Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Tayyip’in son çaresi, Barzani!..

15 Kasım 2013 Yazarlar

De­ni­ze düş­tü, Bar­za­ni'ye sa­rıl­dı!..
Bir de Şi­van Per­ver ile İb­ra­him Tat­lı­ses var!..
Üçü­ne bir­den tu­tu­nup Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu'da oy­la­rı si­lip sü­pü­re­cek, Kürt­çü par­ti­yi de çı­rak çı­kar­ta­cak!..
Tay­yip Bey bu!..
On­da se­çim tak­ti­ği ve stra­te­ji­si bit­mez!..
“Bar­za­ni­” idi, şim­di “Me­sut Be­y” ol­du…
Gi­de­rek ya­kın­la­şı­yor…
Son aşa­ma­da Bar­za­ni, “Kar­de­şim Me­su­t” ola­cak!..
Di­yar­ba­kı­r'­da ağır­la­yıp Kan­dil ve İm­ra­lı'yı çat­la­ta­cak!..
Ama ba­şı yi­ne be­la­da!..
Zi­ra PKK'­nın Su­ri­ye ko­lu PYD sı­nı­rı­mız­da “ö­zerk­li­k” ilan et­ti!..

* * *

As­lın­da Tay­yip Be­y'­in de­ğil, kar­ga kı­la­vuz­lar yü­zün­den Tür­ki­ye'nin ba­şı be­la­da!..
Tay­yi­p'­in Ha­ri­ci­ye Na­zı­rı Ah­met, “PYD bi­zi kan­dır­dı­” di­yor!..
Kan­ma­say­dı­nız!..
PYD'­nin ba­şı­nı İs­tan­bu­l'­da ağır­la­dı­lar ka­fa­ya al­dık­la­rı­nı san­dı­lar, he­rif git­ti özerk­lik ilan edip bi­zim kom­şu­muz ol­du!..
Ah­me­t'­e so­ra­lım: “Ha­ni ol­du­bit­ti­ye izin ver­mez­di­niz?”
İş­te, ol­du ve bit­ti!..
Kan­dil de mut­lu, Apo da!..

* * *

Tay­yi­p'­in ayak­la­rı yer­den ke­sil­miş, uçu­yor:
“Di­yar­ba­kı­r'­da ta­ri­hi bir gün ya­şa­na­cak… İs­te­dik ki çö­zü­me yö­ne­lik bir taç­lan­dır­ma ol­sun. İb­ra­him Tat­lı­ses ve Şi­van Per­ver gi­bi iki dos­tu bir ara­ya ge­ti­re­ce­ğiz… Dü­et ya­pa­cak­lar. İb­ra­him Bey bü­yük bir fe­la­ket­ten son­ra ilk de­fa sa­na­tı­nı ic­ra ede­cek. Me­sut Bey ile Di­yar­ba­kı­r'­da gö­rüş­me­miz ola­cak. Et­kin­lik­ler­de be­ra­ber ola­ca­ğız.”
İb­ra­him Tat­lı­ses açık­la­ma yap­tı:
“Dü­et için eşit­lik yok. Du­ru­mum iti­ba­riy­le şar­kı söy­le­me­yi dü­şün­mü­yo­ru­m”
Ama bel­li ol­maz, Tay­yip emir ve­rir, söy­le­tir!..

* * *

Tay­yip “çö­zül­me­” sü­re­ci­ni taç­lan­dı­ra­cak­la­rı­nı söy­ler­ken, Kürt­çü par­ti ve­ki­li Ha­sip Kap­lan, bu nu­ma­ra­yı ye­me­dik­le­ri­ni açık­lı­yor:
“Bar­za­ni, Ulu­de­re'de in­san­lar kat­le­dil­dik­ten son­ra ta­zi­ye­ye gel­me­di ama hü­kü­me­tin dü­ğü­nü­ne ge­le­cek. Bar­za­ni'nin se­çim ön­ce­si gel­me­si böl­me­ye da­ya­lı gi­bi gö­rü­nü­yo­r”
Kürt­çü par­ti­nin Baş­ka­nı Se­la­hat­tin de Bar­za­ni'nin ge­li­şi­nin se­çim­le için ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor!..
Böy­le­ce çö­zül­me sü­re­ci­ni nam­lu­nun ucuy­la da­ya­tan­lar taç­lan­dır­ma ma­sa­lı­nı yut­ma­dık­la­rı­nı Tay­yip Be­y'­in yü­zü­ne vu­ru­yor­lar!..

* * *

“Çö­zül­me sü­re­ci­” baş­lan­gı­cın­dan be­ri bir oyun­du!..
Se­çi­me yö­ne­lik bir oyun!..
“Şe­hit­ler gel­me­sin, ana­lar ağ­la­ma­sın, biz de oy­la­rı gö­tü­re­li­m”
Bu oyun da ayak­la­rı­na do­laş­tı!..
Tay­yip, Bar­za­ni'yi Di­yar­ba­kı­r'­a ge­tir­tip ağır­la­ya­cak, Tat­lı­ses-Per­ver düe­tiy­le böl­ge hal­kı­nın oy­la­rı­nı ka­pa­cak!..
Bu­na kar­ga­lar bi­le gü­ler!..

* * *

Es­ki­den Si­lo­pi kay­ma­ka­mı ve­ya bir Al­bay, bir Bin­ba­şı ile gö­rü­şe­bi­len, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Pa­sa­por­tuy­la Ira­k'­tan çı­ka­bi­len aşi­ret li­de­ri şim­di Tür­ki­ye Baş­ba­ka­nı ta­ra­fın­dan ağır­la­nı­yor, baş ta­cı ya­pı­lı­yor!..
Bu ik­ti­dar yü­zün­den dü­ze­yin ne­re­le­re ka­dar in­di­ği­ni, si­ya­se­tin in­san­la­ra ne­ler yap­tı­ra­bil­di­ği­ni gö­rü­yor mu­su­nuz?!.
De­ni­ze düş­tü­ler, aşi­ret li­de­ri­ne sa­rıl­dı­lar!..

Do­ğan abi­yi de kay­bet­tik!..

Ha­san abi (Pu­lur) sık­ça ya­zar:
“O in­san­lar be­yaz at­la­ra bin­di­ler, git­ti­le­r”
On­lar­dan bi­ri da­ha be­yaz atı­na bi­nip git­ti!..
Sev­gi­li Do­ğan abi­mi­zi de (Ko­loğ­lu) kay­bet­tik…
Ha­be­ri duy­du­ğum za­man içim cız et­ti, yıl­lar ön­ce­si­ne git­tim…
Do­ğan abi­nin ef­sa­ne­leş­ti­ği gün­le­re uzan­dım…
Bü­yük spor ada­mı, coş­ku­lu ga­ze­te­ci, (es­ki) Ak­şam Ga­ze­te­si'nin Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni ve Hür­ri­ye­t'­te­ki yıl­la­rı­mız…

* * *

Sır­tı­mı­zı sı­vaz­la­yan, mes­lek­te­ki ba­şa­rı­la­rı­mı­zı övüp bi­zi yü­rek­len­di­ren, teş­vik eden, sü­rek­li gü­lüm­se­yen yü­züy­le bi­ze abi­lik ya­pan sı­ca­cık bir adam…
Hür­ri­ye­t'­te yıl­lar­ca be­ra­ber ça­lış­tık; mes­lek dı­şı ha­ya­tı­mı­zı da bü­yük bir dost­luk­la ge­çir­dik…
En son Hür­ri­ye­t'­in Los An­ge­les tem­sil­ci­si Ga­la­ta­sa­ray­lı Saf­ter Yıl­maz, Ga­la­ta­sa­ray­lı Do­ğan Ko­loğ­lu ve en kü­çü­ğü ben Fe­ner­bah­çe­li Meh­met, Ga­la­ta­sa­ra­y'­ın Fe­ner­bah­çe Bur­nu'n­da­ki te­sis­le­rin­de ye­di­ği­miz ye­mek­te bol kah­ka­ha­lı bir soh­bet­tey­dik…
Ba­bı­ali'­den yıl­dız­lar bi­rer bi­rer ka­yıp gi­di­yor…
Hü­zün yi­ne ka­pı­mı­zı çal­dı…
Do­ğan abi­mi­zi de bu­gün son­suz­lu­ğa uğur­la­ya­ca­ğız…

YAZARIN TÜM YAZILARI