Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Türkiye bölünüyor!..

3 Ekim 2013 Yazarlar

Son 30 yıl­dır Apo “Bö­lü­cü­ba­şı­” ola­rak anı­lı­yor!..
Tür­ki­ye'yi te­rör­le bö­le­cek!..
Ve Tür­ki­ye, son 30 yıl­da ül­ke­nin bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü için te­rör­le mü­ca­de­le et­ti, 40 bin ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti!..
As­lan gi­bi 8 bin va­tan ev­la­dı şe­hit düş­tü, ge­ri­de gö­zü yaş­lı ana, ba­ba, eş, kar­deş bı­rak­tı!..
Yüz­ler­ce ço­cuk ye­tim bü­yü­dü!..
Fa­kat son 11 yıl­da ik­ti­da­rın yap­tık­la­rı Apo'­nun bö­lü­cü­lü­ğü­nü bi­le ge­ri­de bı­rak­tı ve üs­te­lik bö­lün­me­yi çe­şit­len­dir­di!..

* * *

Ya­ban­cı ba­sın Tay­yip Be­y'­in açık­la­dı­ğı de­mok­ra­tik­leş­me (!) pa­ke­ti­ni “La­ik­li­ğe sal­dı­rı­” ola­rak yo­rum­lu­yor!..
Tür­ki­ye'nin adım adım İs­lam­cı­lı­ğa kay­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor…
Bu ik­ti­da­rın Tür­ki­ye'ye yap­tı­ğı en bü­yük kö­tü­lük, “Ben­den olan­lar­la ben­den ol­ma­yan­la­r” ay­rım­cı­lı­ğıy­la baş­la­dı!..
İk­ti­dar­da­ki­le­rin mer­ha­me­ti bi­le bö­lün­dü!..
Ken­din­den ya­na olan­la­ra bü­yük şef­kat ve mer­ha­met, ol­ma­yan­la­ra la­net!..
Tür­ki­ye iki kut­ba ay­rıl­dı ve Çan­ka­ya'nın 11'in­ci­si bi­le Mec­li­s'­te­ki ko­nuş­ma­sın­da bu ku­tup­laş­ma­yı iti­raf et­mek zo­run­da kal­dı!..

* * *

Bu ku­tup­laş­ma­yı baş­ta Tay­yip Be­y'­in söy­lem­le­ri ol­mak üze­re ik­ti­da­rın bü­tün ak­tör­le­ri ya­rat­tı!..
“De­mok­ra­tik­leş­me­” de­dik­le­ri ne um­du­rur ne bul­du­rur pa­ket­ten çı­kan tür­ba­na ser­best­lik, bö­lün­me­nin dev­let da­ire­le­rin­de­ki ver­si­yo­nu­dur!..
Bun­dan böy­le bü­tün dev­let da­ire­le­rin­de tür­ban­lı­lar ile ba­şı açık olan­lar bö­lün­me­si ya­şa­na­cak!..
Si­cil­ler ona gö­re tan­zim edi­le­cek, ta­yin­ler ona gö­re ya­pı­la­cak!..
Tür­ban­lı­lar “i­nanç­lı­”, ba­şı açık olan­lar “i­nanç­sı­z” ola­rak gö­rü­le­cek!..

* * *

Dev­let me­mur­la­rı si­ya­si par­ti­le­re üye ola­bi­le­cek, bü­tün me­mur­lar, mü­dür­ler, dai­re baş­kan­la­rı, ge­nel mü­dür­ler, müs­te­şar­lar şu par­ti­den, bu par­ti­den di­ye iki­ye bö­lü­ne­cek!..
Dev­let me­mu­ri­ye­tin­de yük­sel­me­nin ve ata­ma­la­rın kri­te­ri­ni ik­ti­dar par­ti­si­ne üye olup ol­ma­mak be­lir­le­ye­cek!..
Böy­le­ce dev­let me­mur­la­rı­nın kit­le­sel ola­rak ik­ti­dar par­ti­si­ne yö­nel­me­si sağ­la­na­cak…
Bun­dan son­ra kar­şı­nı­za AK­P'­li va­li, AK­P'­li kay­ma­kam, AK­P'­li ge­nel mü­dür, AK­P'­li ta­pu me­mu­ru çı­ka­cak!..
AK­P'­li ol­ma­yan dev­let me­mu­ru “düş­ma­n” sa­yı­la­cak!..
Ba­kı­nız, Er­zu­rum Po­lis Mes­lek Yük­sek Oku­lu ön­ce­ki gün müf­tü­nün du­ala­rıy­la açıl­dı; eği­tim sis­te­mi­miz­de böy­le bir şey var mı?..
Çok ya­kın­da “i­nanç­lı­” po­lis­ler “AK­P'­nin mu­ha­fız­la­rı­” ola­rak kar­şı­mı­za çı­ka­cak ve bel­ki de bi­zim
“i­nan­cı­mı­zı­” sor­gu­la­ya­cak!..

* * *

Bu bö­lün­me, te­rö­rist ba­şı Apo'­nun böl­me gay­ret­le­rin­den çok da­ha teh­li­ke­li, çok da­ha kor­kunç­tur!..
İk­ti­dar, bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü­nün yap­mak is­te­di­ği­ni, bü­tün ül­ke in­san­la­rı için baş­ka bir bi­çim­de ger­çek­leş­ti­ri­yor!..
Tes­lim bay­ra­ğı­nı çe­kip te­rör­le mü­ca­de­le­yi bı­rak­tı­lar, bu­na kar­şı­lık her alan­da in­san­la­rı böl­me yo­lun­da iler­li­yor­lar!..
Üs­te­lik, işin içi­ne “i­nanç­lı­lar-inanç­sız­la­r” di­ye din fak­tö­rü­nü so­ka­rak!..
Bu en bü­yük bö­lü­cü­lü­ğün kar­şı­sın­da du­ra­cak ma­ale­sef kim­se de kal­ma­dı!..

* * *

Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Nec­det Özel pa­ke­ti ba­kı­nız na­sıl de­ğer­len­di­ri­yor:
“Za­ten anor­mal­lik ol­sa biz onu şey ya­pa­rız… Biz de­mok­ra­tik­leş­me­yi top­tan yap­tı­k”
“Şe­y” ya­par­mış!..
Evet ama, o “şe­y” Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri için ya­pıl­dı!..
Ge­ne­ral­ler, ami­ral­ler, es­ki kuv­vet ko­mu­tan­la­rı, hat­ta Tür­ki­ye'nin 26. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı bi­le içe­ri atıl­dı, or­du­da top­tan “de­mok­ra­tik­leş­me­” ger­çek­leş­ti!!!..
Tür­ki­ye'nin bö­lün­me­si­nin yo­lu ar­dı­na ka­dar açıl­dı!..
Bü­lent Arın­ç'­ın de­di­ği gi­bi şe­yi­ni şey et­ti­ği­min şe­yi ol­du!..

* * *

Tay­yip Bey İs­tik­lal Mar­şı'nın “Kork­ma­” di­ye baş­la­dı­ğı­nı be­lir­te­rek “Kor­kak­lar za­fer anı­tı di­ke­mez­le­r” di­yor!..
Çok doğ­ru…
Kork­ma… Tür­ki­ye bö­lü­nü­yor!..
Bu da ik­ti­da­rın za­fer anı­tı ol­sun!..

YAZARIN TÜM YAZILARI