Sözcü Plus Giriş
MURAT MURATOĞLU

Dolar için zirve neresi?

10 Temmuz 2013

As­lın­da dö­viz de­ni­lin­ce tek pa­ra ak­la gel­me­li; Ame­ri­kan Do­la­rı… Di­ğer bü­tün pa­ra bi­rim­le­ri TL'­nin do­lar kar­şı­sın­da­ki fi­ya­tı­nın pa­ri­te­ler­le çar­pıl­ma­sıy­la bu­lu­nu­yor. Yok­sa ken­di baş­la­rı­na TL'­ye kar­şı ha­re­ket et­tik­le­ri fa­lan yok. Bu yüz­den se­pet be­nim için gös­ter­ge de­ğil… Ke­za al­tın, gü­müş gi­bi em­ti­alar da ay­nı yo­lun yol­cu­su…
Ge­le­lim TL'­nin do­lar kar­şı­sın­da na­sıl bir yol iz­le­ye­ce­ği­ne…
2011 yı­lın­dan bu­gü­ne do­lar/TL or­ta­la­ma­sı yak­la­şık 1.81 se­vi­ye­sin­den ge­çi­yor. Bu dö­nem­de özel sek­tör bor­cu, ka­mu bor­cu, sı­cak pa­ra gi­ri­şi top­lam 80 mil­yar do­la­rı bu­lu­yor. De­mek ki or­ta­la­ma 1.81'den 80 mil­yar do­lar TL'­ye dön­müş…
Boş dur­ma­mış, or­ta­la­ma yüz­de 8.20 fa­iz al­mış de­sek bu­gün­kü ge­ti­ri­si ile 1.9550'den bo­zar­sa en azın­dan za­rar et­mez.
Yok, fa­iz de­ğil de ya­tı­rım yap­tı­ğı­nı farz eder­sek kâr mar­jı yüz­de 6 ile yüz­de 10 ara­sın­da de­ği­şi­yor. Or­ta­la­ma yi­ne yüz­de 8'e ge­lir.
Do­la­yı­sıy­la 1.9550, geç­ti­ği­miz 2.5 yı­lın ma­li­ye­ti­dir. Bu ma­li­ye­tin üze­rin­de cid­di za­rar­lar baş­la­ya­cak ve re­el sek­tör­de cid­di an­lam­da if­las­lar boy gös­te­re­cek­tir.

Ya­zı­lı ol­ma­yan he­def

Ola­sı 2050-2100 USD/TL ku­ru se­nar­yo­la­rı tam an­la­mıy­la kriz or­ta­mı­nın ta ken­di­si­dir.
Ni­te­kim ön­ce­ki gün Mer­kez Ban­ka­sı ani­den 1.9740 se­vi­ye­le­ri­ne çı­kan USD/TL ku­ru­na 7 kez mü­da­ha­le et­ti.
Gün için­de 5 ke­re 250 mil­yon do­lar­lık, 2 ke­re de 500 mil­yon do­lar­lık dö­viz sa­tım iha­le­si açan Mer­kez Ban­ka­sı, top­la­mın­da 2 mil­yar 250 mil­yon do­lar­lık dö­viz sat­tı.
Böy­le­ce Mer­kez, iha­le­ler yo­luy­la bir gün­de bu­gü­ne ka­dar ya­pı­lan en yük­lü sa­tı­şı ger­çek­leş­tir­miş ol­du. Mü­da­ha­le ön­ce­sin­de ye­ni zir­ve­si­ni gö­ren do­lar, tam da an­lat­tı­ğı­mız gi­bi he­def nok­ta­sı olan 1.9550'nin al­tı­na çe­kil­di.
Mer­kez Ban­ka­sı'nın güç­lü bir ek pa­ra­sal sı­kı­laş­tır­ma uy­gu­la­ma­sı­na geç­ti­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Pi­ya­sa­lar­dan dö­viz sa­ta­rak, TL cin­sin­den sı­kı­laş­tır­ma uy­gu­lu­yor.
Bu­ra­dan çı­ka­rı­la­cak so­nuç; Eğer Mer­kez Ban­ka­sı diz­gin­le­ri el­den bı­rak­maz di­yor­sa­nız ve gü­ve­ni­yor­sa­nız, do­lar 1.9550'ye gel­di­ğin­de dö­vi­zi­ni­zi sa­ta­bi­lir­si­niz. Zi­ra ipin kaç­ma­sı ve üze­rin­de bir se­vi­ye­ye otur­ma­sı Tür­ki­ye'de eko­no­mik den­ge­le­ri bo­zar.