Sözcü Plus Giriş
MURAT MURATOĞLU

İstanbul’da ev 17 yıllık kiraya bedel

17 Temmuz 2013

Nor­mal şart­lar­da, arz faz­la­sı ve Tür­ki­ye'de ki ta­sar­ruf ek­sik­li­ği­ni göz önü­ne alır­sak ko­nut fi­yat­la­rı­nın düş­me­ye baş­la­ma­sı ge­re­ki­yor.
Ni­te­kim eli­miz­de­ki res­mi ve­ri­ler, ko­nut sa­tış­la­rı­nın ya­vaş­la­dı­ğı­nı hat­ta 2012 yı­lın­da sa­de­ce yüz­de 1 bü­yü­dü­ğü­nü söy­lü­yor. Öy­le ol­ma­say­dı son bir yıl­da 50 bin iş­çi işi­ni kay­bet­mez hat­ta ye­ni­le­ri işe alı­nır­dı. Do­la­yı­sıy­la he­sap doğ­ru…
An­cak em­lak sek­tö­rü­nü dev bir ge­mi­ye ben­ze­te­bi­li­riz… Her yö­ne doğ­ru geç ham­le ya­pıp, geç tep­ki ve­ren de­va­sa bir sek­tör…
Do­la­yı­sıy­la; bir ba­kı­yo­ruz, Tür­ki­ye Sa­tı­lık Ko­nut Fi­yat En­dek­si'n­de bir ön­ce­ki aya gö­re yüz­de 1.31, ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re ise yüz­de 15.78 ora­nın­da ar­tış ger­çek­leş­miş. Ki­ra­lık­lar da yüz­de 10.86 yük­sel­miş…
Ma­li­yet­le­rin do­lar ba­zın­da ol­ma­sı, dö­vi­zin art­ma­sı­nı se­bep gös­ter­sek bi­le enf­las­yo­nun üze­rin­de bir ar­tış söz ko­nu­su… Esas hi­ka­ye ise, ye­ni izin alan ko­nut­la­ra ge­len yüz­de 18 KDV…
Ha­liy­le yüz­de 18 KDV de­mek, pro­je­le­rin sa­tı­şı­nın yüz­de 18 pa­ha­lı­laş­ma­sı de­mek. İz­ni ön­ce­den alan şir­ket­ler de, far­kın bir kıs­mı­nı ka­rı­na yan­sı­tı­yor ve fi­yat­lar oto­ma­tik­man ar­tı­yor.

93 mil­yar­lık ko­nut kre­di­si

Na­sıl an­lı­yo­ruz? Şöy­le ki:
Ha­zi­ran ayı iti­ba­riy­le ikin­ci el ko­nut­la­rı­nın ge­ri dö­nüş sü­re­le­ri in­ce­len­di­ğin­de, İs­tan­bu­l'­da bir apart­man da­ire­si­nin fi­ya­tı 17 yıl­lık ki­ra­ya eşit­ken, İz­mi­r'­de 18.4 yıl­lık ki­ra­ya, An­ka­ra'da 17.8 yıl­lık ki­ra­ya be­del…
Ol­ma­sı ge­re­ken ne? 12 ila 16 yıl ara­sı… De­mek ki pa­ha­lı… Fi­yat­lar bi­raz düş­se ol­ma­sı ge­re­kin uç nok­ta­sın­da ka­la­cak…
Be­ni şa­şır­tan, hep şa­şırt­mış olan ol­gu ise in­san­la­rın ce­sa­re­ti…
Sı­cak eko­no­mi­nin de et­ki­siy­le işi­ni hiç kay­bet­me­ye­ce­ği­ne ina­nan­lar, 15-20 yıl­lık borç­lar al­tı­na gi­ri­yor­lar. Mev­du­at ban­ka­la­rı­nın ko­nut kre­di­si hac­mi 93 mil­yar li­ra… Ya­ni yak­la­şık 50 mil­yar do­lar­lık ko­nut kre­di­si ve­ril­miş.
Bu­gün­den 20 yıl düş­sek, 1993 yı­lı­na denk ge­lir ki, o gün­den bu­gü­ne ka­dar 4 bü­yük kriz, on­lar­ca kü­çük kriz ya­şa­dık. Bin­ler­ce ki­şi işin­den ol­du. İn­san­lar ken­di­le­ri­ne na­sıl gü­ve­ni­yor­lar­sa ar­tık, he­lal ol­sun.