Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Paketten PKK ile türban çıktı!..

Tak­ke düş­tü kel gö­rün­dü!..

Haf­ta­lar­dır “Çok şa­şı­ra­cak­sı­nı­z”, “Sür­priz­ler­le do­lu­”, “De­mok­ra­si­nin en kra­lı­” di­ye şi­şi­ri­len pa­ke­ti Tay­yip dün ni­ha­yet aç­tı ve için­den PKK ile tür­ban çık­tı!..
Tay­yip de far­kın­da!..
O se­bep­le de “Bu pa­ke­te ‘dağ fa­re do­ğur­du' di­ye­cek­ler çı­ka­cak­tı­r” di­ye­rek, ko­nuş­ma­sı­na sa­vun­may­la baş­la­mak zo­run­da kal­dı!..
Ay­rı­ca, “Bu pa­ke­tin mü­za­ke­re­ler­le, pa­zar­lık­lar­la ya­pıl­ma­dı­ğın­da­n”, “A­kan ka­nın dur­ma­sı, göz­yaş­la­rı­nın din­me­sin­de­n” söz ede­rek de, da­ha en baş­tan pa­ke­tin han­gi bas­kı­lar­la ve ne amaç­la ha­zır­lan­dı­ğı­nı iti­raf et­miş ol­du!..

* * *

Tay­yip 45 da­ki­ka nu­tuk at­tı, bü­yük de­mok­ra­tik pa­ke­ti 20 da­ki­ka­da açık­la­dı!..
Özet­ler­sek PKK ve Kürt­çü­ler için pa­ket­ten şun­lar çık­tı:
1- Özel okul­lar­da Kürt­çe eği­tim ser­best ola­cak.
2- Köy isim­le­ri Kürt­çe ola­cak.
3- X, W, Q harf­le­ri kul­la­nı­la­bi­le­cek al­fa­be­ye gi­re­cek.
4- Se­çim­ler­de Kürt­çe pro­pa­gan­da ya­pı­la­bi­le­cek.
5- Kürt­çü par­ti­nin fii­len uy­gu­la­dı­ğı eş ge­nel baş­kan­lık ya­sal ha­le ge­le­cek.
6- “Tür­küm doğ­ru­yum ça­lış­ka­nı­m” di­ye baş­la­yan, “var­lı­ğım Türk var­lı­ğı­na ar­ma­ğan ol­su­n” di­ye bi­ten an­dı­mız okul­lar­dan kal­dı­rı­la­cak. Çün­kü Türk­lük Kürt­çü­le­re de, din­ci­le­re de ba­tı­yor!..

* * *

Tür­ban­cı­lar için de pa­ket­ten şun­lar çık­tı:
1- Dev­let da­ire­le­rin­de kı­lık kı­ya­fet ser­best ola­cak, dev­let me­mur­la­rı te­set­tü­re gi­re­bi­le­cek, tür­ban ta­ka­bi­le­cek. Bu du­rum­da er­kek­ler sa­rık, ka­vuk, fes, tak­ke ta­ka­bi­le­cek, cüb­be, şal­var gi­ye­bi­le­cek.
2- Di­ni iba­det ve ayin­ler ser­best ola­cak, di­ni inan­cın ye­ri­ne ge­tir­me fas­lın­dan ta­ri­kat­çı­la­rın, cin­ci, üfü­rük­çü ho­ca­la­rın önü açı­la­cak.
3- Yar­dım top­la­ma kı­sıt­la­ma­sı kal­dı­rı­la­cak, ye­ni ye­ni De­niz Fe­ner­le­ri­nin, ta­ri­kat­çı ce­ma­at­çi gu­rup­la­rın inanç­lı in­san­la­rı sö­ğüş­le­me­si­ne ola­nak ta­nı­na­cak.
Ge­ri­si fa­sa fi­so…
Se­çim sis­te­min­de ba­raj ya yüz­de 10'da ka­la­cak­mış, ya yüz­de 5'e in­di­ri­lip da­ral­tıl­mış böl­ge ve­ya ba­raj ta­ma­men kal­dı­rı­la­rak dar böl­ge ola­cak­mış…
Bu­na tar­tı­şı­lıp ka­rar ve­ri­le­cek­miş… Ya­ni tar­tı­şı­la­cak, so­nuç­ta AK­P'­nin is­te­di­ği ola­cak, dar ve­ya da­ral­tıl­mış böl­ge­de ik­ti­dar is­te­di­ği gi­bi oy­na­ya­cak!..

* * *

Sev­gi­li okur­lar, şim­di si­ze so­ru­yo­rum:
Bu ka­dar şi­şi­ri­len de­mok­ra­tik­leş­me na­ne­sin­de, so­kak­ta­ki sı­ra­dan va­tan­da­şı il­gi­len­di­ren bir tek mad­de ve­ya kı­rın­tı var mı?..
Tür­ki­ye'nin de­mok­ra­tik­leş­me­si yo­lun­da “Oh şim­di ol­du­” di­ye­bi­le­ce­ği­niz bir mad­de gör­dü­nüz mü?..
Yok!..
Çün­kü, Tay­yip ve adam­la­rı­nın yap­tı­ğı pa­ket in­sa­na de­ğil, bir bö­lü­mü te­rör ör­gü­tü­nün si­lah zo­ruy­la da­yat­tı­ğı ba­zı is­tek­le­re; bir bö­lü­mü de din sö­mü­rü­cü­le­ri­ne yö­ne­lik!..

* * *

Tay­yi­p'­in bu pa­ke­ti de PKK ve Kürt­çü­le­ri ke­sin­lik­le tat­min et­me­ye­cek­tir!..
Çün­kü on­lar da­ha faz­la­sı­nı is­ti­yor­lar ve ne ver­sen da­ha da faz­la­sı­nı is­te­ye­cek­ler­dir!..
Te­rör­le mü­ca­de­le ye­ri­ne tes­lim bay­ra­ğı­nı çe­kip çö­zül­me sü­re­ci­ne gi­rer­sen, te­rör ör­güt­le­ri se­nin gırt­la­ğı­nı sık­ma­ya de­vam eder­ler!..
O yüz­den de Tay­yip, bu pa­ket­le­rin de­va­mı­nın ge­le­ce­ği­ni söy­le­ye­rek te­rör ey­lem­le­ri­ni se­çim­le­re ka­dar ön­le­me­ye ça­lı­şı­yor!..

* * *

De­mok­ra­si­yi tram­vay ola­rak gö­ren, ama­ca ula­şın­ca ya­ni se­çi­mi ka­za­nın­ca tram­vay­dan ini­le­ce­ği­ni söy­le­yen bi­ri de­mok­rat ola­bi­lir mi?..
Dün­kü ba­sın top­lan­tı­sı­na yan­daş ol­ma­dı­ğı için SÖZ­CÜ'yü ve ba­zı mu­ha­lif ga­ze­te­le­ri al­ma­ya­rak ay­rım­cı­lık ya­pan bi­ri ül­ke­ye de­mok­ra­si ge­ti­re­bi­lir mi?..
Ge­zi ey­lem­ci­le­ri­ne “ça­pul­cu­”, ye­şi­lin tah­ri­bi­ne en­gel ol­mak is­te­yen üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­ne “Or­ma­na gi­di­n” di­yen bi­ri de­mok­ra­si­den söz ede­bi­lir mi?..
Şim­di se­çim­le­re ka­dar yi­ne tram­va­ya bin­di, “de­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­ti­” di­ye hi­ka­ye an­la­tı­yor!..
Ül­ke­yi ku­tup­laş­tı­ran, da­yat­ma­cı, ce­be­rut bir an­la­yış ül­ke­ye ne de­mok­ra­si ge­ti­re­bi­lir, ne de öz­gür­lük!..
Bu top­lum ma­sal din­le­mek­ten bık­tı ar­tık!..