Sözcü Plus Giriş
SAYGI ÖZTÜRK

Yargıya güven öyle sarsılmış ki…

31 Temmuz 2013

Ül­ke­mi­zin en tar­tış­ma­lı ko­nu­la­rın­dan bi­ri­si de yar­gı­nın du­ru­mu… Yar­gı­nın ba­ğım­sız ol­du­ğu­na ina­nan­la­rın sa­yı­sı da gi­de­rek aza­lı­yor. He­le son yıl­lar­da ba­zı top­lu da­va­lar­da ya­şa­nan­lar gü­ven­siz­li­ği da­ha da ar­tı­rı­yor.
Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı, 14 ya­şın­da­ki kı­zın adı­nı id­di­ana­me­ye ya­zı­yor. Bu du­rum ga­ze­te­ler­de eleş­ti­ri ko­nu­su olun­ca Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) id­di­ana­me­yi ha­zır­la­yan Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı hak­kın­da so­ruş­tur­ma baş­la­tı­yor. Pe­ki, id­di­ana­me­yi in­ce­le­yip ka­bul eden ha­kim­ler ne ola­cak?
14 ya­şın­da­ki kı­zın ba­ba­sı emek­li Ora­mi­ral Nus­ret Gü­ne­r'­e “şi­ka­yet­çi olup ol­ma­dı­ğı­” so­ru­lu­yor. Bel­ki bi­ri­le­ri­ne ders olur di­ye en iyi­si o ifa­de­yi ol­du­ğu gi­bi ak­tar­mak:
“14 ya­şın­da­ki kı­zı­mın adı­nın açık bir şe­kil­de id­di­ana­me­de yer al­ma­sı ve id­di­ana­me­nin de il­gi­li mah­ke­me ta­ra­fın­dan ek­sik­siz ka­bul edil­me­si, bu sü­reç­te, dev­le­tin il­gi­li ku­rum­la­rı­na olan gü­ve­ni­mi tek­rar sor­gu­la­ma­ma ne­den ol­muş; di­ğer ta­raf­tan da il­gi­li da­va­la­ra iliş­kin dü­şün­ce­le­ri­mi te­yit et­miş­tir.

Yar­gı­la­nan De­niz Kuv­vet­le­ri'dir

Esas önem­li olan di­ğer da­va­la­ra ila­ve ola­rak, dör­dü ami­ral ve ço­ğu kur­may al­bay olan çok de­ğer­li 75 Türk De­niz Kuv­vet­le­ri men­su­bu­nun da­ha ka­mu­oyun­da ‘ca­sus­lu­k' di­ye bi­li­nen ‘giz­li bel­ge te­min et­me/bu­lun­dur­ma' suç­la­ma­sı ile yar­gı­lan­ma­sı ve di­ğer da­va­lar da dik­ka­te alın­dı­ğın­da, yar­gı­la­ma­nın ar­tık ki­şi­sel­lik­ten çık­mış ve Türk De­niz Kuv­vet­le­ri için ku­rum­sal ha­le gel­miş ol­ma­sı­dır. Ya­ni ba­zı il­gi­li­ler­ce ak­si ifa­de edil­se de, Türk De­niz Kuv­vet­le­ri'nin yar­gı­la­nı­yor ol­ma­sı­dır.
Özel­lik­le, bu du­ru­mu ka­bul et­me­yen şah­sı­ma ya­pıl­dı­ğı id­di­a edi­len komp­lo ve bu komp­lo­nun kı­zı­mın adı ile bir­lik­te açık­ça or­ta­ya kon­ma­sı ile 28 Ey­lül 2012 ta­ri­hin­de ver­di­ğim an­cak 22 Ocak 2013 ta­ri­hi­ne ka­dar bek­le­mek zo­run­da kal­dı­ğım ‘ya­şa­mı­mın ge­rek­çe­si olan mes­le­ğim­den ay­rıl­ma/gö­re­vim­den is­ti­fa' ka­ra­rı­mın ‘Türk De­niz Kuv­vet­le­ri'nin dü­şü­rül­müş ol­du­ğu du­ru­m' şek­lin­de özet­le­ne­bi­le­cek ge­rek­çe­si­nin ör­tül­me­si­nin ve is­ti­fa­mın ka­mu­oyu kar­şı­sın­da iti­bar­sız­laş­tı­rıl­ma­sı­nın amaç­lan­dı­ğı açık­tır.
Türk De­niz Kuv­vet­le­ri men­sup­la­rı­na/can­la­rı­nı bu ül­ke için fe­da et­me­ye and iç­miş bu mil­le­tin ev­lat­la­rı­na re­va gö­rü­len mu­ame­le­yi Al­la­h'­a ha­va­le edi­yo­rum. Türk De­niz Kuv­vet­le­ri'ni bu du­ru­ma dü­şü­ren­le­ri ve bu du­ru­ma do­lay­lı/do­lay­sız des­tek sağ­la­yan­la­rı ta­rih de hiç­bir za­man af­fet­me­ye­cek­tir.

Gü­ve­ni­lir bir mer­ci­ yok

Bu çer­çe­ve­de ay­rı­ca 14 ya­şın­da­ki kız ev­la­dı­mın is­mi­ni ba­zı ah­lak­sız id­di­alar­la bir­lik­te de­şif­re eden il­gi­li sav­cı ve mah­ke­me üye­le­rin­den şi­ka­yet­çi ol­mak ve­ya ol­ma­mak se­çe­nek­le­ri be­nim için hiç­bir şey ifa­de et­me­mek­te­dir.
Bu ül­ke­de, onu­ru­mun kar­şı­lı­ğı­nı ve­re­bi­le­cek gü­ve­ni­le­bi­lir bir mer­c­iin mev­cut ol­du­ğu­na ih­ti­mal ver­mi­yo­rum. İl­gi­le­nen­le­rin bil­gi­si­ne su­nu­lur. Bü­tün söy­le­ye­cek­le­rim bun­lar­dan iba­ret­tir.”
Da­ha ne söy­le­me­si­ni bek­li­yor­su­nuz? Ko­mu­tan, onu­ru­nun kar­şı­lı­ğı­nı ve­re­bi­le­cek bir
mer­ci­in mev­cut ol­du­ğu­na inan­mı­yor.

Tu­tuk­lu avu­kat­lar ve id­di­ana­me­de­ki ay­rın­tı

Çağ­daş Hu­kuk­çu­lar Der­ne­ği'ne dö­nük 18 Ocak 2013'te ger­çek­leş­ti­ri­len ope­ras­yon­da 22 avu­kat gö­zal­tı­na alın­dı, bun­lar­dan Ge­nel Baş­kan Sel­çuk Ko­za­ğaç­lı, eşi Be­tül Ko­za­ğaç­lı, Tay­lan Ta­nay, Eb­ru Tim­tik, Bar­kın Tim­tik, Şük­ri­ye Er­dem, Na­ci­ye De­mir, Güç­lü Se­vim­li ve Gü­nay Dağ tu­tuk­lan­dı. İlk du­ruş­ma­la­rı da 24 Ara­lı­k'­ta ya­pı­la­cak.
İd­di­ana­me­ye gö­re iki sui­kast em­ri var. Avu­kat Eb­ru Tim­tik hak­kın­da sui­kast em­ri (kur­ye­li­ği) ver­di­ği id­di­asıy­la iki kez mü­eb­bet ha­pis ce­za­sı is­te­ni­yor. İd­di­ana­me­den Ce­lal Ka­ya'nın ku­la­ğın­dan ya­ra­lan­dı­ğı, dö­ne­min Ka­ğıt­ha­ne CHP İl­çe Baş­ka­nı Fev­zi Şi­t'­e ise her­han­gi bir sui­kast ya­pıl­ma­dı­ğı an­la­şı­lı­yor. Te­tik­çi ola­rak ya­ni ta­li­mat ve­ri­len ki­şi ola­rak da Şa­fak Kork­ma­z'­ın adı ge­çi­yor.
Şa­fak Kork­maz, iki ay ön­ce­si­ne ka­dar CHP İs­tan­bul İl Genç­lik Kol­la­rı Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vi­ni yü­rü­tü­yor­du. Bun­dan ön­ce de Ka­ğıt­ha­ne CHP İl­çe Genç­lik Ko­lu Baş­ka­nı'y­dı. Üs­te­lik Fev­zi Şi­t'­in tam 5 yıl em­rin­de ça­lış­mış­tı.
İl­ginç olan, id­di­ana­me­de te­tik­çi ola­rak is­mi yer alan Şa­fak Kork­maz hak­kın­da da­va açıl­ma­ma­sıy­dı. Dün ken­di­siy­le ko­nuş­tum, ifa­de­si­ne bi­le baş­vu­rul­ma­mış. Da­ha­sı, adı­nı or­ta­ya atan gasp­tan ce­za­evin­de ya­tan ki­şi­yi de hiç ta­nı­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor.
Çağ­daş Hu­kuk­çu­lar Der­ne­ği Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mü­nip Er­mi­ş'­le dün ko­nuş­tuk. “Bir­kaç şe­yin al­tı­nı çiz­mek la­zı­m” de­di ve söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü:
“Sav­cı bu so­ruş­tur­ma­nın ya­ni Avu­kat Eb­ru Tim­ti­k'­in ey­lem ta­li­ma­tı ver­di­ği­ni id­di­a et­ti­ği ola­yın da, Baş­sav­cı­lı­ğın 2011/1111 so­ruş­tur­ma sa­yı­lı dos­ya­sı üze­rin­den yü­rü­tül­dü­ğü­nü söy­lü­yor. Ya­ni dos­ya nor­mal sav­cı­lık­ta. Hem te­rör ey­le­mi di­yor, hem de ya­ra­la­ma va­ka­sı­nın 2011/1111 sa­yı­lı ev­ra­kın­da de­vam et­ti­ği­ni ifa­de edi­yor. Üs­te­lik Avu­kat Eb­ru Tim­tik hak­kın­da adam öl­dür­me­ye te­şeb­büs­ten da­va açı­lı­yor, ola­yın as­li fa­il­le­ri ile il­gi­li da­va açıl­mı­yor. ‘So­ruş­tur­ma de­vam edi­yo­r' de­ni­li­yor. Ya­ni, ak­lın ala­bi­le­ce­ği bir şey de­ğil.”
Bu ka­dar ga­rip­li­ğin bir ara­da ol­ma­sı­na da ar­tık şa­şır­mı­yo­ruz…