Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Utanç günleri!..

26 Temmuz 2013

AKP ik­ti­da­rı­nın PKK kar­şı­sın­da “çö­zül­me sü­re­ci­ne­” gir­me­si­ni des­tek­le­yen­ler, ka­ra­kol in­şa­atı­nı ba­sıp bay­rak de­ni­len pa­çav­ra­lar ile ka­til Apo pos­ter­le­ri as­ma­sı­nı da des­tek­le­miş ol­duk­la­rı­nın aca­ba far­kın­da mı?..
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin “Dev­let ol­ma vas­fı­nı­n” böy­le bir kı­rıl­ma­ya uğ­ra­ma­sı ba­zı­la­rı­nı se­vin­dir­miş ola­bi­lir!..
Ama şe­hit kan­la­rıy­la su­la­na­rak ka­za­nıl­mış bu top­rak­lar­da PKK'­lı ca­ni­le­rin dev­let oto­ri­te­si­ni yer­le bir eden ey­lem­le­ri­ni, onu­ru­nu sa­tı­şa çı­kar­ma­mış hiç­bir Türk va­tan­da­şı ka­bul ede­mez!..

* * *

Tür­ki­ye'de sah­te de­mok­ra­si adı­na utanç ve­ri­ci olay­lar ya­şa­nı­yor!..
Her tür­lü aciz­li­ğe, omur­ga­sız­lı­ğa, onur­suz­lu­ğa, ya­la­na do­la­na de­mok­ra­si el­bi­se­si giy­di­ri­le­rek yut­tu­rul­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor!..
Tay­yip Be­y‘­e gö­re de­mok­ra­si, “a­ma­ca­” ya­ni ik­ti­da­ra ge­lin­ce­ye ka­dar bi­ni­le­cek bir tram­vay!..
“O tram­vay­dan du­ra­ğa ge­lin­ce iner­si­n” di­yen Tay­yip, du­rak­ta çok­tan in­di ama tram­va­yı yi­ne de ha­zır­da tu­tu­yor­du…
Ni­te­kim, PKK kar­şın­da­ki çö­zül­me sü­re­cin­de yi­ne o tram­va­ya bin­di!..

* * *

PKK ve Kürt­çü­ler, “de­mok­ra­tik adım­la­r” is­ti­yor ve ik­ti­da­rı teh­dit edi­yor!..
İle­ri de­mok­ra­si ül­ke­sin­de “de­mok­ra­tik adı­m” mı olur­muş?..
O adım­la­rın hep­si atıl­mış, de­mok­ra­si en ile­ri dü­ze­ye gel­miş­ken, Tay­yip Bey ve şü­re­ka­sı “Em­ri­niz olu­r” di­yor!..
O za­man, ya Türk hal­kı bun­ca za­man­dır “i­le­ri de­mok­ra­si­” ma­sa­lıy­la uyu­tul­du, ya da şu an­da Kürt­çü­ler uyu­tu­lu­yor!..
İki­sin­den bi­ri ko­ca bir ya­lan!..

* * *

Bun­la­rın iki­si de ya­lan ola­bi­lir de doğ­ru olan tek bir şey var:
Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın as­la ve as­la de­mok­rat ol­ma­dı­ğı!..
Tür­ki­ye ya­lan rüz­gar­la­rı ara­sın­da yö­nü­nü kay­bet­ti…
İç po­li­ti­ka ya­lan üze­ri­ne in­şa edil­miş du­rum­da…
Dış po­li­ti­ka­da ise, açı­ğa çı­kan ya­lan­lar­la Tür­ki­ye'nin iti­ba­rı yer­le bir edil­di!..

* * *

Yar­gı­ta­y'­da Bal­yoz da­va­sı­nın tem­yiz du­ruş­ma­la­rı de­vam edi­yor…
CD'­le­rin sah­te­li­ği ka­nıt­lan­dı…
De­ni­zal­tın­da olan ko­mu­tan “dar­be se­mi­ne­rin­de­” gös­te­ril­di…
F-16'ya Fe­ner­bah­çe Sta­dı ko­ru­yu­cu­lu­ğu ve­ril­di…
Ölü ge­ne­ral dar­be­ci­ler lis­te­sin­de yer al­dı…
Ya­lan rüz­gar­la­rı her yer­de esi­yor!..

* * *

Ka­ba­ta­ş'­ta yüz­ler­ce ki­şi­nin önün­de bel­den yu­ka­rı­sı çıp­lak, baş­la­rı bant­lı, el­le­ri el­di­ven­li 100 ka­dar ya­ra­tık, tür­ban­lı bir ka­dı­nı döv­dü, üze­ri­ne işe­di, mü­da­ha­le et­mek is­te­yen bir “am­ca­” da da­yak ye­di!..
Ama bir ki­şi bi­le gör­gü ta­nı­ğı yok, ka­me­ra­lar­da gö­rün­tü yok, “dö­vül­dü­ğü id­di­a edi­len “am­ca­” or­ta­lık­ta yok!..
Tür­ki­ye ya­lan rüz­gar­la­rın­da bo­ğu­lu­yor!..
Onu­ru­na sa­hip çı­kan­lar kay­be­di­yor, onu­ru­nu sa­tı­şa ge­ti­ren­ler ka­za­nı­yor!..

Kürt ulusalcıları!..

Tür­ki­ye'de bu ik­ti­dar ile ya­la­ka­la­rı­nın Türk­lük onu­run­dan vaz­geç­me­siy­le ulu­sal­cı­lık suç ol­du!..
Ulu­su­nu se­vi­yor­san, ulu­sun­la if­ti­har edi­yor­san, ka­fa­tas­çı­sın, fa­şist­sin, bil­mem ne­sin!..
İk­ti­dar­la ay­nı ka­fa­da olan ka­til Apo bi­le PKK kuy­ruk­la­rı­na İm­ra­lı'dan fet­va ver­di:
“Ge­zi par­kı ey­lem­le­rin­de ulu­sal­cı­la­rın ale­ti ol­ma­yı­n”
Bi­lu­mum Kürt ırk­çı­sı ulu­sal­cı­lı­ğı la­net­le­di!..

* * *

Aa­a, bir de bak­tık ne gö­re­lim, aşi­ret rei­si Bar­za­ni, “Kürt Ulu­sal Kon­fe­ran­sı­” ha­zır­lık­la­rı­nı baş­lat­tı…
Tür­ki­ye, İran, Irak, Su­ri­ye Kürt­le­ri­ni ça­ğır­dı!..
Res­men “u­lu­sal­cı­lı­k” ya­pıp suç iş­le­di!!!
Ve ulu­sal­cı­lı­ğı aşa­ğı­la­yan Kürt ırk­çı­la­rın­dan bir grup “Bü­yük Kür­dis­ta­n” ha­ya­liy­le top­la­na­cak “U­lu­sal Kon­fe­ran­s” ha­zır­lık­la­rı için K. Ira­k'­a git­ti, ça­lış­ma­la­ra ka­tı­lıp dön­dü!..
Kürt ulu­sal­cı­la­rı­nın en ba­şın­da da Kürt­çü Ah­met Türk ve Kürt­çü par­ti­nin Baş­ka­nı Kürt­çü Se­la­hat­tin var­dı!..
De­mek olu­yor ki Kürt ulu­sal­cı­lı­ğı ci­ci, Türk ulu­sal­cı­lı­ğı suç!..
Gü­ler mi­sin ağ­lar mı­sın?!.