Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Nankör PKK adam topluyor!..

25 Temmuz 2013

İk­ti­dar açı­lıp sa­çı­lı­yor, te­rör ör­gü­tü­nün kar­şı­sın­da diz­le­ri­nin ba­ğı çö­zü­lü­yor!..
İm­ra­lı'dan ka­til Apo ne ta­li­mat ve­rir­se ka­bul!..
“A­man hır gür çık­ma­sın, se­çim­ler bi­zim par­ti için teh­li­ke­ye gir­me­sin!..”
Mi­na­re­ye uy­dur­duk­la­rı kı­lıf da şöy­le:
“A­kan kan dur­sun, ül­ke­nin ener­ji­si te­rör için har­can­ma­sın, ana­lar ağ­la­ma­sı­n”
Te­rör kar­şı­sın­da çö­zül­müş­sün, dev­let onu­ru­nu iki pa­ra­lık et­miş­sin, zil tak­mış oy­nu­yor­sun!..
Pe­ki gü­zel kar­de­şim, “Sen bu­nu te­rör bit­sin, akan kan dur­su­n” di­ye ya­pı­yor­san, kar­şı ta­raf ne­den hâ­lâ adam top­lu­yor?..

* * *

Si­irt Va­li­si Ah­met Ay­dın açık­lı­yor:
“Çö­züm sü­re­ciy­le bir­lik­te ör­gü­te ka­tı­lım­da çok cid­di ar­tış var… Sa­de­ce Si­ir­t'­te 2 bin 500 ka­dar gen­cin da­ğa çık­tı­ğı söy­le­ni­yor. PKK sa­mi­miy­se ni­ye adam top­lu­yor?”
Çö­zül­me sü­re­ci, PKK için te­rö­rist top­la­ma fa­ali­ye­ti ol­du!..
Kan­lı te­rör ör­gü­tü da­ha ra­hat adam top­lu­yor!..
Sa­de­ce Si­ir­t'­te 2 bin 500 ki­şi da­ğa çık­mış!..
Bun­lar her­hal­de pik­nik yap­ma­ya git­me­di­ler…
Ba­zı yan­daş med­ya­nın “Ba­rış gel­di, dağ­lar­da ha­lay baş­la­dı­” gi­bi ya­lak ha­ber­ler yap­ma­sı­na ben­ze­mi­yor…

* * *

Si­irt Va­li­si so­ru­yor:
“PKK sa­mi­miy­se ni­ye adam top­lu­yor?”
Bu çok ye­rin­de so­ru­yu Mİ­T'­in ba­şın­da­ki şa­hıs, İm­ra­lı zi­ya­re­tin­de kız­dır­ma­dan ne­za­ket çer­çe­ve­sin­de bü­yük dev­let ada­mı Apo'­dan öğ­ren­me­ye ça­lış­sın!..
Bu­nun ce­va­bı­nı as­lın­da her­kes bi­li­yor!..
PKK, si­lah­lı gü­cü­nü da­ğıt­ma ni­ye­tin­de de­ğil…
Gü­cü­nü si­lah­tan alı­yor ve da­ha da güç­len­me pe­şin­de…
Za­man ka­za­nı­yor ve bu be­ce­rik­siz, aciz, kor­kak ik­ti­da­rı par­ma­ğı­nın ucun­da oy­na­tı­yor!..
Tay­yip de her­hal­de şa­şı­rı­yor­dur, “PKK ne­den adam top­lu­yo­r” di­ye…
Öy­le ya, bun­ca de­mok­ra­tik re­form­la­ra (!), bun­ca kı­yak­la­ra rağ­men!..

* * *

Val­la Tay­yip hak­lı!..
Şu PKK'­ya yap­ma­dı­ğı kı­yak kal­ma­dı!..
Apo dev­let ada­mı dü­ze­yi­ne ge­ti­ril­di, İm­ra­lı'ya sü­rek­li zi­ya­ret­ler baş­la­dı, bir de­di­ği iki edil­mi­yor!..
He­rif­ler omuz­la­rın­da Ka­laş­ni­kof­lar, bel­le­rin­de el bom­ba­la­rıy­la dağ­dan ini­yor­lar, te­rö­rist ce­na­ze­si­ne ka­tı­lıp te­rö­rist­ler için “şe­hit­li­k” açı­lı­şı ya­pı­yor­lar, asa­yiş bir­lik­le­ri ku­ru­yor­lar, dev­le­tin gü­ven­lik güç­le­ri sır­tı­nı dö­nü­yor!..
Ama bu PKK nan­kör!..
İk­ti­da­ra ka­zık at­mak için fır­sat kol­lu­yor­lar!..
Çok ayıp edi­yor­lar!..

* * *

Sev­gi­li okur­lar;
Sa­de­ce Si­ir­t'­ten 2 bin 500 ki­şi da­ğa çı­kı­yor­sa, Bin­göl, Hak­ka­ri, Tun­ce­li, Di­yar­ba­kır, Bat­man, Şır­nak gi­bi il­ler­den aca­ba da­ha kaç bin ki­şi PKK'­ya ka­tıl­dı?..
Tay­yip, PKK'­yı bı­rak­tı ten­ce­re-ta­va pe­şin­de ko­şu­yor, Ge­zi ey­lem­ci­si genç­le­re her gün ha­ka­ret edi­yor!..
Ama PKK'­ya bir tür­lü ya­ra­na­ma­dı, ak­si­ne Kan­di­l'­den gün aşı­rı teh­dit al­ma­ya baş­la­dı!..
Biz bu­nu onu­ru­mu­za ye­di­re­mi­yo­ruz, acep bü­yük Us­ta ne dü­şü­nü­yor bu hu­sus­ta?!.

Yeni bir talan kapısı!..

Ka­la­mış ve Fe­ner­bah­çe de el­den gi­di­yor!..
Ye­ni pro­je­ye gö­re, Kur­ba­ğa­lı­de­re ağ­zın­da­ki Fe­ner­bah­çe Ku­lü­bü te­sis­le­rin­den iti­ba­ren bü­tün Ka­la­mış Sa­hi­li, Fe­ner­bah­çe Bur­nu ve Fe­ner­bah­çe Ko­yu özel­leş­ti­ri­li­yor…
Ka­la­mış Par­kı, Ka­la­mış Ma­ri­na, Ka­la­mış Yel­ken ve İs­tan­bul Yel­ken ku­lüp­le­ri ile Fe­ner­bah­çe, Ga­la­ta­sa­ray te­sis­le­ri, Ka­dı­köy Be­le­di­ye­si te­sis­le­ri (Es­ki Fe­ner­bah­çe Pla­jı), Dev­let De­mir­yol­la­rı Kam­pı ve Fe­ner­bah­çe Or­du­evi siz­le­re ömür!..
Bu gü­ze­lim yer­ler de peş­ke­şe kur­ban gi­de­cek!..

* * *

Ha­liç Yat Li­ma­nı, otel­ler ve ca­mi (?) pro­je­si­nin iha­le­si­ni Tay­yi­p'­in ar­ka­da­şı Ri­xos Fet­tah al­dı!..
Al­lah Fet­ta­h'­a, “Yü­rü ya ku­lu­m” de­di, Fet­tah yü­rü­yor!..
AKP dev­rin­de ge­li­şi­yor, bü­yü­yor, ye­ni şir­ket­ler ku­ru­yor, zen­gin­le­şi­yor ve Tay­yip abi­si­ne la­yık ol­ma­ya ça­lı­şı­yor!..
Şim­di Ka­la­mış-Fe­ner­bah­çe pro­je­si var!..
Bal­lı mı bal­lı!..
Her ku­la na­sip ol­maz!..
Ha­di Fet­tah ora­yı da kap, Tay­yip abi­ne gös­ter ken­di­ni!..