Sözcü Plus Giriş
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Adalet nerede?

Bin­ler­ce ki­şi­yi öl­dü­ren PKK'­lı­la­rın af­fı­nı eleş­ti­ren­le­re “Siz ka­nın dur­ma­sı­nı is­te­mi­yor mu­su­nuz? Ba­kın kan dur­du iş­te!” di­yor­lar.
PKK da­ha ön­ce de (1999'da) ka­nı dur­dur­muş­tu­… Ne ol­du? Kan­di­l'­e gi­dip güç­le­ne­ne ka­dar bek­le­di­ler, ye­ni­den kuv­vet top­la­yıp da­ha vah­şi­ce sal­dır­dı­lar.
Şim­di de si­lah­la­rı­nı bı­rak­ma­yı red­det­ti­ler ve de­fo­lup gi­de­cek­le­ri yer­de Gü­ney­do­ğu'da te­rör es­tir­me­ye de­vam edi­yor­lar!
Si­lah el­le­rin­de ol­duk­tan son­ra bun­lar her za­man her şe­yi ya­pa­bi­lir­ler!
Ge­len ha­ber­ler hiç de iç açı­cı de­ğil…
PKK'­nın söz­de asa­yiş bi­rim­le­ri ön­ce­ki gün Bin­gö­l'­ün Genç İl­çe­si'­ne bağ­lı Su­ve­ren Kö­yü'n­de de yol kes­ti, dur­dur­duk­la­rı ara­cı ate­şe ve­rip, için­de­ki 3 iş­çi­yi si­lah teh­di­di ile ka­çır­dı!
Ba­rış böy­le sağ­lan­maz! Si­lah­la­rın göl­ge­sin­de hu­zur ol­maz!
PKK'­lı­lar ve onun des­tek­çi­le­ri as­lın­da kü­çük adam­lar ama ik­ti­dar par­ti­si, bu te­rö­rist gru­bun önün­de eğil­di­ği, iki bük­lüm ol­du­ğu için bun­lar bü­yük gö­rü­nü­yor!
Ka­nın dur­ma­sı­nı her­kes is­ti­yor ama yi­ne her­kes, hak­kı, hu­ku­ku, ada­le­ti de is­ti­yor.
Bir ül­ke dü­şü­nü­n… Bin­ler­ce va­tan­da­şı­nı öl­dü­ren te­rö­rist­le­ri ser­best bı­ra­kı­yor ama hiç kim­se­yi öl­dür­me­miş, bir ka­rın­ca­yı bi­le in­cit­me­miş ki­şi­le­ri (ge­ne­ral­ler, al­bay­lar, ga­ze­te­ci­ler, ya­zar­lar, mil­let­ve­kil­le­ri, pro­fe­sör­ler, rek­tör­ler) “Te­rör ör­gü­tü üye­le­ri­” di­ye yıl­lar­dır ce­za­ev­le­rin­de tu­tu­yor!
Kla­sik de­yi­miy­le ik­ti­dar, “taş­la­rı bağ­lı­yor, it­le­ri sa­lı­yor!”
Ha­ni, ne­re­de ada­let?
Vic­dan­la­rı sız­la­tan iş­te bu!