Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Yobaz Atatürk’ü anlayamaz!..

10 Kasım 2013

As­lın­da ya­zı­nın baş­lı­ğı “A­ta­tür­k'­ü an­mak ve an­la­ma­k” ola­cak­tı!..
Fa­kat, “A­ta­tür­k'­ü an­la­ma­k” nok­ta­sın­da bu­nun ge­rek­siz ol­du­ğu­nu dü­şün­düm…
Çün­kü Türk hal­kı­nın ezi­ci bir ço­ğun­lu­ğu Ata­tür­k'­ü za­ten çok iyi an­lı­yor!..
Ge­ri­ye ka­lan yo­baz­la­rın an­la­ma­sı ise müm­kün de­ğil!..
He­le kra­vat­lı yo­baz­la­ra ne ka­dar an­la­tır­san an­lat, an­la­maz!..
Onun için­dir ki gü­nü­müz­de Ata­türk büst­le­ri, re­sim­le­ri kal­dı­rı­lı­yor, yo­baz­la­rın sal­dı­rı­sı­na uğ­ru­yor!..

* * *

Tür­ki­ye'nin ba­şı­na 11 yıl ön­ce bir ka­bus gi­bi çö­ken ik­ti­dar, Ata­tür­k'­ü unut­tur­mak için sin­si ve or­ga­ni­ze bir fa­ali­yet için­de…
Ulu Ön­der Ata­tür­k'­ün 75. Ölüm Yıl­dö­nü­mü'n­de ona ne­ler borç­lu ol­du­ğu­mu­zu bu­gün da­ha iyi an­lı­yo­ruz…
Çok uğ­raş­tı­lar…
He­le bu ik­ti­dar dö­ne­min­de!..
Ama unut­tu­ra­ma­dı­lar, Türk Mil­le­ti'nin kal­bin­den sö­küp ata­ma­dı­lar!..
Her bay­ram­da ve her ölüm yıl­dö­nü­mün­de yüz bin­le­rin Anıt­ka­bi­r'­e ak­ma­sı­nı ön­le­ye­me­di­ler!..
* * *

Ölü­mün­den 75 yıl son­ra bi­le bu ka­dar bü­yük bir sev­gi ve say­gı du­yu­lan dün­ya­da baş­ka bir li­der ol­ma­mış­tır!..
Bü­tün dün­ya Ata­türk için “Böy­le bir li­der an­cak 100 yıl­da bir ge­li­r” de­di, o bi­le ol­ma­dı!..
100 yıl geç­ti, de­ğil onun gi­bi, tır­na­ğı ola­cak ka­dar bir li­der bi­le gel­me­di!..
Cum­hu­ri­yet ve mo­dern Tür­ki­ye…
Üs­te­lik mah­vol­muş, çök­müş, eri­miş bit­miş bir im­pa­ra­tor­luk­tan do­ğan onur­lu bir ül­ke…
Kur­tu­luş Sa­va­şı'nın bü­tün yü­kü­nü si­lah ar­ka­daş­la­rıy­la bir­lik­te sırt­la­ya­rak ya­rat­tı­ğı ba­ğım­sız, bağ­lan­tı­sız bir ül­ke ve pa­di­şa­hın kul­lu­ğun­dan kur­tu­lan ba­şı dik, onur­lu bir mil­let…

* * *

Ata­türk il­ke ve dev­rim­le­ri, yo­baz ka­fa­la­rın ege­men­li­ğin­de bi­le sü­rek­li­li­ği­ni mu­ha­fa­za edi­yor…
Yo­baz ka­fa­lar ne ka­dar en­gel­le­me­ye ça­lı­şır­sa ça­lış­sın, Ata­tür­k'­ün bu mil­le­te tat­tır­dı­ğı dev­rim­ler yol alı­yor!..
İl­ke­le­ri Türk Mil­le­ti'nin ışı­ğı ol­ma­ya de­vam edi­yor…
Bu­gün Anıt­ka­bi­r'­de ba­zı­la­rı “sap gi­bi­” du­ra­cak, akıl­la­rın­dan kim bi­lir ne­ler ge­çe­cek?!..
Ne ya­par­lar­sa yap­sın­lar bu ül­ke­de Ata­türk sev­gi­si­ni ön­le­ye­mez­ler, bü­yük Ön­de­ri unut­tur­ma­ya güç­le­ri yet­mez!..
Sa­de­ce bu­gün de­ğil Ata-­tür­k'­ü her za­man say­gıy­la, sev­giy­le, min­net­le ve rah­met­le anı­yo­ruz…
Mev­cu­di­ye­ti­mi­zi ona borç­lu­yuz…

Arınç bi­le Tay­yi­p'­e ta­ham­mül ede­me­di!..

Tay­yip Bey, en ya­kın ar­ka­da­şı, yar­dım­cı­sı ve Hü­kü­met Söz­cü­sü Bü­lent Arın­ç'­ı fe­na hal­de aç­ma­za dü­şür­dü!..
Haz­ret, ka­fa­sı­nın di­ki­ne git­me­ye alış­mış!..
Ba­kan­mış, Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sıy­mış, Mec­lis Baş­ka­nıy­mış, Hü­kü­met Söz­cü­süy­müş umu­run­da de­ğil…
Bü­lent Arınç, Hü­kü­met Söz­cü­sü ola­rak kız er­kek ay­nı ev­ler­de ba­rın­ma­sı ko­nu­sun­da açık­la­ma ya­pı­yor, Tay­yip onun söz­le­ri­ni bo­şa çı­kar­tı­yor, böy­le bir ida­re gö­rül­müş mü­dür?..
Bü­lent Arınç hu­kuk­çu kim­li­ğiy­le “ev­le­re mü­da­ha­le edi­le­me­ye­ce­ği­ni­” söy­lü­yor, Tay­yip da­ha da ile­ri gi­dip, kız­lar­la er­kek­le­rin ay­nı ev­de ba­rın­ma­la­rı­nı ön­le­mek için “Ye­ni ya­sal dü­zen­le­me ya­pa­rı­z” di­yor…
Bü­lent Arınç Hü­kü­met Söz­cü­sü mü, Ba­kan­lar Ku­ru­lu'nun ka­ti­bi mi?..
O da “Ben ka­tip de­ği­li­m” di­yor…
So­nuç­ta Hü­kü­me­tin ba­şı ile Hü­kü­me­tin Söz­cü­sü kar­şı kar­şı­ya gel­di, Bü­lent bi­le ar­tık Tay-
­yi­p'­e ta­ham­mül ede­me­di!..

* * *

Tay­yi­p'­in Po­lon­ya'da “Bü­lent Arın­ç'­la gö­rüş­tü­nüz mü?” so­ru­su­na ver­di­ği ce­va­ba ba­kı­nız:
“Gö­rüş­me­dim… Ni­ye gö­rü­şe­yim?”
Hü­kü­met Söz­cü­sü'nü kü­çüm­sü­yor, bir de­fa da­ha sil­ke­li­yor!..
Son­ra her­ke­si hay­ret­ler için­de bı­ra­ka­cak şu söz­le­ri söy­lü­yor:
“A­ile­le­rin şi­ka­yet­le­ri­ni söy­le­dik, ne­re­le­re çek­ti­ler… Fu­hu­şa, ev­le­re pal­dır kül­dür gir­me­le­re­”
Be­ye­fen­di, on­la­rı se­nin et­ra­fın­da­ki ve med­ya­da­ki adam­la­rın söy­le­di!..
Ada­na Va­li­si se­nin söz­le­ri­ni ta­li­mat ola­rak alıp ev­ler için işe gi­riş­ti!..
Kim­di bu şa­hıs?..
Se­ni Be­le­di­ye Baş­ka­nı'y­ken ak­la­yan Mül­ki­ye Mü­fet­ti­şi…
İk­ti­da­ra ge­lin­ce va­li yap­tı­ğın şa­hıs!..
Da­ha­sı se­nin İçiş­le­ri Ba­ka­nın, kalk­tı işi ör­güt ev­le­ri, ör­güt eği­tim yer­le­ri­ne ka­dar gö­tür­dü!..
Da­ha ne söy­le­ye­ce­ğin, “O­ra­lar­da kar­ma­ka­rı­şık iş­ler olu­yor. Ge­re­kir­se ya­sal dü­zen­le­me ya­pa­rı­z” di­ye­rek, kız er­kek öğ­ren­ci­le­ri şai­be al­tın­da bı­rak­ma­dın mı?..
Za­ten “pal­dır kül­dür ev­le­re gir­me­ye­” baş­la­dı­lar bi­le!..

* * *

Bü­lent Arınç ilk de­fa hak­lı­dır, ama geç kal­mış­tır!..
Tay­yip ise iş­te gör­dü­ğü­nüz gi­bi!..