“Akil adam”a 196 konut artı 5 milyon lira

Cem Vak­fı Baş­ka­nı Prof. Dr. İz­zet­tin Do­ğa­n'­ın, AK­P'­nin be­lir­le­di­ği “a­kil adam­la­r” lis­te­sin­de yer al­dı­ğı­nın açık­lan­ma­sı, açık­ça­sı Ale­vi yurt­taş­la­rın önem­li bir bö­lü­mü ta­ra­fın­dan hoş kar­şı­lan­ma­mış ola­cak ki bu ko­nu­da önem­li eleş­ti­ri­ler ya­pıl­dı. Bu­nun yan­kı­la­rı bit­me­den, Fet­hul­lah Gü­len ce­ma­ati­nin An­ka­ra-Ma­ma­k'­ta ca­mi ve ce­me­vi­nin ay­nı bah­çe için­de yap­tı­rıl­ma­sı­na Do­ğa­n'­ın des­tek ver­me­si de yi­ne tar­tış­ma ko­nu­su ol­du.

Prof. Dr. İz­zet Do­ğa­n'­ın AKP ile ya­kın­laş­ma­sın­dan son­ra ba­zı söy­len­ti­ler çık­tı. CHP Mil­let­ve­ki­li Mah­mut Ta­nal, ken­di­si­ne ula­şan özel bil­gi­le­ri de dik­ka­te alıp Bil­gi Edin­me Ya­sa­sı kap­sa­mın­da Top­lu Ko­nut İda­re­si (TO­Kİ) Baş­kan­lı­ğı'na şu so­ru­yu yö­nelt­ti:
“İs­tan­bul Kü­çük­çek­me­ce Ka­ya­ba­şı'n­da in­şa­at yap­mak ga­ye­siy­le ar­sa tah­si­si yap­mış bu­lun­mak­ta mı­sı­nız? Sa­tın alı­nan ara­zi­le­rin sa­tı­cı­sı ko­nu­mun­daki şa­hıs­lar ara­sın­da İz­zet­tin Do­ğan, Ce­mal Can­po­lat, Se­dat Do­ğan bu­lun­mak­ta mı­dır? Bu­lun­mak­ta ise bu şa­hıs­lar­dan ne ka­dar be­del kar­şı­lı­ğı, ne ka­dar ara­zi alın­mış­tır?”

Du­dak uçuk­la­tan ra­kam­lar

So­ru­ya, TO­Kİ Baş­ka­nı Ah­met Ha­luk Ka­ra­bel şu ce­va­bı ver­di:
“İs­tan­bul Kü­çük­çek­me­ce Ka­ya­ba­şı Ma­hal­le­si'n­de in­şa­at yap­mak ga­ye­siy­le ar­sa tah­sis iş­le­mi ya­pıl­ma­mış­tır. Söz ko­nu­su böl­ge­de İda­re­ce yap­tı­rı­lan in­şa­at iş­le­ri 4734 sa­yı­lı Ka­mu İha­le Ka­nu­nu'na gö­re ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. İs­tan­bul ili, Ba­şak­şe­hir il­çe­si, Ka­ya­ba­şı Ma­hal­le­si, Res­ne­li Çift­li­ği mev­ki­in­de yer alan Es­ki 1373 par­se­lin bu­lun­du­ğu 460 hek­tar­lık ala­nın 18 Ha­zi­ran 2009 ta­ri­hin­de İda­re adı­na ka­mu­laş­tır­ma ça­lış­ma­la­rı­na baş­lan­mış­tır. Ka­mu­laş­tır­ma ala­nın­da yer alan ve ta­pu ka­yıt­la­rı üze­rin­de ‘İn­şa­at Ya­pı­mı ve Gay­ri­men­kul Sa­tış Söz­leş­me­si' şer­hi be­lir­ti­len ta­şın­maz­lar­da bah­se ko­nu şer­hin il­gi­li­si ve hak sa­hi­bi ol­ma­la­rı sı­fa­tıy­la ara­la­rın­da İz­zet­tin Do­ğan, Ce­mal Can­po­lat ve Se­dat Do­ğan isim­li şa­hıs­la­rın da bu­lun­du­ğu hak sa­hip­le­rin­den ka­mu­laş­tır­ma yo­luy­la 2009 yı­lın­da 1.055,616,93 met­re­ka­re yü­zöl­çüm­lü ta­şın­maz ik­ti­sap edil­miş­tir.

İz­zet­tin Do­ğa­n'­a 196 ko­nut

Bu ka­mu­laş­tır­ma iş­le­mi ile; İda­re stok­la­rın­da bu­lu­nan ko­nut­lar­dan İz­zet­tin Do­ğa­n'­a 31.830.612,58.-TL de­ğe­rin­de 196 adet ko­nut ve 3 tak­sit ha­lin­de top­lam 5.000.000,00.-TL Be­del, Ce­mal Can­po­la­t'­a ise 3.476.671,94.-TL de­ğe­rin­de 29 adet ko­nut ve­ril­miş­tir. Da­ha son­ra adı ge­çen böl­ge­de in­ti­kal yo­lu ile İz­zet­tin Do­ğan adı­na ka­lan his­se­li 17 adet par­sel­de top­lam 2.915,34 met­re­ka­re yü­zöl­çü­mü teş­kil eden ta­şın­maz­lar top­lam 1.129.585,00.-TL be­del kar­şı­lı­ğın­da İda­re adı­na ka­mu­laş­tır­ma yön­te­miy­le ik­ti­sap edil­miş­tir. Bu bil­gi­ler kap­sam­ında özet­le; Ce­mal Can­po­lat ve Se­dat Do­ğan isim­li şa­hıs­lar­dan İda­re­ce doğ­ru­dan yer alın­ma­mış olup, yu­ka­rı­da bah­se­dil­di­ği üze­re ‘İn­şa­at Ya­pı­mı ve Gay­ri­men­kul Sa­tış Söz­leş­me­si' şer­hi be­lir­ti­len, ta­şın­maz­lar­da bah­se ko­nu şer­hin il­gi­li­si ve hak sa­hi­bi ol­ma­la­rı sı­fa­tıy­la İş­lem ya­pıl­mış­tır. İz­zet­tin Do­ğan isim­li şa­hıs­tan ise yi­ne de­tay­la­rı yu­ka­rı­da be­lir­til­di­ği üze­re doğ­ru­dan 2.915,34 met­re­ka­re yer alın­mış­tır. Em­lak Ko­nut GYO AŞ ta­ra­fın­dan Ka­ya­ba­şı böl­ge­sin­de adı ge­çen ger­çek ki­şi­ler­den sa­tın alın­mış her­han­gi bir ta­şın­maz bu­lun­ma­mak­ta­dır.”

Mil­let­ve­ki­li ne di­yor?

CHP'li Mah­mut Ta­nal, SÖZCÜ'nün so­ru­su üze­ri­ne, Cem Vak­fı Baş­ka­nı Prof. Dr. İz­zet­tin Do­ğa­n'­ın, “a­kil ada­m” ola­rak gö­rev­len­di­ril­me­sin­den son­ra TO­Kİ ile bir işi­nin olup ol­ma­dı­ğı­nı öğ­ren­mek ama­cıy­la Bil­gi Edin­me Ka­nu­nu çer­çe­ve­sin­de so­ru­lar yö­nelt­ti­ği­ni be­lirt­ti. Ta­nal şun­la­rı söy­le­di:

“A­le­vi De­de­si ola­rak bil­di­ği­miz Cem Vak­fı Baş­ka­nı Prof. Dr. İz­zet­tin Do­ğa­n'­ın ti­ca­ri iliş­ki­ler so­nu­cu mu ‘a­kil ada­m' ola­rak gö­rev­len­di­ri­lip gö­rev­len­di­ril­me­di­ği­ni araş­tır­dım. Or­ta­ya çı­kan bil­gi­ler, bel­ge­ler ti­ca­ri iliş­ki­le­ri­nin çok iyi ol­du­ğu­nu or­ta­ya koy­du. Ar­sa sa­tı­şıy­la il­gi­li söz­leş­me ta­ri­hi ile di­ya­log­la­rı­nın baş­la­ma­sı ay­nı ta­rih­le­re rast ge­li­yor. Akil adam se­çil­me­si, ca­mi ve ce­me­vi­nin Fet­hul­lah Gü­len gru­bu ta­ra­fın­dan ay­nı yer­de ya­pıl­ma­sı­na Do­ğa­n'­ın des­tek ver­me­si, 600 Ale­vi de­de­si­nin yurt­dı­şı­na gön­de­ril­mek is­ten­me­si de rast­lan­tı de­ğil. Çok sa­yı­da Ale­vi ön­de­ri­nin iti­raz­la­rı­na rağ­men İz­zet­tin Do­ğa­n'­ın hü­kü­me­ti des­tek­le­me­si­nin al­tın­da bu söz­leş­me ve ti­ca­ri iliş­ki­le­rin ya­tıp yat­ma­dı­ğı da ilk ak­la ge­len so­ru olu­yor.

Din ile ti­ca­ret ka­rış­mış

Bu­ra­da din­le, ti­ca­retin bir­bi­ri­ne ka­rış­mış ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz. O çev­re­de, İz­zet­tin Do­ğan dı­şın­da ara­zi­si olan kim­se yok mu? Ben­zer ko­şul­lar­da on­lar­la gö­rüş­me­ler ya­pıl­mış mı? Ha­yır. Ti­ca­ri iliş­ki­ler so­nu­cu, si­ya­sal ik­ti­da­rın pro­je­le­ri­ne des­tek olun­du­ğu or­ta­ya çı­kı­yor. Bu ya­kın­lı­ğın ne­de­ni­nin ti­ca­ri iliş­ki­ler ol­du­ğu an­la­şı­lı­yor. Eğer, bu iliş­ki ku­rul­ma­mış ol­say­dı, Do­ğan, hü­kü­me­te yi­ne böy­le yak­la­şır mıy­dı?”

TO­Kİ'nin bu ya­zı­sı­na, mil­let­ve­ki­li­nin yo­ru­mu için Do­ğa­n'­ın da bir açık­la­ma­sı var­dır kuş­ku­suz. An­cak ken­di­si bir ba­kan­la yurt­dı­şın­da ol­du­ğu için ko­nuş­mam müm­kün ol­ma­dı. Bu­ra­da kim­se­yi suç­la­mı­yo­ruz. Son dö­nem­de İz­zet­tin Do­ğa­n'­ın hü­kü­me­te ya­kın gö­rün­me­si­nin ne­de­ni aca­ba TO­Kİ ile ya­pı­lan alı­ve­riş mi di­ye me­rak edil­di­ği­ni ha­tır­la­tı­yo­ruz.

Loading...