kamu bankası Halkbank'ın Genel Müdürü ve şarkıcı Ebru Gündeş'in kocasının tutuklanmasıyla kovuşturma aşamasına geçen soruşturmadan sonra yukarıdaki bu sözler çok anlam kazanıyor!..
Kim bu hırsızların imparatoru?..
Kim bu umuma ait şeyler çalınıp çırpılırken göz yumanlar ve hırsızın yerine hırsızı yakalayanların üzerine gidenler?..
Bilmiyoruz!..
Ama bir süre öncesine kadar iktidarın koalisyon ortağı olan grubun lideri ABD'den “Allah onların evine ateşler salsın, yuvalarını yıksın” diye beddua ediyor!..

* * * * *

Bir gün öncesine dönelim…
AKP'nin eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, “Adli takibin yürütmeye bilgi vermemesi yasa ve usul gereğidir. Bundan şikayetçi olanlar hukukçu değil mahalle bekçisi bile olamazlar” dedi…
Son soruşturmada adli takip yapanların sıralı amirlerine bilgi vermemesinden kim şikayetçi olmuştu?..
Tayyip!..
Yani Tayyip Bey, Günay'a göre mahalle bekçisi dahi olamaz mı?!.
Hokus pokus yaparsan bal gibi olur!..
Nitekim, önceki gün bunlar konuşulurken, yönetmelik bir gün içinde değişti ve adli takip yapanların amirlerine ve mülki idare amirlerine bilgi vermesi zorunluluğu dünkü Resmi Gazete'de yer aldı!
Güç belli!..
Ne yapmak istediği de belli!..
Siz bunları alt alta koyup okuduğunuzda bulmacayı çözmüş olacaksınız!..

* * * * *

Çok ilginç…
Halkbank Genel Müdürü, evindeki ayakkabı kutuları içinde bulunan milyon dolarların imam hatip okulu ve Makedonya'da Üniversite kurulması için yapılan bağış paraları olduğunu söylemiş!..
“İmam hatip” deyince akan sular durmaz mı?..
Durmadı, Genel Müdür tutuklandı!..
Bağış paralarını genel müdürü olduğu bankanın hesabında değil, ayakkabı kutuları içinde tutuyor!..
Ayakkabı kutuları Halkbank'tan daha mı yüksek faiz veriyor!..

* * * * *

Hırsızlar imparatoru!..
Ve hırsızı görmeden, hırsızları yakalayanların üzerine gidenler…
Kim bunlar?..
Bilmiyoruz!..
Ama bu iktidarın okyanus ötesindeki eski koalisyon ortağı biliyor ki sesleniyor:
“Allah onların evlerine ateşler salsın, yuvalarını yıksın”
“Amin” mi diyelim?!.

Kahraman oldular!..

Ön­ce­ki ge­ce­ki man­za­ra­ya ba­kın­ca du­rum baş­lık­ta­ki gi­biy­di!..
Tu­tuk­la­ma is­te­miy­le mah­ke­me­ye sevk edi­len Çev­re Ba­ka­nı'nın oğ­lu ser­best bı­ra­kı­lın­ca bü­yük te­za­hü­rat­la kar­şı­lan­dı, bir tek omuz­la­ra alın­ma­dı­ğı kal­dı!..
Ba­kan oğ­lu se­vinç­liy­di, gü­lü­yor­du…
Tu­tuk­la­ma is­te­miy­le mah­ke­me­ye sevk edi­len Fa­tih Be­le­di­ye Baş­ka­nı ser­best ka­lın­ca ami­go­la­rı et­ra­fı­nı sar­dı, slo­gan at­ma­ya baş­la­dı­lar!..
Sav­cı­lık­tan yurt dı­şı­na çı­kış ya­sa­ğı ge­ti­ri­len ve her haf­ta ka­ra­ko­la gi­dip im­za ver­mek şar­tıy­la ser­best bı­ra­kı­lan em­lak kra­lı Ali Ağa­oğ­lu için
yü­zü aş­kın ki­şi ad­li­ye önü­ne gel­miş, hat­ta olay çı­kar­mış­lar­dı, bü­yük za­fe­ri kut­lu­yor­lar­dı!..

* * * * *

Oy­sa…
Bun­la­rın hiç­bi­ri yar­gı­dan ya­ka­sı­nı kur­ta­ra­bil­miş de­ğil­di…
Sa­de­ce tu­tuk­suz yar­gı­la­na­cak­lar­dı…
Ama ön­ce­ki gün yan­daş­la­rı öy­le bir ha­va es­tir­di­ler ki, san­ki suç­suz bu­lun­muş­lar
“be­ra­at” et­miş­ler­di!..
An­cak ile­ri­de ne olur yi­ne de bel­li ol­maz!..
Da­va kaç yıl sü­rer, su­lan­dı­rı­lır mı, yok­sa ak­la­nır­lar mı bi­le­mem!..
Bu­ra­sı Tür­ki­ye abi­cim!..