Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Tayyip’te kredisi tükenmeyen adam!..

14 Kasım 2013

Bin­gö­l'­de şu ol­muş, Kırk­la­re­li'n­de bu ol­muş, Ay­dı­n'­da bil­mem ne ve so­nun­da Ada­na'da “Ga­va­t” de­miş!..
Bun­la­rın hep­si­ni ge­çi­niz!..
Hak­kın­da bir sü­rü id­di­a var­mış, AK­P'­li ve­ki­li bi­le din­let­miş, ve­kil şi­ka­yet­çi ol­muş, fa­lan fi­lan!..
Tay­yip Bey ne di­yor?..
“Biz va­li­mi­zi ye­dirt­me­yi­z”
Va­li­yi eleş­ti­ren­le­ri yam­yam yap­tı!..
Tay­yip Be­y'­in “Ye­dirt­me­yi­z” res­ti­nin al­tın­da sak­lı olan, za­ma­nın­da Va­li Hü­se­yin Av­ni Co­ş'­a söy­le­di­ği şu söz­dür:
“Se­nin An­ka­ra'da­ki kre­din tü­ken­me­z.”

* * *

İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler, “Va­li­nin sö­zü şık ol­ma­dı­.” di­yor!..
Va­li va­tan­da­şa küf­re­di­yor, Ba­kan Bey şık­lı­ğı­nı tah­lil edi­yor!..
Di­ğer yan­dan Tay­yip Be­y'­in par­ti­de­ki mu­avi­ni HAS Par­ti'den trans­fer Nu­man Kur­tul­muş ağır (!) ko­nu­şu­yor:
“Va­li, Tür­ki­ye'yi ren­ci­de et­miş­ti­r.”
Hep­si fa­sa fi­so!..
O Va­li kre­di­si tü­ken­me­yen adam!..

* * *

Ne yap­mış­tır da kre­di­si tü­ken­mez?..
Tay­yip Bey İs­tan­bul Be­le­di­ye Baş­ka­nıy­ken yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sın­da onu ak­la­yan Mül­ki­ye Baş­mü­fet­ti­şi ol­ma­sı yet­mez mi?..
Tay­yip Bey bu­nu unu­tur mu?..
Tay­yip Bey kre­di­yi aç­mış, o da bol bol kul­la­nıp co­şu­yor!..
Ay­dı­n'­da CHP'­li ve­kil­ler­le kav­ga et­ti, Ada­na'da Be­le­di­ye Baş­kan­ve­ki­liy­le tar­tış­tı, her git­ti­ği yer­de bir olay…
Oh ol­sun, iyi yap­tı!..
So­nun­da da Ada­na'da va­tan­da­şa “ga­va­t” de­di…
Ol­sun, kre­di­si de­vam edi­yor!..

* * *

Ada­na'da ge­nel­lik­le kü­für bol­dur…
Ama “ga­va­t” ve­ya ay­nı an­lam­da “düm­bü­k” la­fı ci­na­yet se­be­bi­dir!..
Bu­nu Ada­na'da kim­se kal­dı­ra­maz!..
“Ka­rı­sı­nı sa­tan ada­m”
Bu sö­zü kim kal­dı­ra­bi­lir?..
Ama Baş­ba­kan “va­li­si­ni­” ye­dirt­mez!..
Za­ten çok da önem­li de­ğil…
Tay­yip Bey ar­go­yu se­ver…
Ge­zi ey­lem­ci­le­ri­ne “ça­pul­cu­”, Al­man­ya'da der­di­ni an­lat­mak is­te­yen va­tan­daş için “Ge­ti­rin şu sah­te­ka­rı­” di­yen o de­ğil mi­dir?..
Ya çift­çi­ye “Ar­tist­lik yap­ma la­n”, “A­na­nı da al gi­t” di­yen kim?..
“Ça­pul­cu­” de­di­ği genç­le­re gö­rül­me­miş bir şid­det kul­la­nan po­lis­ler için de “Po­li­si­mi­zi ye­dirt­me­m” de­me­di mi?..
Kos­ko­ca va­li­yi de bir “ga­va­t” ke­li­me­si için el­bet­te ye­dirt­mez!..

* * *

Bu tip laf­la­rın on­da bi­ri­ni söy­le­yen­ler için “E­dep yahu­” di­ye aya­ğa kal­kan AK­P'­li ve­kil­ler, ik­ti­dar yağ­cı­la­rı, med­ya­da­ki ya­la­ka­la­rı­na ba­kı­nız!..
Hep­si sus­pus ol­du!..
Ne­den?..
Çün­kü Us­ta'nın o va­li­ye aç­tı­ğı kre­di tü­ken­mi­yor!..
Üs­te­lik fai­zi de yok!..

Arın­ç'­a bir dar­be da­ha!..

Tay­yip Bey, kız er­kek öğ­ren­ci­le­rin ay­nı ev­ler­de ba­rın­ma­la­rıy­la mü­ca­de­le ko­nu­sun­da aç­ma­za dü­şür­dü­ğü yar­dım­cı­sı Bü­lent Arın­ç'­a bir da­ha vur­du!..
Çün­kü ıs­rar­cı:
“Hal­kın çir­kin, kö­tü gör­dü­ğüy­le mü­ca­de­le ede­ce­ği­z”
Son­ra la­fı “o­mur­ga­lı­” ol­ma­ya ge­tir­di:
“Si­ya­si par­ti ola­rak ül­ke­nin so­run­la­rı hak­kın­da gö­rüş bil­di­rir, ta­ra­fı­mı­zı bel­li ede­riz. Efen­dim ‘ben ta­raf de­ği­li­m', bu oyun­la­ra gel­me­yin bi­ta­raf olan ber­ta­raf olur. Omur­ga­lı ola­cak­sın omur­ga­lı. Rüz­gar önün­de yap­rak gi­bi sal­la­nan­dan bir şey ol­ma­z.”

* * *

Bu laf­lar ki­me?..
Bü­lent Arın­ç'­a mı?..
Hal­kın (han­gi hal­kın?) kö­tü gör­dü­ğüy­le po­lis gü­cü­nü kul­la­na­rak mü­ca­de­le ede­cek ve de­mok­ra­si­yi ra­fa kal­dır­dı­ğı için omur­ga­lı ola­cak!..
Bu­na kar­şı çık­mak, hu­ku­ku, de­mok­ra­si­yi, hak ve öz­gür­lük­le­ri sa­vun­mak ise omur­ga­sız­lık!..
Bu du­rum­da Bü­lent Arınç ken­di­ni aca­ba han­gi ko­num­da gö­rü­yor?..
Ba­ka­lım bu­na da­ha ne ka­dar ta­ham­mül ede­bi­le­cek?..

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more