Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Meğer kimlerin eline düşmüşüz!..

27 Kasım 2013 Yazarlar

Ders­ha­ne­ler kav­ga­sı bir ger­çe­ği çok açık bir şe­kil­de yi­ne or­ta­ya çı­kar­dı!..
Tür­ki­ye'nin ta­ri­kat­lar ve ce­ma­at­ler ida­re­sin­de ol­du­ğu ger­çe­ği­ni!..
Biz bu­nu za­ten az çok bi­li­yor­duk da, ders­ha­ne­ler kav­ga­sı bu­nu tam ola­rak açık­lı­ğa ka­vuş­tur­du!..
Ba­kı­nız, dün­ya­ya mey­dan oku­yan, par­ma­ğı­nı sal­la­dı mı ül­ke­le­ri tit­re­ten, Su­ri­ye'de
Esa­d'­ın, Mı­sı­r'­da dar­be yö­ne­ti­mi­nin uy­ku­la­rı­nı ka­çır­tan kü­re­sel li­der Tay­yip Bey, Fet­hul­lah­çı­lar­dan vaz­ge­çe­mi­yor!..
Hat­ta, “şa­mar ye­di­k”, “Ne is­te­di­ler­se ver­di­k” di­ye ne­re­dey­se ağ­la­dı, ağ­la­ya­cak!..

* * *

Tür­ki­ye bö­lü­şül­müş!..
Mil­let­ve­kil­lik­le­ri, be­le­di­ye baş­kan­lık­la­rı, be­le­di­ye mec­lis üye­lik­le­ri…
Ba­kan­lık­lar, dai­re baş­kan­lık­la­rı, ge­nel mü­dür­lük­ler…
Po­lis, yar­gı, üni­ver­si­te­ler söz­de ba­ğım­sız ku­rul­lar…
Dev­let ida­re­sin­de ne var­sa!..
AK­P'­li İs­lam­cı­lar, on­la­rın için­de­ki ve dı­şın­da­ki Fet­hul­lah­çı­lar, Adı­ya­man Men­zil, Er­zu­rum bil­mem ka­çın­cı ho­ca, Fa­tih ce­ma­at­le­ri!..
Bun­la­rı, Van, Si­irt, Bit­lis, Ela­zığ, Er­zin­can, Trab­zon, Ri­ze ve di­ğer şe­hir­ler ola­rak yurt sat­hı­na ya­ya­bi­lir­si­niz!..
İs­tan­bu­l'­da ise, ne­re­dey­se her ma­hal­le­de bir ta­ri­kat, bir ce­ma­at…

* * *

AKP bun­lar­la koa­lis­yon ya­pa­rak ik­ti­da­ra gel­di!..
Ama bun­la­rın en te­pe­sin­de en güç­lü­sü, ha­ki­mi­yet ala­nı en ge­niş ola­nı Fet­hul­lah­çı­lar!..
Tay­yip Bey gi­bi ka­rak­te­ri­ni ya­kın­dan bil­di­ği­miz in­san bir tek Fet­hul­lah­çı­lar kar­şı­sın­da uy­sal!..
An­cak, bun­la­rın ken­di­si­ni aş­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı gö­rün­ce alar­ma geç­ti ve ders­ha­ne­ler üze­rin­den ter­bi­ye et­me­ye ka­rar ver­di!..
Ama ol­ma­dı, kar­şı­sın­da­ki­ler çe­tin ce­viz­di, Fet­hul­lah­çı­lar­da tü­ken­mez bir ser­vet ve med­ya gü­cü var­dı!..
Fet­hul­lah med­ya­sı ta­ar­ru­za ge­çip “şa­mar at­ma­ya­” baş­la­yın­ca eği­lip bü­kül­me­ye baş­la­dı­lar!..

* * *

Ne­re­de kal­dı Tay­yi­p'­in “O­mur­ga­lı ola­cak­sın, her rüz­ga­rın önün­de yap­rak gi­bi tit­re­me­ye­cek­si­n” ba­ğır­ma­la­rı?..
Şim­di “Ne is­te­di­ler de ver­me­di­k” di­ye ne­re­dey­se ağ­la­ya­cak!..
De­mek Fet­hul­lah­çı­lar bu ik­ti­dar­dan her is­te­dik­le­ri­ni al­mış­lar!..
Tür­ki­ye'de me­mur­lar, emek­li­ler, iş­çi­ler, çift­çi­ler, öğ­ret­men­ler, dok­tor­lar, ye­şi­le sa­hip çı­kan genç­ler hak­la­rı­nı ala­bil­mek için so­ka­ğa çık­tık­la­rın­da bi­ber ga­zı, taz­yik­li su, cop yer­ken, Fet­hul­lah­çı­la­rın bir de­di­ği iki edil­me­miş, ne is­ti­yor­lar­sa ve­ril­miş!..
Tür­ki­ye al gü­lüm ver gü­lüm­le ida­re edil­miş!..
Kim bi­lir ne­ler is­ten­di, ne­ler ve­ril­di ve ne uğ­ru­na ve­ril­di?..
El­bet­te ka­ra kaş­la­rı ka­ra göz­le­ri için de­ğil, kar­şı­lık­lı çı­kar iliş­ki­siy­le!..

* * *

Tay­yip, si­ya­set pi­ya­sa­sı­na açık yü­rek­li, mert, kor­ku­suz, inanç­lı bir in­san ola­rak sü­rül­dü!..
Ger­çek­ten öy­ley­se açık­la­sın!..
Fet­hul­lah­çı­lar şim­di­ye ka­dar ne­ler is­te­di; is­tek­le­ri­nin hep­si­ni kar­şı­la­dı­ğı­na gö­re ne­ler ver­di?..
Ama açık­la­ya­maz!..
Çün­kü açık­la­dı­ğı an, her iki ta­raf için de kı­ya­met gü­nü­dür!..

Bak şu ko­nu­şa­na!..

Tay­yip Bey dün­kü grup top­lan­tı­sın­da yi­ne ay­nı hi­ka­ye­le­ri an­lat­tı…
Ül­ke­yi na­sıl uçur­duk­la­rı­nı ve Tür­ki­ye'ye dün­ya­da ne ka­dar bü­yük iti­bar ka­zan­dır­dık­la­rı­nı!..
Ama bun­la­rın için­de iki­si çok önem­liy­di:
1- Türk Li­ra­sı'nın dün­ya­da­ki de­ğe­ri
2- Türk pa­sa­por­tu­nun dün­ya­da gör­dü­ğü say­gı
Onu din­ler­ken, bir an için baş­ka bir ül­ke­de ya­şa­dı­ğı­mı san­dım…
İs­viç­re, İn­gil­te­re, Ja­pon­ya gi­bi!..
Ve dü­şün­düm, söy­le­dik­le­ri doğ­ruy­du da biz mi bil­mi­yor­duk?..

* * *

Tay­yip Bey, Türk pa­ra­sı­nın ne ka­dar de­ğer­li ol­du­ğu­nu tam da si­mi­din 1.40 li­ra ol­du­ğu gün söy­le­di!..
Li­ra­dan 6 sı­fır atıl­dı­ğın­da ik­ti­da­rın çok bil­miş­le­riy­le yan­daş med­ya ar­tık 1 li­ra­nın 1 do­lar ola­ca­ğı­nı ağız­la­rı ku­lak­la­rı­na va­ra­rak an­la­tı­yor­lar­dı, bu­gün 1 do­lar 2 li­ra!..
De­ğe­ri gi­de­rek de dü­şü­yor!..
Türk pa­sa­por­tu­na gös­te­ri­len say­gı ise, vi­ze kuy­ruk­la­rı!..
Da­ha dün­kü Hır­va­tis­tan bi­le Tür­ki­ye'ye vi­ze koy­du!..
AB ül­ke­le­ri, ABD, İn­gil­te­re ve di­ğer­le­ri vi­ze­yi ya in­le­te in­le­te yük­sek üc­ret­ler kar­şı­lı­ğı ve­ri­yor ve­ya se­bep gös­ter­me­den red­de­di­yor, in­san­la­rı­mız kü­çük dü­şü­rü­lü­yor, aşa­ğı­la­nı­yor!..
Türk pa­sa­por­tu ya­ban­cı el­çi­lik­le­rin ka­pı­sın­dan dö­ner­ken, Tay­yip Bey de ba­şa­rı ma­sal­la­rı an­la­tı­yor!..
Bu ka­da­rı­nı da ya­pa­ca­ğı val­la hiç ak­lı­mı­za gel­mez­di!..

YAZARIN TÜM YAZILARI