Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Tilki kümese müdür olmuş!..

24 Aralık 2013

Bir ge­ce­de ya­pı­lan yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ğiy­le ha­zır­lık so­ruş­tur­ma­sı­nın giz­li­li­ği or­ta­dan kal­dı­rıl­mış ol­du!..
Po­lis ve­ya jan­dar­ma­nın, sav­cı em­riy­le baş­la­ta­ca­ğı ope­ras­yon­la­rı amir­le­ri­ne, ko­mu­tan­la­rı­na, mül­ki ida­re amir­le­ri­ne (kay­ma­kam-va­li) bil­dir­me zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ril­me­siy­le yü­rüt­me­nin yar­gı­yı kon­trol al­tın­da tut­ma­sı­nın yo­lu açıl­dı!..
Yü­rüt­me Tay­yip Be­y'­in elin­de, ya­sa­ma Tay­yip Be­y'­in elin­de, şim­di yar­gı­yı da ele ge­çir­miş olu­yor!..
Ye­ni du­ru­ma gö­re po­lis, sav­cı­nın ta­li­ma­tıy­la il­çe kay­ma­ka­mı­na yö­ne­lik bir yol­suz­luk ope­ras­yo­nu ya­pa­cak­sa, kay­ma­ka­ma ön­ce­den ha­ber ve­re­cek!..
So­nuç­ta, Tay­yip Bey kur­da ku­zu­yu, ke­di­ye ci­ğe­ri ema­net edi­yor!..

* * *

Üze­rin­den yıl­lar geç­ti…
Es­ki Be­şik­taş Kay­ma­ka­mı'­nın ka­rı­sı bir res­to­ran ve­ya bir eğ­len­ce ye­ri sa­hi­bin­den rüş­vet alır­ken ya­ka­lan­mış­tı!..
Şi­ka­yet­çi, bir çay bah­çe­sin­de bu­luş­tu­ğu kay­ma­ka­mın ka­rı­sı­na ma­sa al­tın­dan nu­ma­ra­sı tes­pit edil­miş pa­ra­la­rı ve­rir­ken po­lis bas­kın yap­mış­tı…
Ye­ni du­ru­ma gö­re, böy­le bir ope­ras­yon ya­pı­la­cak­sa po­lis kay­ma­ka­ma gi­de­cek, “Sa­yın kay­ma­ka­mım biz pa­ra­la­rın nu­ma­ra­la­rı­nı al­dık, bu­gün öğ­le­den son­ra şi­ka­yet­çi ka­rı­nız­la bu­lu­şa­cak. Biz de pa­ra­la­rı alır­ken ka­rı­nı­zı ya­ka­la­ya­ca­ğı­z” di­ye­cek!..
Kay­ma­kam da, “A­fe­rin ev­la­dım bi­zim ha­nım tu­tuk­la­nır, ben de bi­raz ka­fa­mı din­le­ri­m” mi di­ye­cek?..

* * *

Kü­me­sin içi be­si­li ta­vuk kay­nı­yor, fa­kat sa­hip­siz­miş…
Kü­me­se mü­dür ara­ma­ya baş­la­mış­lar, til­ki de baş­vu­ran­lar ara­sı­na gir­miş…
Ta­lip olan­la­rın hep­si­ne bak­mış­lar, en gü­ve­ni­lir, en gö­zü açık ola­rak til­ki­yi se­çip mü­dür yap­ma­ya ka­rar ver­miş­ler, “Kaç pa­ra ma­aş is­ter­sin?” di­ye sor­muş­lar!..
Til­ki, “Val­la ben gül­mek­ten söy­le­ye­mi­yo­rum, siz tak­dir edi­n” de­miş!..
Bun­lar da til­ki­yi kü­me­se mü­dür ya­pı­yor­lar!..
Tom­bul ta­vuk­la­rı til­ki­ye ema­net edi­yor­lar!..

* * *

Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­la­rı sı­ra­sın­da ha­zır­lık tah­ki­ka­tı­nın giz­li­li­ği­nin ih­la­li­ni, TV'­ler­den can­lı ya­yın­la iz­le­yen yan­daş­lar se­vinç­le el­le­ri­ni ovuş­tu­rup “Tür­ki­ye ba­ğır­sak­la­rı­nı te­miz­li­yo­r” di­ye ha­va­la­ra zıp­lı­yor­lar­dı!..
Ge­nel mü­dü­re, ba­kan ço­cuk­la­rı­na, be­le­di­ye­ci­le­re yö­ne­lik ope­ras­yon ya­pı­lın­ca pla­ğın ter­si­ni koy­du­lar, “giz­li­lik ih­lal edil­di­”, “ma­su­mi­yet ka­ri­ne­si­” di­ye ağ­la­şı­yor­lar!..
Yüz­le­rin­den ri­ya akı­yor!..
Çif­te stan­dar­dın en re­zi­li­ni ya­pı­yor­lar!..

* * *

Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­sı “in­san avı­” ha­lin­de de­vam eder­ken, İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ay­kut Cen­giz En­gi­n'­in te­le­fon­la­rı­nın em­rin­de­ki sav­cı­lar ta­ra­fın­dan din­len­di­ği or­ta­ya çık­tı!..
Kim­se de “Hop de­di­k” de­me­di, bu­gün ağ­la­şan­lar nor­mal kar­şı­la­dı, kay­na­dı git­ti!..
Şim­di “Sav­cı­lar ope­ras­yo­nu ne­den Baş­sav­cı­ya ha­ber ver­me­di­le­r” di­ye kı­ya­met ko­pa­rı­yor­lar, jet hı­zıy­la dü­zen­le­me ya­pıp ope­ras­yon­la­rı Baş­sav­cı­ya ha­ber ver­me mec­bu­ri­ye­ti ge­ti­ri­yor­lar!..
Yü­rek­li, te­miz baş­sav­cı­la­rı ten­zih ede­rim, ama ik­ti­da­rın adam­la­rı­na kar­şı bir ope­ras­yon ya­pı­la­cak­sa he­men ön­lem ala­cak baş­sav­cı­lar yok mu­dur?..

* * *

Son yol­suz­luk ope­ras­yo­nun­da ay­nı yö­net­me­lik yü­rür­lük­te ol­say­dı, du­rum İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü ve va­li­ye bil­di­ri­le­cek­ti…
So­nuç?..
İçiş­le­ri Ba­ka­nı'nın oğ­lu mil­yon­lar­la bir­lik­te po­lis­le­rin bas­kın yap­ma­sı­nı mı bek­le­ye­cek­ti?..
Ha­di ca­nım sen de!..
Dün­ya ha­li­mi­ze bil­mem ne­re­siy­le gü­lü­yor, bun­lar hâ­lâ çe­te­ler, ka­ran­lık odak­lar, ABD, İs­ra­il saf­sa­ta­sı­na sı­ğı­nı­yor!..

Ya­sak­lı de­mok­ra­si!..

Top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yü­şü ya­sak, ya­par­san gaz­la­nır­sın, taz­yik­li suy­la yer­ler­de yu­var­la­nır­sın, bel­ki de ölür­sün!..
Ön­ce­ki gün Ka­dı­kö­y'­ün ha­li­ni gör­dü­nüz!..
İk­ti­dar ya­sak­lar­la re­kor kı­rar­ken, ga­ze­te­ci­le­rin em­ni­yet mü­dür­lük­le­ri­ne gir­me­le­ri de ya­sak­lan­dı!..
De­mek kork­tuk­la­rı bir şey­ler var, de­mek ba­sın­dan giz­li iş­ler çe­vi­ri­yor­lar!..

* * *

Mes­le­ği­mi­zin baş­la­rın­da uzun yıl­lar po­lis mu­ha­bir­li­ği yap­tık…
İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü'nün bu­lun­du­ğu Sir­ke­ci'de­ki San­sar­yan Ha­n'­da ge­niş bir oda, kol­tuk­lar, bü­yük bir ma­sa ve bir te­le­fon ga­ze­te­ci­le­rin hiz­me­ti­ne ve­ril­miş­ti… Biz­ler her sa­bah ora­da­ki ma­sa­nın üze­rin­de po­lis bül­te­ni ile Jan­dar­ma bül­te­ni­ni bu­lur, son 24 sa­at için­de ne­ler olup bit­ti­ği­ni öğ­re­nir­dik. Si­ya­si Şu­be ha­riç bü­tün şu­be­le­re ve kı­sım­la­ra (ci­na­yet-ağır suç, hır­sız­lık, yan­ke­si­ci­lik gi­bi) ser­best­çe gi­rip çı­kar kı­sım amir­le­riy­le ko­nu­şur bil­gi alır­dık… Si­ya­si Şu­be Mü­dü­rü'­nü de is­te­di­ği­miz za­man arar­dık… Bi­zim gi­bi kı­dem­li mu­ha­bir­ler İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü ile de is­te­di­ği gi­bi gö­rü­şür­dü. Bu du­rum, sı­kı­yö­ne­tim dö­nem­le­rin­de, 12 Mar­t'­ta da ay­nen hiç kı­sıt­la­ma­sız de­vam et­ti…
Mes­lek ha­ya­tım­da Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­nün giz­li­li­ğe gö­mül­dü­ğü­ne ilk de­fa ta­nık olu­yo­rum…
Na­zi Al­man­ya'sın­da­ki Ges­ta­po ka­rar­ga­hın­dan de­ğil, ile­ri de­mok­ra­si (!) ül­ke­si Tür­ki­ye'nin em­ni­yet mü­dür­lü­ğün­den söz edi­yo­ruz…
Şu ile­ri de­mok­ra­si­nin kor­kak­lı­ğı­na, ko­mik­li­ği­ne ba­kı­nız!..

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more