Sözcü Plus Giriş
RAHMİ TURAN

“Kürtçe eğitim” tuzağı!

26 Eylül 2013

PKK'­nın si­ya­si uzan­tı­sı BDP'­li­ler sal­dır­gan­lık­la­rı­nı sür­dü­re­rek ıs­rar­la “A­na­dil­de eği­tim hak­kı­mız­dı­r” di­yor­lar.
Ya­ni Kürt­çe eği­ti­mi şart ko­şu­yor­lar!
Bu, on­la­rın ol­maz­sa ol­ma­zıy­mış!
PKK'­nın çe­kil­me­yi dur­dur­du­ğu teh­dit­le­ri üze­ri­ne Baş­ba­ka­n'­ın ha­zır­lat­tı­ğı ve pa­zar­te­si gü­nü açık­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­di­ği pa­ket­te “Kürt­çe eği­ti­m” ko­nu­su var mı, bil­mi­yo­ruz. Var­sa, PKK'­nın is­tek­le­ri­ne teh­li­ke­li bir şe­kil­de bo­yun eğ­di de­mek­tir!
“Kürt­çe eği­ti­m” bö­lün­me­nin en önem­li adı­mı­dır. Ül­ke­ye ya­zık eder!

* * *

Her dev­le­tin bir res­mi di­li var­dır.
Dev­let di­li, ege­men­li­ğin ve kim­li­ğin bir par­ça­sı­dır.
Bir ül­ke­nin hal­kı, evin­de, so­kak­ta, özel ya­şa­mın­da bir de­ğil beş, hat­ta on dil bi­le kul­la­na­bi­lir. An­cak dev­let di­li tek­tir. Eği­tim ve öğ­re­tim bu dil­le ya­pı­lır.
Okul­lar­da ders ola­rak her tür­lü dil öğ­re­ti­le­bi­lir an­cak eği­tim di­li tek­tir.
Özel, kül­tü­rel, gün­lük ya­şam­da, is­te­ye­nin ana­dil da­hil, is­te­di­ği di­li kul­lan­ma­sı hak­tır ama ida­ri ko­nu­lar­da, dev­let iş­le­rin­de hiç kim­se is­te­di­ği di­li kul­lan­ma hak­kı­na sa­hip de­ğil­dir!

* * *

Her dev­le­tin dil bir­li­ği, eği­tim bir­li­ği po­li­ti­ka­sı ol­ma­sı Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si iç­ti­hat­la­rın­da da ka­bul edi­len hu­kukî bir hak­tır.
PKK ve yan­daş­la­rı “A­na­dil­de eği­ti­m” ba­ha­ne­siy­le ege­men­li­ği­miz­le oy­nu­yor ve Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ı tu­za­ğa dü­şür­mek is­ti­yor!
Bi­ri­le­ri­nin Baş­ba­ka­n'­a, bu ko­nu­nun cid­di­ye­ti­ni ve has­sa­si­ye­ti­ni an­lat­ma­sı lâzım!
Dev­let­te ikin­ci res­mi di­lin ye­ri yok­tur. Dev­le­tin her işi ana­ya­sa­da be­lir­le­nen dil­le olur. Bu dil de Türk­çe'dir. Ak­si hal­de o dev­let, ege­men dev­let ola­maz!
İkin­ci dil, dev­le­tin, mil­le­tin ve va­ta­nın bö­lü­şül­me­si de­mek­tir.
Uma­rız Baş­ba­kan Er­do­ğan bu va­him ha­ta­yı yap­maz!

* * * *

          Bir ef­sa­ne­­nin so­nu!

“A­çı­lım sü­re­ci­” iyi­ce sar­pa sar­dı! Pe­ki “Âkil adam­la­r” ne­re­de? On­lar da tam si­per! PKK‘­nın ne ka­dar iyi (!) bir te­rör ör­gü­tü ol­du­ğu­na hal­kı inan­dı­ra­ma­dı­lar!
Şim­di bir “Pa­ke­t” ha­zır­lan­dı ama te­rö­rist­ler bu­nun­la ye­ti­ne­ce­ğe ben­ze­mi­yor!
“Te­rör­le mü­za­ke­re de­ğil, mü­ca­de­le edi­li­r” di­yen­ler hak­lı çık­tı.
Ge­le­lim “Âkil adam­la­r” he­ye­ti­ne…
“­kil­le­r” Baş­ba­ka­n‘­ın ta­li­ma­tıy­la git­ti­ler, Ana­do­lu­‘yu gez­di­ler, lüks otel­ler­de dev­let ke­se­sin­den ye­di­ler-iç­ti­ler. Afi­yet, şe­ker-bal ol­sun… Ol­sun da…
Ha­ni, ne ol­du açı­lı­ma- sa­çı­lı­ma?
Lâf­la ek­mek piş­mi­yor, lâf­la pey­nir ge­mi­si yü­rü­mü­yor!
Baş­ba­ka­n'­a şi­rin gö­rün­mek için di­ken­li yo­la gi­ren­ler, her ta­raf­la­rı­nı çiz­dir­di­ler!
Ka­dir İna­nır da öy­le ol­du ve dav­ra­nış­la­rı, film­ler­de can­lan­dır­dı­ğı ka­rak­ter­le­re uy­ma­dı!.. Si­ne­ma­da uzun yıl­lar uğ­ra­şa­rak el­de et­ti­ği ka­riz­ma­yı çiz­dir­di, ne ya­zık ki…
Ar­tık, Ka­dir İna­nır ef­sa­ne­si yok!
Ha­ya­tın ger­çek­le­ri, ha­yalî film se­nar­yo­la­rın­dan fark­lı olu­yor ve ger­çek ha­yat­ta “ko­lay kah­ra­ma­n” olun­mu­yor!
Her in­san ha­ta ya­par, fa­kat akıl­lı olan­lar bun­lar­dan ders çı­ka­rır.
Uma­rım, Ka­dir Bey bi­ra­de­ri­miz de bir şey­ler öğ­ren­miş­tir.

* * * *

      Ka­dın düş­man­lı­ğı!

TRT‘­nin prog­ram yap­tır­dı­ğı o çağ dı­şı adam, bu hal­kın ver­gi­le­riy­le ya­yın ya­pan dev­let te­le­viz­yo­nun­da ka­dın düş­man­lı­ğı yap­ma­yı sür­dü­rü­yor.
An­la­şı­lan, yal­nız TRT yö­ne­ti­mi de­ğil, bu ku­ru­mun bağ­lı ol­du­ğu Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Bü­lent Arınç da ay­nı dü­şün­ce­de… Ya­yın­la­rın de­vam et­me­si bu­nu gös­te­ri­yor! Afe­rin ona!
Ay­nı zih­ni­ye­tin hâ­kim ol­du­ğu ül­ke­miz­de ka­dın düş­man­lı­ğı poh­poh­lan­dık­ça yay­gın­la­şı­yor…
Tun­ce­li'de ba­zı bi­ra­ha­ne ve lo­kan­ta­la­rın ka­dın gar­son ça­lış­tır­ma­sı­nın ah­lâkî çö­kün­tü ya­rat­tı­ğı id­di­a edi­le­rek olay­lar çı­ka­rıl­dı, ya­ra­la­nan­lar ol­du ve 20 yıl­dır ka­dın gar­son ça­lış­tı­ran bi­ra­ha­ne sa­hip­le­ri, hep­si­ni iş­ten çı­kart­mak zo­run­da kal­dı!
Bu yet­me­di, sa­yı­la­rı 15 olan ka­dın gar­son­lar, Tun­ce­li sı­nır­la­rı­nın dı­şı­na atıl­dı!
Tür­ki­ye­‘de ka­dın ol­mak zor!
İş­te bi­zim de­mok­ra­si­miz!

                 Tebessüm

Ha­ta­lı dö­nü­şün se­be­bi!
Ka­dın, kul­lan­dı­ğı oto­mo­bil­le “Dö­nül­me­z” lev­ha­sı olan bir cad­de­ye sa­pı­yor.
Kö­şe­de pu­su­ya yat­mış av bek­le­yen tra­fik po­lis­le­ri he­men onu dur­du­ru­yor­lar. Tra­fik po­li­si:
“Ha­ta­lı dö­nüş yap­tı­nız ha­nı­me­fen­di­” di­yor “Dö­nül­mez işa­re­ti­ni gör­me­di­niz mi?”
Di­rek­si­yon ba­şın­da­ki ka­dın ca­nı sı­kıl­mış bir hal­de:
“Hay Al­la­h” di­yor “İ­şa­re­ti gör­me­si­ne gör­düm de, si­zi gör­me­dim me­mur bey!”

Günün Sözü

Ca­hil ka­la­ba­lık­la­rın, ba­şı çok, bey­ni yok­tur!