Sözcü Plus Giriş
RAHMİ TURAN

“Türk mucizesi!”

30 Eylül 2013 Yazarlar

Ey­lül bi­ti­yor… Son­ba­har yap­rak­la­rı gi­bi dö­kü­lü­yo­ruz.
Bi­ri­nin ya­sı bit­me­den, di­ğe­ri­nin acı­sı yü­rek­le­ri­mi­zi dağ­lı­yor!
Tun­cel Kur­ti­z'­den son­ra, “Çıl­gın bir Tür­k”­e da­ha ve­da et­tik.
83 ya­şın­da ara­mız­dan ay­rı­lan Tur­gut Özak­man, “Cum­hu­ri­yet ve Ata­türk sev­da­lı­sı­” bir ya­zar­dı.
55 yıl­dır ya­zı­yor­du ama o, bü­yük şöh­re­te, 2005 yı­lın­da Bil­gi Ya­yı­ne­vi'nin bas­tı­ğı “Şu Çıl­gın Türk­le­r” ad­lı bel­ge­sel ro­ma­nı ile ulaş­tı.
Bas­kı üs­tü­ne bas­kı ya­pan ve bir mil­yon sa­tı­şa ula­şan bu müt­hiş ki­tap, bir ba­kı­ma uy­ku­da olan ulu­su­mu­zun (ta­ma­mı­nın de­ğil ama önem­li bir bö­lü­mü­nün) uya­nı­şı­na se­bep ol­du.
Keş­ke he­pi­miz Tur­gut Özak­man ka­dar ya­zar­lık gö­re­vi­mi­zi ya­pa­bil­sek… O za­man top­lu­mu­muz uyan­ma­nın da öte­sin­de, ka­nat­la­nır­dı…

* * *

Ata­türk ni­ye bü­yük­tür? Ni­ye ek­sil­me­yen bir min­net ve say­gı ile ana­rız onu?
Bu­nun ce­va­bı­nı bir­çok va­tan­da­şı­mız, özel­lik­le genç ku­şak, ne ya­zık ki bil­mi­yor.
Tur­gut Özak­ma­n'­ın “Cum­hu­ri­yet – Türk Mu­ci­ze­si­” ad­lı ki­ta­bı­nı tüm genç­le­rin oku­ma­sı ge­re­kir.
Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin na­sıl bin bir güç­lük için­de ku­rul­du­ğu­nu bil­mez­sek, bu­gün­le­rin de­ğe­ri­ni de kav­ra­ya­ma­yız.
1922'li yıl­lar… Pa­ra yok, kre­di yok, ye­tiş­miş ye­ter­li sa­yı­da ele­man yok, uz­man yok, araç-ge­reç yok. Os­man­lı'dan, bor­ca ba­tık bir mi­ras kal­mış!
Bi­ze cum­hu­ri­ye­ti ar­ma­ğan eden o al­tın ku­şa­ğın iki gü­cü var­dı sa­de­ce:
1) Akıl, 2) Yurt­se­ver­lik.
Bu iki güç­le yo­la çı­kıp, mu­ci­ze­ler ya­rat­tı­lar.

* * *

Tur­gut Özak­man, Millî Mü­ca­de­le ile baş­la­yıp, Cum­hu­ri­ye­t'­le de­vam eden bu dö­ne­mi an­la­tır­ken şöy­le di­yor­du:
“Dün­ya­da, ül­ke­si­ni sa­vaş­ta za­fe­re ka­vuş­tu­ran bir­çok ko­mu­tan var. Mil­le­ti­ni, da­ha ile­ri bir top­lum yap­mak için ça­lış­mış bir­çok ön­der var. Ama yok­luk, yok­sul­luk için­de, iki­si­ni bir­den ba­şar­mış bir ki­şi var: Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk.
Sı­fır im­kân­la, iş­gal edi­len va­ta­nı kur­tar­mış, em­per­ya­liz­mi ve yar­dak­çı­la­rı­nı yen­miş, ül­ke­si­ni tam ba­ğım­sız yap­mış, bu­nun­la kal­ma­mış, mil­le­ti­ni çağ­daş­laş­tır­mak, ka­dın-er­kek eşit­li­ği­ni sağ­la­mak, hal­kı­nı uyan­dır­mak için dev­rim­ler ger­çek­leş­tir­miş, bir Or­ta­do­ğu ül­ke­sin­de de­mok­ra­si­nin ka­pı­sı­nı aç­mış böy­le bir ön­der, böy­le bir bil­ge, hiç­bir ül­ke­nin ta­ri­hin­de yer al­mı­yor.
Va­tan kar­deş­le­ri­mi­zin bir bö­lü­mü­nün, (bu­gün ik­ti­dar­da olan ki­şi­le­rin bir­ço­ğu gi­bi) Ata­tür­k'­ün bü­yük­lü­ğü­nü an­la­ma­ma­sı, ye­tiş­me­le­rin­den, tel­kin­ler­den kay­nak­la­nı­yor. Böy­le ye­tiş­ti­ri­li­yor­lar.
Oy­sa ta­ri­hi­mi­zi bil­se­ler, dü­şün­se­ler, ka­fa­la­rı­na yer­leş­ti­ri­len ön­yar­gı­la­rı, yan­lış bil­gi­le­ri aşa­bil­se­ler, on­lar da bu bü­yük­lü­ğü be­nim­se­ye­cek, Ata­tür­k'­ün ulu­su­mu­za Al­la­h'­ın bir lüt­fu ol­du­ğu­nu an­la­ya­cak­lar.”

* * *

Her gen­ci­mi­zin, Tur­gut Özak­ma­n'­ın ka­le­me al­dı­ğı, “Şu Çıl­gın Türk­le­r” “Di­ri­liş- Ça­nak­ka­le 1915” ve “Cum­hu­ri­yet-Türk Mu­ci­ze­si­” ad­lı ki­tap­la­rı­nı oku­ma­sı­nı özel­lik­le tav­si­ye edi­yo­rum.
Tur­gut Özak­man “Cum­hu­ri­yet – Türk Mu­ci­ze­si­” ad­lı ki­ta­bı­nın so­nun­da genç ku­şa­ğa şöy­le ses­le­ni­yor:
“Sev­gi­li genç­ler,
Cum­hu­ri­ye­t'­in ne ka­dar bü­yük bir ni­met ol­du­ğu­nu an­la­mak için Af­ga­nis­ta­n'­ı, Ira­k'­ı, Arap Emir­lik­le­ri­ni, Suu­di Ara­bis­ta­n'­ı, Pa­kis­ta­n'­ı, Su­ri­ye'yi, Mı­sı­r'­ı, Lib­ya'yı, Tu­nu­s'­u, Ce­za­yi­r'­i, Fa­s'­ı, Müs­lü­man Af­ri­ka'yı dü­şü­nün! Ata­türk Cum­hu­ri­ye­ti'nin biz­le­re na­sıl mu­ci­zevî bir ar­ma­ğan ol­du­ğu­nu an­la­yın!”
Nur için­de yat bü­yük us­ta…

* * * *

               Müge Anlı ve adaşım Rahmi Bey

Müge Anlı, gazetecilikten yetişen başarılı bir televizyoncu…
ATV‘deki “Tatlı Sert” programı yüksek reytingler alıyor ve ilk 100'de, tüm kişiler arasında 5'inci sırada yer alıyor.
Müge Anlı'nın polisiye olayları inceleyen programlarında en ilgi çeken kişilerinden biri Avukat Rahmi Özkan… Geniş hukuk bilgisi ve büyük deneyimiyle programa renk katıyor.
Ben, adaşım olan Rahmi Bey‘i dinlerken, hukuk bilgimin de arttığını görüyorum. Tecrübe, önemli bir özellik…

               Tebessüm

Bilmeceli fıkra…

Temel, her zaman bilgiçliğiyle övünen arkadaşı Cemal'e bir soru sormuş:
“Söyle bakalım her şeyi biliyorum diyen ukalâ‚ bilgiç! Aç karnına en fazla kaç simit yiyebilirsin?”
Cemal hesaplayıp cevap vermiş:
“Dört tane yiyebilirim.”
“Nah yersin! Çuvalladın işteÖ Ancak bir tane yiyebilirsin!”
Cemal “Nedenmiş o?” deyince Temel açıklamış:
“Evet, en fazla bir tane yiyebilirsin. Çünkü ilk simidi yedikten sonra, ikinciye başlarken artık aç değilsindir ki…'

  Günün Sözü
Umudunu kaybeden kişinin kaybedecek başka şeyi yoktur!

YAZARIN TÜM YAZILARI