Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

“Yeni Türkiye” çatırdıyor!..

28 Aralık 2013

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ku­rul­du­ğun­dan bu ya­na böy­le bir hu­kuk fa­ci­ası ya­şa­ma­dı!..
Or­ta­lık toz du­man!..
Yar­gıy­la yü­rüt­me bir­bi­ri­ne gir­di!..
Yar­gıy­la onun em­rin­de­ki kol­luk kuv­ve­ti sa­vaş ha­lin­de!..
Po­lis ve Jan­dar­ma, sav­cı ta­li­ma­tı ile mah­ke­me ka­ra­rı­nı uy­gu­la­mı­yor!..
Sav­cı ile Baş­sav­cı bir­bi­ri­ni suç­lu­yor!..
Yar­gı bir­kaç par­ça­ya bö­lü­nü­yor, Ha­kim­ler Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK), Ada­let Ba­kan­lı­ğı'nın de­ğiş­tir­di­ği yö­net­me­li­ğin ana­ya­sa­ya ay­kı­rı ol­du­ğu­nu açık­la­yın­ca, ye­ni Ada­let Ba­ka­nı HSYK'­ya bin­di­ri­yor!..

* * *

Ve son da­ki­ka:
Da­nış­tay, Ada­let Ba­kan­lı­ğı'nın de­ğiş­tir­di­ği yö­net­me­li­ğin yü­rüt­me­si­ni “te­la­fi edi­le­me­ye­cek za­rar­lar do­ğu­ra­ca­ğı­” ge­rek­çe­siy­le dur­du­ru­yor!..
Böy­le­si gö­rül­me­di!..
Med­ra­no Sir­ki'n­de bi­le yok!..
32 kı­sım tek­mi­li bir­den!..

* * *

“Ye­ni Tür­ki­ye­” de­mek böy­le bir şey!..
Tay­yip ve ta­kı­mı Ye­ni Tür­ki­ye'yi in­şa et­ti, çi­men­to­su de­mi­ri çü­rük çı­kın­ca ça­tır­da­ma­ya baş­la­dı!..
Dün Tay­yi­p'­in oğ­lu sa­kal­lı Bi­la­l'­in sav­cı­lı­ğa ça­ğı­rıl­dı­ğı­na da­ir bel­ge­yi gör­dük!..
Son­ra da gö­zal­tı­na alı­na­cak AKP dos­tu zen­gin işa­dam­la­rı­nın mal var­lık­la­rı­na el ko­nul­du­ğu­nu öğ­ren­dik!..
Ama bu so­ruş­tur­ma da dört kol çen­giy­le baş­la­dı!..
Çün­kü so­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten sav­cı “Ba­na bas­kı ya­pıl­dı, kol­luk ta­li­ma­tı­mı din­le­me­di, de­lil­le­rin ka­rar­tıl­ma­sı, şüp­he­li­le­rin kaç­ma­sı or­ta­mı ya­ra­tıl­dı ve so­ruş­tur­ma elim­den alın­dı­” de­di!..
Bu ara­da sav­cı­nın Jan­dar­ma'ya da ta­li­mat ver­di­ği, fa­kat Jan­dar­ma'nın da ta­li­ma­tı ye­ri­ne ge­tir­me­ye­rek suç iş­le­di­ği or­ta­ya çık­tı!..
Da­ha son­ra İs­tan­bul Baş­sav­cı­sı sah­ne al­dı!..
Ne de­di­ği­ni ben şah­sen hiç an­la­ma­dım…

* * *

Hay­ret ve­ri­ci baş­ka iki olay da­ha or­ta­ya çık­tı…
Kad­ro­su ge­niş­le­ti­len, ik­ti­da­ra ya­kın ol­du­ğu söy­le­nen ki­şi­ler­den oluş­tu­ru­lan ye­ni HSYK ze­hir zem­be­rek bir açık­la­ma ya­pa­rak, so­ruş­tur­ma­la­rın sav­cı ta­ra­fın­dan mül­ki ida­re ami­ri­ne ha­ber veril­me­si zo­run­lu­lu­ğu­nu ge­ti­ren yö­net­me­li­ğin ana­ya­sa­ya ay­kı­rı ol­du­ğu­nu açık­la­dı!..
Po­li­sin de sav­cı­nın ka­rar­la­rı­nı ay­nen uy­gu­la­mak zo­run­da ol­du­ğu­nu bil­dir­di, dos­ya­sı elin­den alı­nan sav­cı­yı ko­ru­du!..
Bu ara­da Da­nış­ta­y'­ın dün söz ko­nu­su kol­luk yö­net­me­li­ği­nin yü­rüt­me­si­ni dur­dur­ma­sıy­la, “gö­rev­le­ri­ni kö­tü­ye kul­lan­dık­la­rı­” ge­rek­çe­siy­le gö­rev­den alı­nan po­lis mü­dür­le­ri ile me­mur­la­rı­nın gö­re­ve ia­de­le­ri­nin yo­lu açıl­mış ol­du!..
Böy­le­ce, ik­ti­da­rın yar­gı­ya mü­da­ha­le ça­ba­la­rı tes­cil­len­di, fa­kat şim­di­lik bi­raz ol­sun fren­len­di!..
Şim­di ik­ti­da­rın bun­dan son­ra­ki he­de­fi Da­nış­tay ola­cak!..

* * *

Ama ka­ram­bol de­vam edi­yor!..
Şu ba­kan ço­cuk­la­rı­nın ve şar­kı­cı­nın pa­ra ba­ba­sı ko­ca­sı­nın tu­tuk­lan­dı­ğı ilk ope­ras­yon­da “giz­li­li­ğin ih­lal edil­di­ği­ni­” id­di­a ede­rek sav­cı­la­rı HSYK'­ya şi­ka­yet eden şa­hıs Ada­let Ba­ka­nı ol­muş­tu!..
Al­la­h'­ın şu işi­ne ba­kı­nız ki o Ada­let Ba­ka­nı bir gün son­ra bu de­fa HSYK'­yı suç­la­dı, AK­P'­li ve­kil­ler HSYK'­nın “kor­san açık­la­ma yap­tı­ğı­nı­” ile­ri sür­dü­ler!..
Yet­me­di, Tay­yip dün Sa­kar­ya Üni­ver­si­te­si'n­de şu va­him açık­la­ma­yı yap­tı:
“Suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nu­yo­rum, HSYK suç iş­le­di. Yet­kim ol­sa HSYK'­yı yar­gı­la­rı­m”
Za­ten bir o ek­sik­ti!..
Gü­ler mi­sin ağ­lar mı­sın, val­la ba­şı­mı­za taş ya­ğa­cak!..
Po­lis bö­lün­dü, yar­gı bö­lün­dü, şim­di de ik­ti­dar bö­lün­me­ye baş­la­dı ve dün üç mil­let­ve­ki­li da­ha AK­P'­den is­ti­fa et­ti!..

* * *

Tay­yip Bey, dost­la­rı düş­ma­na çe­vir­di, dün­ya­da hem ken­di­ni, hem Tür­ki­ye'yi yal­nız­laş­tır­dı!..
Şim­di bir uçu­ru­mun ke­na­rın­da…
Aya­ğı ha kay­dı, ha ka­ya­cak!..
Bu­nun kor­ku­su­nu, yü­zü­nün bü­tün hat­la­rın­da ar­tık gör­mek müm­kün!..
Çö­küş hız­la de­vam edi­yor!..

Sa­vaş ka­bi­ne­si!..

Ye­ni ba­kan­lar ku­ru­lu­na “Sa­vaş Ka­bi­ne­si­” di­yen­ler var!..
Tay­yip de “İs­tik­lal Sa­va­şı baş­lat­tık­la­rı­nı­” söy­le­ye­rek bu­nu te­yit et­ti!..
Sa­vaş Ka­bi­ne­si de­dik­le­ri­nin kur­may baş­ka­nı da Baş­ba­kan­lık Müs­te­şar­lı­ğın­dan İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­na ge­tir­di­ği Ef­kan Ala ol­ma­lı!..
Zi­ra bü­tün bü­rok­ra­si­yi elin­de tu­tan şa­hıs­tı…
An­cak, bü­rok­ra­si­nin ne hal­de ol­du­ğu ma­lum…

* * *

Sa­vaş Ka­bi­ne­si'nin bir önem­li is­mi de Ada­let Ba­kan­lı­ğı'­na ge­ti­ri­len Be­kir Boz­dağ!..
Ama o da ba­kan­lı­ğı­nın da­ha ilk gü­nün­de HSYK dar­be­si yi­ye­rek boz­gu­na uğ­ra­dı!..
Ve ka­bi­ne ku­ru­lur ku­rul­maz çak­ma İs­tik­lal Sa­va­şı'n­da ağır ye­nil­gi­ler peş pe­şe gel­di!..
Ka­ra­ya otu­ran ge­mi­den Sa­vaş Ka­bi­ne­si çık­maz!..
Ya­kın­da ri­cat bo­ru­su­nun se­si­ni du­ya­bi­li­riz!..